Annons
Stöd via mobilapp effektivt mot fetma hos barn
Foto: Istock

Stöd via mobilapp effektivt mot fetma hos barn

Forskare har utvärderat en app som visar barnets viktutveckling löpande för både familjen och vården.

31 maj 2022, kl 10:10
0

En mobilapp förbättrade resultaten av behandling av fetma hos barn. Det visar en svensk studie som har publicerats i International journal of obesity.

Forskarna framhåller i den aktuella studien att det finns ett stort behov av att förbättra denna vård. Detta eftersom fetma (obesitas) och övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem och ett flertal studier har visat att standardvården ofta är ineffektiv.

Fetma hos barn behöver effektivare metoder

Forskning har också visat att det finns ett klart samband mellan tätare besök på överviktskliniken och mer hållbar viktnedgång hos barnet. Återbesök varannan vecka är enligt denna forskning det mest effektiva för att bibehålla nya levnadsvanor som håller vikten nere.

– Men det är inte genomförbart, varken för familjerna eller vården. Därför behöver vi hitta nya vägar för att ge mer stöd, säger Emilia Hagman, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Hon är en av forskarna bakom studien som utvärderade appens effekt för 107 barn i åldrarna 4-17 år (två tredjedelar av dem pojkar). Barnen gick på en klinik i Stockholm. De och deras familjer fick testa appen under ett år. Appen kopplades till en våg utan siffror som barnet skulle ställa sig på varje dag.

Kunde ge snabb hjälp

I appen kunde barnet och familjen se viktutvecklingen som en kurva som skulle hålla sig inom ett målviktsområde. Detta område var individuellt för varje barn och målviktsområdet uppdaterades vid fysiska besök på kliniken var tredje månad.

Vårdpersonalen hade tillgång till samma data och kunde snabbt upptäcka avvikelser i viktutvecklingen som tydde på att familjen behövde extra stöd. Med hjälp av en chattfunktion kunde personalen då höra av sig och försöka hjälpa till.

Studien var en pragmatisk studie där behandlingen utvärderades utan randomisering och genom jämförelse med 321 köns- och åldersmatchade barn som fått standardvård vid andra kliniker. Denna jämförelsegrupp bestod av barn i det nationella barnobesitasregistret. Läkemedel ingick under den studerade perioden inte i standardbehandlingen.

Planerar internationell studie

De barn vars familjer fick stöd via appen gick ned dubbelt så mycket i vikt som jämnåriga som fick standardvård. Effekten var dessutom god både hos yngre barn och hos tonåringar, trots att tonåringar vanligen är svårare att nå med stöd för livsstilsförändringar. Enligt forskarna visade studien inte heller på några biverkningar av behandlingen som till exempel ätstörningar.

En begränsning med studien är dock att den gjordes på bara en klinik

Mobilappen, som heter Evira, ingår i Vårdvalet i Region Stockholm från 1 juni 2022 och kommer därmed att användas på fler kliniker där. Forskarna planerar också en internationell studie med flera europeiska länder.

Studien finansierades av Region Stockholm, Vinnova, Swelife och Medtech4Health, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm samt Evira AB som utvecklar och marknadsför appen. Några av studiens medförfattare är anställda vid och/eller delägare av detta företag.