Vill stärka undervisningen om antibiotika i skolan

Vill stärka undervisningen om antibiotika i skolan

Har lärarna tillräckligt bra förutsättningar för att lära ut om antibiotika och resistens? Nu ska frågan undersökas.

9 feb 2018, kl 10:25
1

Annons

Antibiotikaresistens är ett av de största globala hälsohoten, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

I Sverige beräknas antalet fall av anmälningspliktig antibiotikaresistens fyrdubblas till år 2050, från 16 000 fall till 70 000 fall, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om tidigare.

Nu vill myndigheten, tillsammans med Jordbruksverket, undersöka hur undervisningen om antibiotikaresistens ser ut i landets grundskolor och vilka förutsättningarna lärarna har för att lära ut om ämnet.

– Skolan har en viktig roll i att lära ut de grundläggande kunskaperna i hur och när antibiotika ska användas. Antibiotikaresistens är en bred samhällsfråga som berör oss alla, och något som kommer att vara en medicinsk ödesfråga i framtiden, säger Karin Carlin, utredare på Folkhälsomyndigheten.

I dag finns undervisning om antibiotika och resistens inskrivet i kursplanen för biologi i grundskolan. Folkhälsomyndigheten vill dock skaffa sig en bättre bild av hur undervisningen faktiskt ser ut och ska därför inleda samtal med Skolverket.

– Vi vill veta vilka förutsättningar lärarna har för att undervisa om detta och om det finns något vi kan bidra med för att hjälpa till. Det kan till exempel handla om att ta fram bra undervisningsmaterial, säger Karin Carlin.

Aktiviteten är en av flera som finns i den reviderade handlingsplan mot antibiotikaresistens som Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket presenterade tidigare i år. Handlingsplanen är ett resultat av ett regeringsuppdrag som de båda myndigheterna fick i mars förra året, med syfte att samordna det nationella arbetet inom området. Planen gäller fram till 2020 och totalt är 25 myndigheter och organisationer involverade i arbetet.

I handlingsplanen listas sju övergripande mål och ett antal aktiviteter för att bland annat öka kunskapen om antibiotikaresistens i samhället, förstärka övervakningen av antibiotikaanvändning och ta fram förebyggande åtgärder för att minska antibiotikaanvändningen.

Förutom aktiviteter inom hälso- och sjukvårds- och folkhälsoområdet omfattar arbetet miljö, djurhållning, veterinärmedicin, livsmedel och forskning.

Inom hälso- och sjukvården lyfts bland annat behovet av förbättrad tillgång till data om antibiotikaförsäljning- och användning samt information om förskrivarorsak. När det gäller övervakning av resistens betonas vikten av ökad kunskap om hur resistens sprids mellan olika sektorer som människa, djur och livsmedel. Till det kan helgenomsekvensering vara till hjälp.

– En hel del handlar om att vidareutveckla de system vi har för övervakning och liknande. Att till exempel enklare kunna följa varför antibiotika förskrivits är mycket viktigt för att kunna se hur väl läkare följer behandlingsrekommendationer för olika infektioner, säger Karin Carlin.

Ett orosmoment som tas upp i handlingsplanen är hur tillgången på spetskompetens inom infektionsmedicin och klinisk mikrobiologi håller på att urholkas. Pensionsavgångar och otillräcklig nyrekrytering nämns som de främsta orsakerna.

För att komma tillrätta med det ska det som ett första steg tillsättas en tvärsektoriell arbetsgrupp som ska inventera nuvarande spetskompetens inom antibiotikaområdet och kartlägga framtida behov.

Vad gäller arbetet med undervisning om antibiotikaresistens i skolan är målet att få till ett möte med Skolverket inom de närmaste månaderna.

– Förhoppningen är att vi ska få en bra bild av hur det ser ut för NO-lärare i dag i deras undervisning om antibiotikaresistens och hur vi eventuellt kan stötta det, säger Karin Carlin.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag blev inbjuden till en kemilektion på teknisk linje, ITG (IT-Gymnasiet Göteborg) för att föreläsa om läkemedelskemi i allmänhet och antibiotikaresistens i synnerhet. Eleverna var mycket intresserade och helt klart bättre informerade än den stora allmänheten.
    Intresset för QureTech Bio och de nya sätten att möta resistenshotet var också stort.
    Både jag och eleverna hade mycket ut av denna lektion.