Annons

Vid jämförelser måste samtliga studier beaktas

Anmäld: Astrazeneca
Anmälare: Wyeth Lederle
Ärende: Marknadsföring av Nexium
Ärendenr: IGM W424/02

20 aug 2002, kl 17:49
0

Den 25 april 2002 anmälde Wyeth Lederle (WL) Astrazeneca (AZ) för att på hemsidan http://www.nexium.nu/ utan reservation påstå att Nexium är bättre än WL:s protonpumpshämmare Lanzo.

Som stöd anges en studie av Castell et al, som visserligen uppvisar en statistisk signifikans, men ingen klinisk relevans är fastställd. Man menar vidare att med den breda dokumentation som finns för Lanzo kan inte detta enda abstract stå som garant för de slutsatser som görs om en eventuell effektskillnad mellan preparaten och anför en annan studie (Howden et al) som motsäger resultatet i Castells studie.

AZ svarar att syftet med hemsidan är att presentera nyheter och Castells studie är ett bra exempel på detta.

Beträffande Howdens studie har en utvärdering genomförts av en expertgrupp. Den pekar på skillnader mellan studierna som gör att utfallet blir annorlunda. Bland annat säger expertgruppen att studierna har undersökt olika saker (symtomfrihet/symtomlindring) plus att patienterna har klassificerats på olika sätt.

IGM noterar att expertutlåtandet är författat av en medicinsk rådgivare anställd på Astrazeneca, och inte av någon oberoende expertgrupp, vilket varken framgår av det neutrala brevpapperet eller personens titel.

Det är svårt att jämföra två enskilda studier med varandra. För att jämföra två läkemedel måste hela dokumentationen tas i beaktande, inte bara två enskilda studier. I det aktuella fallet, som Astrazeneca gör, reservationslöst föra fram en enda studie som styrker det egna påståendet utan andra kommentarer står i strid med artikel 11.

IGM finner att Astrazeneca har brutit mot artikel 11 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget åläggs därför att betala en IGM-avgift om 60 000 kronor.