Upphandling inte detsamma som rekommendation

Anmäld: Novartis
Anmälare: Doc Urban Hellgren
Ärende: Marknadsföring av Cefadroxil Biochemie, ett antibiotikum av cefalosporintyp
Ärendenr: W330/01

21 aug 2001, kl 16:51
0

Urban Hellgren har med posten fått en trycksak som med fet markerad text på framsidan anger: ?Läkemedelskommittén rekommenderar Cefadroxil Biochemie ?. Hellgren anmärker att så inte är fallet i Stockholms läns landsting. Det preparat som där rekommenderas är istället Cefalexin Scand Pharm. Han tycker att ?marknadsföring av generikapreparat med inkorrekt referens till rekommendationer av läkemedelskommittéer är på gränsen till ohederligt ?.

I sitt svaromål skriver Novartis att den slutna vården har erhållit broschyren eftersom Cefadroxil Biochemie ingår i av LÄKSAK till slutenvården upphandlade läkemedel och bestrider anmärkningen.

IGM finner att det stämmer att Cefadroxil Biochemie är upphandlat läkemedel för användning inom slutenvården i Stockholms läns landsting. Kraven på sådant läkemedel är att de bedöms uppfylla medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet. Men detta är inte detsamma som att påstå på förstasidan på trycksaken att ?Läkemedelskommittén rekommenderar Cefadroxil Biochemie ?. I trycksaken talas det inte om att detta bara gäller upphandlat läkemedel för slutenvården.

IGM tycker att trycksaken förmedlar associationer till öppenvårdsbehandling trots att upphandlingen bara gäller slutenvård. Därför är trycksaken vilseledande, ovederhäftig och försåtligt utformad i strid med artikel 4.

IGM finner att Novartis med ovanstående marknadsåtgärd har brutit mot artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr.