Annons
Warfarin fortsatt förstahandsval

Warfarin fortsatt förstahandsval

Socialstyrelsen anser att Warfarin fortfarande bör vara den behandling som i första hand ska väljas vid behandling av förmaksflimmer för att förebygga stroke.

20 jun 2011, kl 18:34
0

Annons

I kompletteringen av de nuvarande nationella riktlinjerna för hjärt- och strokesjukvården håller Socialstyrelsens expertgrupp fast vid warfarin som förstahandsval till patienter med förmaksflimmer och annan riskfaktor.

Det finns idag
inte skäl att byta behandling för personer där standardbehandlingen fungerar bra är expertgruppens åsikt. Samtidigt konstaterar den att det idag bara är cirka 80 000 patienter som behandlas med warfarin, det är ungefär hälften av alla som borde behandlas.
Samtidigt som expertgruppen förordar warfarinbehandling som fortsatt förstahandsval bedömer man att nya antikoagulantia som dabigatran (Pradaxa) i viss mån kommer att ersätta warfarin.
Warfarins fördel är att det är en etablerad behandlingsmetod som fungerar väl i Sverige. Dabigatran ger i dagsläget större direkta kostnader och kunskaperna om långtidseffekten är okända, sammanfattar expertgruppen sitt ställningstagande.

Socialstyrelsen beräknar
att kostnaderna för dabigatran kommer att öka sjukvårdens kostnader med runt 300 miljoner kronor per år. Å andra sidan kommer lidandet att minska och färre få stroke om fler får behandling.
Förutom att se dabigatran som andrahandsalternativ till warfarin för att förebygga stroke rekommenderar expertgruppen dronedaron (Multaq) för förebyggande och frekvensreglerande behandling av arytmier. När det gäller dronedaron ger Socialstyrelsen genomgående låg prioritet åt behandlingen.

Klopidogrel
(Plavix) bör också fortsatt vara standard vid behandling av kranskärlssjukdom, enligt rekommendationerna. De nya trombocythämmarna prasugrel (Efient) och ticagrelor (Brilique) får genomgående lägre prioritet. Skälet är att man anser kostnadseffektiviteten vara osäker jämfört med klopidogrel.
Riktlinjerna är nu ute för synpunkter. Under hösten förväntas en slutlig version av riktlinjerna kamma ut.