Annons

Samsyn från många kring tolkningen av EU-domen

En tydlig samsyn råder hos de flesta aktörerna inom läkemedelssfären vad gäller tolkningen av EU:s dom i det så kallade Bringwell-målet. Handeln vidhåller dock, uppbackade av EG-rättsexperter, en annan uppfattning. Det stod klart vid Läkemedelsakademins och Sveriges Farmacevtförbunds gemensamma temaeftermiddag förra veckan om EU-domen och dess konsekvenser.

13 jun 2005, kl 13:50
0

Nedanstående referat kommer inom kort att publiceras i Apotekarsocietetens medlemstidning E-lixir. På grund av det stora allmänintresset för frågan publiceras det även på denna plats.

Efter en introduktion av Apotekarsocietetens vd Andreas Furängen, inledde Jörgen Hettne, doktorand i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, med att ge sin tolkning av EG-domstolens dom. Han menade i likhet med regeringen att domen inte kräver att det svenska apoteksmonopolet behöver avskaffas, men måste anpassas så att ingen diskriminering med avseende på anskaffning eller saluföring av läkemedel sker.

EG-rätten tillåter handelsmonopol, men dessa måste vara icke-diskriminerande vad gäller urval av produkter. Systemen för produkturval måste vara transparenta, avslagsbeslut måste motiveras och en oberoende överprövning måste vara möjlig.
Eftersom Apotekets system inte uppfyller kraven är diskriminering inte utesluten, och systemet strider därför mot EG-rätten i sin nuvarande utformning. I likhet med vad som skedde efter den så kallade Franzén-domen borde dock apotekssystemet kunna förändras så att det uppfyller kraven, menade Hettne.

Enligt EG-rätten ska handelsmonopol vara motiverade av ett allmänintresse. Hettne menade att EG-domstolen implicit gett uttryck för att apoteksmonopolet uppfyller detta krav. Ett monopols utformning ska också stå i proportion till sitt syfte, men huruvida så är fallet prövades aldrig av EG-domstolen.
Enligt Hettne finns förutom hans egen en annan möjlig tolkning av domen; nämligen att monopolet är oförenligt med EG-rätten i sin helhet och att det därmed är fritt fram för försäljning av läkemedel vid sidan av dagens system. Han underströk dock att detta, sett till formuleringarna i domen, knappast är vad EG-domstolen åsyftat.

Han avslutade med att påpeka att EG-domstolen knappast gett Stockholms tingsrätt tydlig vägledning i brottmålet mot Krister Hanner, och att den svenska domstolen därmed lär få tillämpa svensk rätt eller återföra ärendet till EG-domstolen. Huvudförhandlingar inleds i rätten den 21 juni.

Thomas Svaton, vd för svensk Dagligvaruhandel, var den ende talaren som framförde en kraftigt avvikande åsikt i tolkningsfrågan. Han menar att EG-domstolens intentioner måste ha varit att ?bara säga så mycket att Hanner blir friad?. Därför är det enligt Svaton idag klart för försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln, fram till dess att regeringen åtgärdat de brister som EG-domstolen ringat in, vilket ?kommer att ta lång tid?. Han sa att alla jurister som hans organisation varit i kontakt med anser att Krister Hanner kommer att frias.
Han bedömer risken för provokationer från enskilda aktörer inom handeln som stor, och att försäljning av receptfria läkemedel nu kan ske ?nästan utan risk? utanför apoteken.

– Det finns många inom handeln som är beredda att sätta bräckjärn i den monopolspricka som öppnat sig genom EU-domen. Många aktörer planerar en inbrytning, något kommer att ske, sa han.

– Om det händer och staten inte gör något tvingas vi som organisation ta fram en branschvägledning som vi stämmer av med myndigheterna. Praxis lär vi hämta från Norge eller Danmark. Receptbelagda läkemedel är ingen fråga för oss i nuläget.

Stefan Carlsson, vd på Apoteket, betonade vikten av att det nu skapas ett regelsystem som är hållbart över tiden.
Han summerade de konsekvenser som han förväntar sig att domen får för Apoteket:

– Företagets verksamhetsavtal med staten ersätts till viss del av lagstiftning
– Mer transparenta regler för varuförsäljningen tas fram vad gäller tillhandahållandeskyldighet, försäljning till apotek och exponering på apotek
– Möjligheter skapas för leverantörer att överklaga till en oberoende instans
– Precisering av kraven på tillgänglighet

Företagets prioriteringar är i nuläget att öka produktiviteten (särskilt mot bakgrund av att man nyligen fått avslag på att förändra marginalerna), öka tillgängligheten, verka för en bra läkemedelsanvändning och genomföra generisk substitution. Han framhöll att den marknadsanpassning som Apoteket genomfört varit viktig oavsett vilket scenario som blivit verklighet efter domen i EG-domstolen.

Nils Blom, chefsjurist på Socialstyrelsen, instämde i Jörgen Hettnes tolkning av domen och sade sig ha svårt att förstå Svensk Handels dito. Även Anders Blanck, Läkemedelsindustriföreningen, och Tor Gråberg, Läkemedelsverket, instämde i Hettnes och socialdepartementets analys.

Cecilia Bernsten, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund (SFF), poängterade att apotekare och receptarier är läkemedelsspecialister och att det är hög tid att samhället erkänner behovet av denna expertis fullt. SFF förespråkar en författningsreglering som betonar patientsäkerheten och har ett kundfokus. Hon uppmanade regeringen att omfatta mer än bara produktdiskrimineringsfrågan i EU-domens efterarbete.

Mikael Sjöberg, statssekreterare vid socialdepartementet, menade att det scenario efter EU-domen som nu förverkligats, där apoteksmonopolet kan vara kvar med vissa regelförändringar, var relativt väntat. Inom några veckor ska man genom regeringsbeslut genomföra förändringar av reglerna för apoteksmonopolet så att man lever upp till EU:s dom.

– Det handlar om att åtgärda det som domen är tydlig på, bland annat att en oberoende instans för överklaganden från leverantörer saknas.

I höst ska regeringen tillsätta en utredning för att göra en djupare analys, som bland annat kan leda till lagstiftningsförändringar.

– Det kan handla om att sådant som idag är avtalsreglerat blir lag, att man reglerar tillgänglighetskrav, med mera. Vi vill se en dialog med seriösa aktörer kring utredningens direktiv.

Diskussionen om att domstolen skulle göra en åtskillnad mellan receptfria och receptbelagda läkemedel var enligt Sjöberg i hög grad en ?svensk diskussion? som heller inte besannades i domen. Han menade att EU-domen ger en bra och tydlig vägledning och kommer att innebära några juridiska förändringar, men inga större praktiska förändringar jämfört med tidigare.

Han anser att domen ger stöd för att sätta ytterligare tryck på Apoteket att öka tillgängligheten, samtidigt som statens krav på ?en god ekonomi? kvarstår.

Han avslutade med att tydliggöra regeringens övergripande ståndpunkt om apoteksmonopolet.
– I nuläget finns inga planer på att släppa ut läkemedel i dagligvaruhandeln. Vår bedömning är att det aktuella brottmålet inte kommer att påverka de generella lagstiftningarna i Sverige, sa Mikael Sjöberg.

I den avslutande diskussionen hettade det till när Thomas Svaton redogjorde för interna diskussioner inom handeln om att säga upp avtalet med Apoteket om apoteksombudsverksamheten. Stefan Carlsson kontrade med ?då samtalar vi med någon annan part?.

Mikael Sjöberg tydliggjorde att regeringens position ligger fast; det närmaste en minimal öppning gentemot handeln som gick att skönja var konstaterandet att ?vi överväger att ta med tillgänglighetsfrågan i utredningen?.