Tveksamt med acetylsalicylsyra till friska

Nyttan med att ge acetylsalicylsyra i förebyggande syfte till personer
utan tidigare hjärt-kärlsjukdom överväger inte riskerna. Det framgår av
en ny metaanalys som brittiska forskare gjort. Främst är det risken för
allvarliga blödningar som utgör ett hot.

29 maj 2009, kl 11:32
0

Annons

Att ge acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos till personer för att förebygga blodproppar är en vanlig behandling som används bland annat i Sverige. Här säger riktlinjerna att det i första hand ska ges till dem som redan drabbats av sjukdomar i kranskärlen eller stroke. Men frågan om det skulle vara bra att ge det även till personer utan sådan sjukdomshistoria har diskuterats på f lera håll. Tidigare studier har visat att det kan ha en skyddande effekt.

 De brittiska forskarna inom organisationen Antithrombotic Trialists Collaboration, har gjort en metaanalys av sex studier där ASA i låg dos använts i primärprevention. Totalt ingick 95 000 personer, alla med låg risk för kardiovaskulära sjukdomar. Personerna följdes i genomsnitt sju år.

Resultatet, som publicerats i tidsskriften Lancet, visar att nyttan med den primärpreventiva behandlingen är tveksam jämfört med risken. Totalt fann de att i gruppen som fått acetylsalicylsyra inträffade 0,0051 allvarliga kardiovaskulära händelser person och år. Samma siffra i kontrollgruppen var 0,0057 vilket motsvarar en relativ risksänkning med 12 procent.

Risken att drabbas av allvarliga blödningar var högre i gruppen som behandlats med acetylsalicylsyra. Den relativa riskökningen för behandlade personer var 43 procent. Antalet allvarliga blödningar per person och år var 0,001 i acetylsalicylsyra jämfört med 0,0007 i kontrollgruppen.

Forskarnas slutsats är att även om det kan betraktas som mer allvarligt att drabbas av en icke-dödlig hjärtattack än av en icke-dödlig inre blödning, är nyttan med acetylsalicylsyra som primärprevention tveksam.