Annons

Staten ökar information om läkemedel

Statliga SBU har utsett informatörer som ska föra fram vetenskapliga resultat i aktuella sjukvårdsfrågor. Användningen av och kostnader för läkemedel är ett område.

20 jul 2002, kl 16:06
0

Det finns ett växande intresse för ökad obunden information om läkemedel. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, drar igång en satsning under våren.
? Vi försöker hitta kanaler där vi kan nå så många som möjligt med vårt budskap, säger Leif Rentzhog, chefsöverläkare i urologi vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och en av SBU:s fyra informatörer i landets fyra nordligaste landsting.
Nu i april anordnas de första informationsmötena för läkare, läkemedelskommittéer, politiker och andra aktörer. Landstingen i norra Sverige är först ut i ett treårigt projekt.
Att träffa dem som skriver ut läkemedel ansikte mot ansikte är betydelsefullt. Muntlig information har en helt annan tyngd än väl så underbyggda rapporter från SBU. Det vet man inom läkemedelsindustrin sedan länge. Informatörerna från SBU ska i viss mån ta efter metoderna.
? Fast vi jobbar på en helt annan nivå än industrin. Vi har inte resurser att anställa hundratals heltidsanställda informatörer, säger Leif Rentzhog.
Han ser snarare sin och de andra SBU-informatörernas roll som att ?sprida ringar på vattnet?. Informatörerna träffar läkare, sjuksköterskor och politiker, vilka sedan i sin tur sprider informationen vidare bland sina arbetskamrater. SBU-informatörernas verksamhet sker utanför deras ordinarie arbete i sjukvården.


Lokal anpassning
Ett sätt att öka slagkraften i budskapet är att åstadkomma en lokal koppling, tycker Leif Rentzhog. Medicinsk praxis liksom läkemedelskostnaderna kan variera kraftigt mellan olika landsting.
? Här i Västernorrland har vi haft möten där vi diskuterat nya rapporter och försökt ta fram vad de innebär för oss. Vi har kompletterat med lokala sammanfattningar som vi skickat ut till berörda läkargrupper. Förhållandena kan till exempel vara helt olika om man har ett universitetssjukhus i landstinget eller ej, säger han.
Genom att anpassa en central rapport till lokala förutsättningar kan man också öka intresset hos lokala dagstidningar och andra massmedia.
Anpassning av materialet för olika målgrupper görs också på andra sätt. Tidigare har främst läkare varit målgrupp för SBU:s rapporter. I mars anordnade SBU i samarbete med Apoteksbolaget två heldagsmöten om östrogenbehandling  för informationsapotekare i Malmö och Stockholm.
? Det här är ett exempel på en breddning av vår information, säger Debora Andersson, centralt ansvarig för SBU:s informatörer och regionala råd.


Spindlar med kontaktnät
I april anordnas de första informationsmötena i norr. Leif Rentzhogs ambition är att det ordnas ett till två möten varje år på varje sjukhus. Informatörernas roll blir ?spindeln i nätet?. De har kontaktnätet och vet vilka som har kunskaperna i det aktuella ämnet.
? Men det ska vara lokala experter. Det är en bärande tanke, den personliga kontakten är väldigt viktig. Man ska veta ute i vården vem man ska kontakta med frågor i ett visst ämne. Har man tidigare träffat denne vid ett informationsmöte är det också mycket lättare att ta kontakt, säger Leif Rentzhog.
SBU har märkt ett stort intresse för satsningarna på informatörer. Inom kort engageras informatörer i andra delar av landet.
? Samverkansnämnden i södra sjukvårdsregionen planerar i samarbete med SBU ett program som liknar det i norr. Även i andra regioner diskuteras det, även om man där inte ännu kommit lika långt, säger Debora Andersson.
Att landstingen ska ta över det ekonomiska ansvaret för läkemedel ökar snarare intresset för information som inte kommer från industrin.
? Man diskuterar bland annat var ansvaret ska ligga. Hur ska kostnaderna fördelas: på varje klinik och vårdcentral, eller ska varje läkare ha sin läkemedelsbudget? I denna diskussion är det värdefullt med det material som kommer från SBU, säger Leif Rentzhog.