Annons

Två av tre farmaceuter vill ha fler apoteksägare

I farmaceutkåren finns en tydlig majoritet för att låta andra än Apoteket AB driva apoteksverksamhet. I en medlemsenkät ville 66 procent avmonopolisera medan endast 26 procent vill se att statens ensamrätt att driva apotek fortsätter att gälla.

19 jul 2002, kl 03:53
0

Redan nu lär huvudbudskapet i det remissvar Sverige Farmacevtförbund i höst ska lämna på Jedingutredningens förslag vara klart; ett entydigt ja till förslagen om avmonopolisering, läkemedelsprofiler, generisk substitution och sammanhållen försäljning av receptfria och receptbelagda läkemedel.
På något annat sätt kan förbundsledningen knappast tolka utfallet av den direktremiss, en enkät till samtliga medlemmar, som presenterades veckan före midsommar.
Utfallet av medlemsremissen är också en signal till övriga organisationer och myndigheter som ska ge sin syn på utredningen. De som berörs av utredningens förslag är också positiva, i vissa fall mycket positiva, till dem.
Tre av fyra medlemmar besvarade enkäten, vilket innebär att knappt 5 200 svar kom in. Så några tvivel om att åsikterna i sammanställningen inte är representativa för förbundets medlemmar kan inte finnas.
Stödet för avmonopolisering är starkt i alla olika delgrupper; bland apotekscheferna säger 72 procent ja till fler apoteksaktörer, vilket är en större andel än bland gruppen apoteksanställda som helhet.


Stöd till Jeding
Entydigheten i enkäten kan tolkas så att Farmacevtförbundet ställer upp på utredningsförslagen. Men en alternativ tolkning är att Jeding i sitt arbete lyssnat noga på förbundets inställning i de avgörande frågorna.
När det gäller generisk substitution säger 85 procent av enkätdeltagarna ja till att det ska få förekomma och enbart 10 procent nej. 79 procent säger ja till läkemedelsprofiler och 9 procent nej. Dessutom anser farmaceuterna att läkemedelsprofilerna ska vara frivilliga för patienterna; 86 procent är för frivillighet och enbart 12 procent anser att profilerna ska vara obligatoriska.
Att receptfria läkemedel enbart ska säljas tillsammans med receptbelagda läkemedel på försäljningsställen med farmaceutisk kompetens anser 91 procent. 6 procent svarade nej.


Vem ska bestämma om etablering?
Genomgående är männen mer positiva till avmonopolisering än kvinnorna. Tendensen syns också i svaren på vem man anser ska ha det avgörande inflytandet över var ett enskilt apotek ska få etableras, sedan ett tillstånd utfärdats av myndighet.
Totalt sett var 40 procent för fri etableringsrätt. Här var 54 procent av männen för detta alternativ jämfört med 38 procent av kvinnorna. 30 procent totalt föredrog att staten ska bestämma över etableringen (32 procent bland kvinnorna, 23 procent av männen).
Jeding föreslog att på sikt ska endast apotekare kunna vara verksamhetsansvariga på ett apotek. Totalt stödde 61 procent detta förslag, men det var stora skillnader mellan olika delgrupper. 83 procent av apotekarna och 52 procent av receptarierna svarade ja. Vidareutbildade receptarier (farm kand) var negativa, endast 36 procent svarade ja.
Staten ska ha det största inflytandet över priset på läkemedel ansåg 44 procent av enkätdeltagarna. Landstingen förespråkades av 26 procent. Lika många visste inte eller uppgav inget svar.