Annons

Väl etablerade läkemedel rekommenderas av kommittéerna

De mest använda läkemedlen för hjärt-kärl sjukdomar är också de som rekommenderas av landets läkemedelskommittéer.

4 jul 2002, kl 19:39
0

Läkemedelskommittéernas rekommendationslistor över läkemedel för hjärta och kretslopp (ATC-kod C) följer väl den faktiska förskrivningen i landet. Det framgår av den sammanställning som Läkemedelsvärlden gjort. Som underlag har använts de listor som finns utlagda på Internet-sajten rek-listan nu. I två fall, Värmland och Örebro, har listorna inhämtats på andra sätt. Totalt ingår listor från 28 läkemedelskommittéer i sammanställningen.
Väletablerade läkemedel som Lanacrist, Lasix, Seloken ZOC, Plendil, Renitec och Zocord rekommenderas av så gott som alla kommittéer och är också de läkemedel som används mest inom sina respektive indikationsområden.
Bland digitalispreparaten intar Lanacrist en dominerande ställning i flera avseenden. Generiska konkurrenter rekommenderas i ringa omfattning av läkemedelskommittéerna.
Användningen, räknat som definierade dygnsdoser, DDD, är åtta gånger högre för Lanacrist än för konkurrenterna. Det finns inte heller något ekonomiskt motiv att välja något annat, eftersom kostnaden för preparaten är lika.
Antiarytmika (C01B) rekommenderas i liten utsträckning. Det preparat som rekommenderas oftast är Durbis/Durbis retard, som finns på listan hos fem läkemedelskommittéer.


Dyrt anginamedel används mest
För att bryta en akut attack av angina pectoris rekommenderas Suscard och Nitromex av 25 respektive 24 kommittéer ? de flesta rekommenderar båda preparaten. Men användningen av Suscard är dubbelt så hög som av Nitromex.
När det gäller den profylaktiska behandlingen av angina rekommenderas oftast Imdur (18 kommittéer). Men de konkurrerande preparaten Monoket och Fem-Mono rekommenderas av elva respektive nio kommittéer.
Det dyraste preparatet Imdur används också klart mest. Användningen är knappt tio gånger så hög som för båda konkurrenterna.
Bland diuretika finns flera läkemedel som rekommenderas av kommittéerna. Salures, Furix, Lasix, Spironolakton, Amilorid och Normorix finns på minst varannan rekommendationslista. Användningsmönstret avviker inte från rekommendationerna.


Kostsam Selokenanvändning
Den betablockerande substansen sotalol används numera enbart för indikation arytmier. Utöver originalpreparatet Sotacor finns en generisk konkurrent, Sotalol NM Pharma. Det finns en prisskillnad på 10 procent. 16 kommittéer rekommenderar den billigare generikavarianten medan endast två kommittéer har med originalet på listan.
1995 var användningen av originalet åtta gånger högre än för kopian. Prisskillnaden var då 38 procent. På tre år senare förändrades bilden totalt efter det att användningen av originalet halverades och konkurrenten nästan sexdubblade sin användning. 1998 var användningen av generika 1,6 gånger högre.
Bland betablockerarna dominerar Seloken ZOC. 25 kommittéer rekommenderar medlet, trots att det är fyra gånger dyrare än en annan selektiv beta-1-receptorblockerare som atenolol. Den senare substansen rekommenderas av 18 (Tenormin) respektive tolv (Atenolol) läkemedelskommittéer.
1995 låg användningen av Seloken något högre än den samlade användningen av atenolol. Men fram till 1998 ökade skillnaden i användning med 20 procent trots att kostnadsskillnaden under denna period ökade! Kostnaden för en DDD Seloken blev 10 procent högre samtidigt som den minskade med 15 procent för atenolol.
I en aktuell rapport från NEPI beräknas  att kostnaden för hypertonibehandling  år 1998 skulle ha minskat med 149 miljoner kronor om all behandling med Seloken ZOC vid hypertoni ersattes med Tenormin.


Kalciumantagonister
Bland kalciumantagonisterna rekommenderas Plendil av 26 läkemedelskommittéer. Olika beredningar av Cardizem rekommenderas av 21, Isoptin av 18 och Norvasc av 15 kommittéer.
Plendil används mest och står för hälften av kalciumantagonisternas samlade användning. Mellan 1995 och 1998 ökade användningen med några få procent.
Den aktiva substansen felodipin ingår även i Hydac. Men detta läkemedel rekommenderas inte av någon läkemedelskommitté, trots att det 1998 var 10 procent billigare per DDD. Användningen är  obetydlig, cirka en tusendel av den som gäller för Plendil. (Numera finns dock parallellimporterad Plendil med priser som är likvärdiga med Hydacs.)
Av övriga preparat i gruppen minskar användningen utom för Norvasc, som redovisar en kraftig uppgång och nu är den näst mest använda kalciumantagonisten.


Renitec utmanas
Renitec är det dominerande läkemedlet bland ACE-hämmarna. Det rekommenderas av 26 läkemedelskommittéer. Av övriga medel i gruppen rekommenderas  två ramiprilpreparat, Triatec och Pramace, av 15 respektive sju kommittéer. Kaptoprilmedlet Capoten rekommenderas av fem kommittéer medan generiska preparat rekommenderas av elva kommittéer.
Renitec är också det mest använda medlet och står för mer än halva ACE-hämmaranvändningen i Sverige. Men på de senaste åren har de båda ramiprilprodukterna Triatec och Pramace ökat sin användning snabbt. 1995 stod de för
8 procent av användningen. 1998 hade andelen ökat till 20 procent. En bidragande orsak är att kostnaden per DDD är cirka 25 procent lägre än för Renitec.
Pramace är den billigaste ACE-hämmaren, och enligt NEPI-rapporten skulle en omläggning av all ACE-hämmarterapi vid hypertoni leda till en kostnadsminskning på 59 miljoner kronor.
Noteras kan att Inhibace säljs i betydande omfattning utan att någon kommitté rekommenderar läkemedlet.
Angiotensin-II-antagonisten Cozaar är ett relativt nytt blodtrycksläkemedel som kan användas till exempel när ACE-hämmare inte lämpar sig. Det rekommenderas av åtta kommittéer.
Av de övriga medlen i samma grupp har Atacand lyckats bäst. Försäljningen ligger idag på en femtedel av Cozaars. Kostnaden för Atacand är 20 procent lägre än för Cozaar, vilket kan innebära en fördel för Atacand framöver. Ännu har ingen läkemedelskommitté rekommenderat medlet.


Statiner rekommenderas
Av de olika läkemedelsgrupperna mot hjärt-kärlsjukdomar ökar användningen mest för lipidsänkarna, och då framför allt statinerna. Av alla läkemedelskommittéer rekommenderar alla utom en (Västerbotten) det dominerande medlet Zocord. Hälften av kommittéerna, 14 stycken, rekommenderar även Pravachol. 17 kommittéer rekommenderar Bezalip och hos 11 kommittéer vardera rekommenderas Lopid samt Questran.
Zocord är Sveriges tredje mest sålda läkemedel, räknat i värde, och svarar för 60 procent av användningen av serumlipidsänkare. Pravachol visar en ökande användning, men ännu snabbare ökar användningen av Lipitor, en ny statin som ännu endast rekommenderas av en kommitté, den i Halland.
Av statinerna har Zocord och Pravachol den mesta dokumentationen. Lipitor har ännu så länge mindre dokumentation av den medicinska effekten. Eftersom kostnaden för Lipitor per DDD är lägre är det inte osannolikt att Lipitor inom kort tas med på fler rekommendationslistor.