Annons
Vill se mer om läkemedel på schemat

Vill se mer om läkemedel på schemat

Finska Läkemedelsverket arbetar för att grundskolorna i Finland ska lära ut om god läkemedelsanvändning. Nu är det upp till lärarna och skolledningarna.

7 jun 2017, kl 09:25
0

Katri Hämeen-Anttila

Piia Siitonen

"Ofta klumpas läkemedel ihop med undervisning om annat missbruk"

– Alla behöver och använder läkemedel under livet, och alla bör ha kunskap om hur man använder dem på ett riktigt sätt, säger Katri Hämeen-Anttila, på det finska Läkemedelsverket Fimea.

Ända sedan år 2002 har Katri Hämeen-Anttila brunnit för att föra in undervisning om läkemedel i den finska grundskolan. Från början som doktorand på University of Eastern Finland i staden Kuopio, och nu som forsknings- och utvecklingschef på Fimea.

Hennes och andras arbete har bland annat resulterat i tre doktorsavhandlingar och ett omfattande undervisningsmaterial för lärare i låg-, mellan- och högstadiet. Materialet finns tillgängligt på Fimeas hemsida både på finska och svenska, och efter sommaren även på engelska.

Tanken är att lärarna ska kunna använda undervisningsmaterialet till att utforma och hålla lektioner i olika årskurser om vad läkemedel är, vad de är bra för och hur de används på rätt sätt. Materialet innehåller både faktadelar och delar med förslag på hur lektionerna kan läggas upp.

I de lägsta åldrarna handlar det bland annat om att undersöka en läkemedelsförpackning och fundera på vilken information den kan innehålla, samt olika rollspel kopplade till apoteksbesök och läkemedelsanvändning.

För de lite äldre klasserna kan det i stället handla om tolkning av bruksanvisningen till olika läkemedel och grupparbeten kring egenvård vid vissa åkommor. De äldsta eleverna kan enligt läromaterialet undervisas om bland annat skillnaden mellan olika snarlika läkemedel- och egenvårdsprodukter och hur man bedömer information om produkter inom läkemedelsområdet.

Undervisning om hälsa ingår visserligen i den finska läroplanen, men sedan läroplanen gjordes om för två år sedan är ämnet mycket bredare beskrivet och ord som ”läkemedel” och ”medicin” finns inte längre med. Det tror Katri Hämeen-Antilla har en viss betydelse för hur högt lärarna prioriterar ämnet.

– Lärarna är heller inte vana att undervisa om läkemedel och den undervisning som trots allt sker handlar i första hand om den felaktiga användningen av läkemedel. Ofta klumpas den ihop med undervisning om annat missbruk, säger Katri Hämeen-Anttila.

Hittills har dock ”Läkemedelsfostran”, som Fimea kallar sitt undervisningskoncept, haft svårt att slå igenom brett i den finska skolvärlden. Enligt en doktorsavhandling från University of Eastern Finland publicerad år 2016 var det bara tio procent av lärarna i grundskolan som undervisade om god läkemedelsanvändning.

Resultaten gäller dock för år 2010 och Piia Siitonen, som skrivit avhandlingen, tror att resultatet skulle bli bättre om man genomförde undersökningen i dag.

– Konceptet har marknadsförts mycket mer sedan dess och numera är det obligatoriskt för farmaceutstudenterna här på universitetet att undervisa om läkemedel på grundskolor runt om i landet, säger Piia Siitonen, som numera undervisar i samhällsfarmaci på University of Eastern Finland.

Farmaceutstudenternas skolundervisning är en del i Fimeas Läkemedelsfostran och görs under praktiken, som infaller under tredje året av fem, på farmaceutprogrammet. Då ska alla studenter hålla i minst en lektion om läkemedel och läkemedelsanvändning för en grundskoleklass.

Katri Hämeen-Anttila menar att det både är ett bra sätt för att nå ut med informationen och för att öka samarbetet mellan lokala skolor och apotek.

– Det är också ett sätt att göra farmaceutrollen mer synlig och tydlig för skolan och eleverna, säger hon.

I både Katri Hämeen-Anttilas och Piia Siithonens avhandlingar konstaterades att en viktig faktor för att lärarna inte undervisade om läkemedel enligt Fimeas modell var att de ansåg sig ha för dålig kunskap om ämnet och om var de kunde hitta material.

Ytterligare invändningar från skolhåll har varit att man inte vill bidra till ökad läkemedelsanvändning hos barn. Men både Katri Hämeen-Anttila och Piia Siitonen poängterar att det inte är tanken och att undervisningen också handlar om när det inte är lämpligt med läkemedel.

– Syftet är att ge finska skolelever kunskap så att de kan fatta välinformerade beslut. Från forskningen vet vi att patienter som frågar apoteks-, hälso- och sjukvårdspersonal om sina läkemedel får bättre vägledning, och vi vill att framtidens läkemedelsanvändare ska vara bra rustade för att kunna ta en aktiv diskussion, säger Katri Hämeen-Anttila.

För att nå ut till fler lärare har Fimea under flera år medverkat vid olika lärarkongresser och publicerat artiklar i tidningar riktade till lärare. Sedan ett par år ingår också läkemedelslära i lärarutbildningen på universitetet i Kuopio. Katri Hämeen-Anttilas förhoppning är att fler lärarprogram följer efter.