VI TYCKER

Många studier visar att statiner är effektiva på att sänka kolesterolet i blodet. Men inte lika många studier visar att de påverkar morbiditet och mortalitet. Då läkemedelspengarna är begränsade, kanske den nya Läkemedelsförmånsnämnden fattar beslut att bara subventionera ett fåtal läkemedel i en speciell klass.

23 sep 2002, kl 13:50
0

Annons

Barbro Westerholm
Ordförande SPF
Det är två i Sverige tillgängliga statiner, pravastatin och simvastatin som visats ha förebyggande effekt avseende hjärtinfarkt, stroke och för tidig död. Övriga statiner saknar fortfarande dokumentation över långtidspreventiv effekt. I avvaktan på sådan anser jag att endast pravastatin och simvastatin bör subventioneras av samhället. De patienter som ingår i prövningar av långtidseffekt av andra statiner bör få sina läkemedelskostnader ersatta av industrin.

Steinar Höeg, Ordförande LIF
Ja. Ett läkemedel är inte färdigforskat vid introduktionen. Först tittar man på grundläggande effekter och bieffekter. Subvention bör ges för ett nytt läkemedel och därefter måste forskningen och dokumentation i kliniska studier och i klinisk praxis fortsätta. Vissa studier tar lång tid att göra, till exempel mortalitetsstudier. Att vänta på all dokumentation skulle kraftigt försena introduktionen av nya läkemedel i Sverige. Det skulle missgynna svenska patienter.

Anders Hernborg
Distriktsläkare, Laholm
Frågan om klasseffekter tillhör de svårare vid jämförelser av läkemedel. Gäller resultaten från en tiazid- eller en ACE-hämmarstudie för alla olika substanser inom gruppen? Det måste bedömas från fall till fall. Industrin måste stimuleras att visa effekter på hårda ändpunkter. Svårt att vara helt konsekvent där resonemangen kan bli olika för olika indikationer. I fallet statiner skulle jag idag för de bredare indikationerna bara förorda subvention för simva- och pravastatin (Zocord respektive Pravachol) utifrån visade resultat på hårda ändpunkter.

Mikael Hoffmann, chef, Läkemedelsenheten, Östergötland
Nämndens uppgift är inte att spara pengar åt landstingen. Dess beslut ska bidra till att våra gemensamma skattemedel används på bästa möjliga sätt för våra patienter utifrån Riksdagens prioriteringsriktlinjer. Begränsning av subvention till enbart ett fåtal substanser i en grupp skulle i sig leda till terapiskiften och inte med automatik minskade utgifter för läkemedel. Förskrivarna och landstingen har stort ansvar gentemot patienten att läkemedel som dokumenterat minskar lidande och död väljs.

Jan-Erik Ögren
Sjukhusapoteket, Skellefteå
Det bör inte vara olika subventioneringsgrad för statiner på grund av att några har visat något bättre resultat. Med olika subventionering skulle vi tvingas gå igenom alla nuvarande registreringar och nagelfara skillnader i effekt. Troligen skulle vi då finna att det finns skillnader hos olika patienttyper, åldersgrupper, kvinnor/män, för olika indikationer och så vidare. Det är viktigare att använda rätt läkemedel till rätt individ i rätt dos vid rätt tid och under rätt tid, samt att sätta ut läkemedel som ger biverkan eller inte ger rätt effekt.