Utredare föreslår samkörning av universitetssjukhus

Om inte rekryteringen av unga forskare intensifieras, behandlingsforskningen inte får extra stöd och inte stat och landsting tar gemensamt ansvar för universiteten då hotas den kliniska forskningens framtid i Sverige. Det är Olle Stendahls slutsats i den utredning han nu lämnat till regeringen.

5 maj 2009, kl 19:03
0

Annons

Den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka den kliniska forskningen i Sverige är att ombilda universitetssjukhusen till sex universitetsmedicinska centra, UMC. Det är huvudförslaget i den utredning, Klinisk forskning ? ett lyft för sjukvården, som utredaren Olle Stendahl nu lämnat till regeringen. Dessa centra ska enligt förslaget få en gemensam ledning. Utredaren tror att ett av stat och landsting gemensamägt aktiebolag är den bästa organisationsformen.

Med en gemensam
organisation skiljs inte forskning och utbildning ut från sjukvården och den kliniska forskningen får en tydligare plats vid universitetssjukhusen, menar utredaren.
En samkörning av universitetssjukhusen är något bland annat rektorn för Karolinska institutet, Harriet Wallberg Henriksson tidigare efterlyst.

Förutom den gemensamma
ledningen för universitetssjukhusen är det tre åtgärder till som utredaren anser viktiga för att den kliniska forskningen ska hämta tillbaka det den förlorat i kvalitet under senaste decenniet:
Forskningsanknytningen i utbildningen behöver förstärkas och det behövs fler tjänster där forskning och kliniskt arbete tydligare kan kombineras.
Idag är själva implementeringen av forskningsresultaten en flaskhals konstaterar utredaren. Följden blir att nya läkemedel, behandlingar och diagnostiska metoder inte kommer patienterna till del. Olle Stendahl föreslår därför att det inrättas en fond för behandlingsforskning och en nationell samverkansgrupp för nyttiggörande av forskningsresultaten.
Detta tillsammans med särskilda satsningar till biobanker och kvalitets- och patientregister behöver förverkligas så snart som möjligt om inte kvalitén i hälso- och sjukvården ska försämras, menar Olle Stendahl.

För att det ska
förverkligas behövs också nya pengar. Ett årligt tillskott från staten på 750 miljoner är utredarens beräkning.