Annons

Så här tycker partierna inför valet

Frågorna som Läkemedelsvärlden ställde till de sju riksdagspartierna: 1. Är läkemedel en valfråga för ditt parti? På vilket sätt? Varför inte? 2. Hur är ditt partis inställning till Apoteket AB och apoteksmonopolet? 3. Vad har ditt parti för framtidsperspektiv vad gäller läkemedelsanvändningen i Sverige? 4. Vad har ditt parti för framtidsperspektiv vad gäller läkemedelskostnaderna i […]

20 aug 2002, kl 18:35
0

Annons

Frågorna som Läkemedelsvärlden ställde till de sju riksdagspartierna:

1. Är läkemedel en valfråga för ditt parti? På vilket sätt? Varför inte?

2. Hur är ditt partis inställning till Apoteket AB och apoteksmonopolet?

3. Vad har ditt parti för framtidsperspektiv vad gäller läkemedelsanvändningen i Sverige?

4. Vad har ditt parti för framtidsperspektiv vad gäller läkemedelskostnaderna i Sverige?

5. Ska vi använda nya och dyrare läkemedel om de är bättre än äldre och billigare? Varför/varför inte? Under vilka betingelser?

6. Hur ser ditt parti på den nya Läkemedelsförmånsnämnden under ledning av Ann-Christine Tauberman?

7. Hur är ditt partis inställning till dagens högkostnadsskydd? Kan/bör/ska det ersättas med en läkemedelsförsäkring istället?

8. Enligt läkemedelspropositionen som klubbades i början av april måste arbetsplatskoder finnas på recepten för att läkemedlet ska omfattas av högkostnadsskyddet. På vilket sätt är arbetsplatskoder ett bra sätt att hantera läkemedel? Hur vill ditt parti ha det?

9. Ska vi tillåta reklam för receptbelagda läkemedel direkt till konsument (så kallad DTC) i Sverige? Varför? Varför inte?

10. Är "läkemedelsprofiler", som just nu testas på elva apotek i Sverige, ett bra sätt för att registrera och följa läkemedelsanvändningen i Sverige? Ska det vara obligatoriskt eller frivilligt?

11. Ska vi säkra den farmacevtiska återväxten i Sverige genom att importera farmacevter från andra länder istället för att erbjuda "bra villkor" till dem som redan finns i Sverige?

12. Om ditt parti sitter i regeringsställning efter valet, vilken läkemedelsfråga är viktigast att börja jobbar med?

Thomas Julin, mp, ledamot i socialutskottet, tullmästare
1. Nej, läkemedel är inte en egen valfråga för miljöpartiet. Däremot är hälsa en av våra viktiga valfrågor och eftersom läkemedel hjälper många att återfå hälsan ryms läkemedel under den rubriken.

2. Vi anser att Apoteket AB och apoteksmonopolet fungerar bra och är därför inte för dagen beredda att föreslå eller ställa oss bakom en förändring där monopolet slopas.

3. Det är vår förhoppning att ett en satsning på förebyggande hälsovård skall minska läkemedelsanvändningen, eller åtminstone bromsa ett ökat användande av läkemedel.

4. Vi vill hålla läkemedelskostnaderna på så låg nivå som möjligt utan att inskränka på de läkemedel som är nödvändiga.

5. Ja, men den medicinska bedömningen måste vi överlåta till läkare och patient.

6. Partiet har inte hunnit ta ställning i den här frågan.

7. Vi vill behålla högkostnadsskyddet på nuvarande nivå. En läkemedelsförsäkring är vi inte intresserade av.

8. Vi anser att det bör vara en personlig kod för varje läkare.

9. Vi är tveksamma till den här sortens reklam, men kan ändå se ett värde i att patienten informeras om de alternativ som finns utöver de läkemedel som läkaren föreslår. Frågan måste diskuteras ytterligare innan vi sätter ner foten.

10. Efter samråd med farmacevter föreslog miljöpartiet 1996 och 1997 i riksdagsmotioner att man genom avtal mellan staten och Apoteksbolaget skulle införa en möjlighet att erbjuda apotekets kunder en frivilliganslutning till ett system med läkemedelsprofiler. I läkemedelsprofilen ser vi framför allt möjligheten att förbättra folkhälsan genom att apoteket får viktig information om kundens totala medicinering, så att negativa effekter av medicinering kan undvikas.

11. Sverige bör eftersträva att vara självförsörjande på farmacevter. Det skall även finnas möjlighet att erbjuda farmacevter från andra länder arbetstillfällen vid landets apotek. (Människor erbjuds arbete, varor importeras.)

12.Läkemedelsberoendet.

Chatrine Pålsson, kd, ledamot i socialutskottet, sjuksköterska
1. Nya läkemedel utvecklas ständigt och skapar nya möjligheter till livskvalitet. Detta är mycket positivt även om det samtidigt innebär att samhällets kostnader för läkemedel ökar.

En förstärkning av hela vård- och omsorgssektorns resursnivå är viktig för att klara de kostnader som ökade möjligheter ger. Och det är en viktig valfråga för Kristdemokraterna.

2. Det svenska apoteksmonopolet bör avskaffas. En fri konkurrens inom försäljningen av läkemedel har, som vi ser det, tre stora fördelar.

– Bättre tillgänglighet för kunderna.

– Lägre kostnader för staten och patienterna.

– Ett friare utnyttjande av farmaceutisk kompetens, över bolagsgränser och yrkesgränser, genom en konkurrensutsättning.

3. Det är nödvändigt att söka hejda kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen. Detta får dock inte innebära att patienter i behov av medicinering tvingas avstå läkemedel av ekonomiska skäl. Metoder som gör det möjligt att jämföra den medicinska nyttan med kostnaderna för läkemedelsbehandling måste utvecklas. Den medicinska nyttan ska avgöra vilken ställning läkemedlen ska ha vid fördelningen av vårdens resurser.

4. Kostnaderna för läkemedel kommer med största sannolikhet att öka. Det behöver inte innebära problem så länge kostnadsökningarna för läkemedel motsvaras av medicinska mervärden och kostnadsminskningar i den övriga hälso- och sjukvården. Vi anser samtidigt att det krävs en förstärkning av hela vårdsektorns resursnivå för att klara kostnaderna så alla får rätt medicin i rätt tid och i rätt dos.

5. Ja, men samtidigt måste ett förhållningssätt intas med förståelse för hur och vad läkemedel bidrar med till sjukvården. Först då kan man värdera läkemedlens faktiska kostnad. Här kan förhoppningsvis den nya läkemedelsförmånsnämnden göra betydelsefulla insatser.

6. En fristående nämndmyndighet med bred kompetens kan göra de svåra avvägningar och prioriteringar som fodras. Nämndens arbete kommer att innefatta svåra överväganden av etisk, medicinsk, juridisk och hälsoekonomisk karaktär, varför nämndens sammansättning är av stor betydelse. Att nämndens medicinska och vetenskapliga kompetens även kompletteras av brukargrupper och sjukvårdshuvudmän ser vi som positivt. Även om brukargruppernas representation, enligt vår uppfattning, borde utökas.

7. Nej, vi vill utreda möjligheterna för ett mer omfattande högkostnadsskydd. Ett framtida mål bör vara att konstruera ett system för högkostnadsskydd som inkluderar alla egenavgifter

(läkemedel, vårdavgifter, tandvård) i vården.

8. Genom en arbetsplatskod på receptet kan verksamhetschefer, sjukvårdshuvudmän och den enskilde förskrivaren få en god uppfattning om förskrivningsmönster och får därmed möjlighet att genomföra kvalitetsuppföljningar.

Problem uppstår när en förskrivare har flera arbetsplatser eller ingen arbetsplats alls. Ett stort antal läkare förskriver läkemedel utanför den egentliga hälso- och sjukvården och avlastar då bland annat akutsjukvården. Vi anser att man kan pröva att förse dessa läkare med en egen kod som följer kompetensen. På så sätt kan koden inte användas för att identifiera en enskild receptutfärdare. Det skulle ge underlag för kvalitetsuppföljningar av också dessa läkares förskrivningar.

9. Partiet har inte tagit ställning till denna fråga. Men personligen tycker jag att det bör tillåtas för att den kan vara till hjälp för patienterna i deras dialog med sin läkare och reklamen kan fungera som en informationskälla som gör det möjligt för patienten att välja mellan flera möjliga alternativ.

10. En bättre uppföljning av enskilda patienters läkemedelskonsumtion kan förhindra onödigt lidande och minska vårdbehoven. Läkemedelsprofiler, där man samlar dokumentation om patientens läkemedelsbehandling är väl värt att pröva. Kristdemokraterna är positiva till försöken med läkemedelsprofiler ? eftersom problemen med okontrollerad och överdriven läkemedelskonsumtion kräver en lösning.

Vi avvaktar resultaten av de försök som genomförs nu. Eftersom frågan är så pass angelägen anser vi att regeringen borde ha gett tydligare riktlinjer och presenterat en mer detaljerad plan för framtagandet av ett system för läkemedelsprofiler. Vi anser att läkemedelsprofiler ska vara obligatoriska men framtagandet måste ske i samarbete med landstingen.

11. I första hand ska de redan verksamma farmacevterna erbjudas bra arbetsvillkor. Vi anser, som tidigare nämnts, att en konkurrensutsättning av apotekets verksamhet skulle kunna leda till ett bättre utnyttjande av kompetensen, över bolags- och yrkesgränser. Det rimligt att även farmacevter inom apoteksområdet kan få flera arbetsgivare att välja mellan och möjligheter att bedriva egen verksamhet. Vilket också skulle kunna locka fler att söka sig till farmacevtyrket.

12. Att alla patienter får rätt medicin i rätt dos i rätt tid. Detta inbegriper även att egenkostnaden inte blir för stor. Alla ska ha råd att ta sitt läkemedel.

Rolf Olsson, v, ledamot i socialutskottet, socionom
1. Läkemedelfrågan är en viktig fråga i valrörelsen. Vänsterpartiet ser både positiva och negativa tendenser med nuvarande utveckling. Till de positiva hör givetvis att möjligheterna stadigt ökar till förbättrade behandlingsformer i öppna former. Detta är positivt för många människor. Negativt är att kostnadsökningen är mycket kraftig och samhället måste prioritera allt hårdare. Vänsterpartiet ser också det som oroväckande med framväxten av multinationella jättebolag, se den senaste sammanslagningen mellan Pfizer och Pharmacia. Det finns en betydande risk för att forskningen ej blir oberoende.

2. Vänsterpartiet vill ha kvar apoteksmonopolet. Det ger en mer objektiv

medicinhantering än om dagligvaruhandeln i större utsträckning tar över

verksamheten. Apotekets personal är i regel mycket välutbildat och ger en god service åt allmänheten. Den servicen kan bli lidande om verksamheten privatiseras. Utöver Apoteken finns i dag ett stort antal utlämningsställen. Denna service kan ytterligare förbättras.

3. Vänsterpartiet ser fram mot att det kommer in nya verksamma mediciner

som kan lindra och kanske bota olika sjukdomstillstånd. Vi vill stödja oberoende forskning

för att få fram sådana produkter. Samtidigt vill vi motverka profiteringen så att

samhällets och den enskildes kostnader hålls nere. Mycket av grundforskning

för nya läkemedel betalas av skatter. Samhället måste därför försöka behålla ett inflytande över utvecklingen på området. Läkemedelsanvändning ska också ses i relation till andra behandlingsformer och förebyggande folkhälsoarbete. Även här måste satsningar ske från samhällets sida.

4. Se delvis svaret på föregående fråga. Vänsterpartiet står bakom de senaste läkemedelsbesluten och tror att landstingens vidgade ansvar för utvecklingen när det gäller läkemedelskostnader kommer att innebära en mer skärpt bevakning av kostnadsutvecklingen. Vänsterpartiet har som mål att läkemedlen ska bli billigare för medborgarna.

5. Om skillnaden i verkningsgrad är påtaglig, inte försumbar, så ska den mest verksamma medicinen användas.

6. Vänsterpartiet har varit med i förhandlingarna om inrättandet av den nya förmånsnämnden och vi står bakom denna. Vi ser det som ett klart bättre alternativ än att regeringen bestämmer vilka som ska få ett subventionerat läkemedel. Vi får följa arbetet i nämnden och vid behov föreslå förändringar.

7. Vi föredrar en fortsättning av dagens högkostnadsskydd men är öppna för olika former av generella, samhälleliga förbättringar för medborgarna. Försäkringslösningar innebär betydande risker för en ojämlik vård och behandling och gräddfiler för dem med tjocka plånböcker.

8. Vi står bakom beslutet om inrättandet av arbetsplatskoder och att landstingen får ansvaret för att organisera detta. Vi tror att samhället med detta på ett bättre sätt kan följa utvecklingen med förskrivningen. Om det visar sig uppstå olägenheter är vi villiga att diskutera förändringar av detta system.

9. Nej vi ska inte tillåta reklam. Reklam har inte bara till uppgift att informera om att en produkt finns. Reklamen skapar också efterfrågan och troligen behov. Det är därför olämpligt att göra reklam för varor som direkt har med ohälsa och sjukdom att göra.

10. Vi vill avvakta proven med läkemedelsprofiler innan vi tar ställning om dessa ska bli obligatoriska.

11. När det gäller utbildning av farmaceuter så vill vi medverka till att utbildningsvolymen är tillräcklig. Vi vill också att människor från andra länder med farmaceututbildning kan ges kompletterande utbildning så de kan arbeta i landet. Vi verkar på alla sätt för att förbättra villkoren för alla personalkategorier, inte minst inom sjukvården och dess närliggande branscher. Vi har lagt konkreta förslag om detta.

12. Den viktigaste frågan är utan tvekan de stora och ökande läkemedelskostnaderna. Vi vill i eller utanför regeringen utveckla arbetet med att finna lösningar på dessa problem. Vår inriktning är då att kostnaderna inte ska drabba människor i små ekonomiska omständigheter.

Kenneth Johansson, c, ledamot i socialutskottet, socionom
1. Läkemedel är en mycket viktig del av vård och behandling. Eftersom vård- och omsorgsfrågorna är en av de viktigaste valfrågorna för Centerpartiet, är också läkemedelsfrågorna det. Nya och innovativa läkemedel måste bejakas om de kan hjälpa flera och effektivare lindra och bota.

2. Centerpartiet vill avskaffa Apoteket AB:s monopol. En avmonopolisering kommer på sikt att leda till ökad tillgänglighet samt lägre läkemedelskostnader för den enskilde. Apoteket AB arbetar offensivt med hög kvalitet. Apotekstätheten är dock låg, och bor man på landsbygden kan det vara långt till närmaste apotek. Vi vill ge licensierade butiker och apotek möjlighet att kunna sälja såväl receptbelagda som receptfria läkemedel.

3. Förebyggande insatser, som kan minska behovet av läkemedel, bör prioriteras högre än idag. Läkemedel ska användas på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt sätt. Nya och innovativa läkemedel måste bejakas. Fria förskrivningsrätten är motiverad. Forskningen på läkemedel måste intensifieras. Det gäller för äldre som ofta överkonsumerar, det gäller kvinnor som riskerar feldosering då mannen för ensidigt är norm. Barnperspektivet kan bättre följas upp inom den kliniska läkemedelsforskningen. Centerpartiet anser att de systematiska studierna kring läkemedelseffekter på olika människor ska utökas, så att läkemedelsbehandlingarna på sikt blir säkrare och risken för onödiga skadeverkningar minskar. En omfattande och återkommande utbildning- och fortbildningsverksamhet är nödvändigt för såväl förskrivare, hälso- och sjukvårdspersonal som konsumenter.

4. Kostnadsutvecklingen för läkemedlen är ett problem på ena kontot, men kan vara samhällsekonomiskt och humanitärt försvarbart. Det är nödvändigt att uppnå en jämvikt mellan förskrivning av läkemedel och övrig behandling och omvårdnad. Centerpartiet anser det riktigt att kostnadsansvaret lagts på landstingen. Vi förutsätter att budgetansvaret för läkemedel decentraliseras till vårdenheter och vårdcentraler. Lokalt budgetansvar, aktiva läkemedelskommittéer, utbildning, öppenhet för tekniska lösningar är exempel på åtgärder. 800 tusen ton läkemedel kasseras årligen, vilket självfallet är ett resursslöseri. Förebyggande och egenvårdsinsatser kan minska efterfrågan av läkemedel.

5. Ja, det kan vara motiverat. Motiveringen, se svar fråga 1 och 4.

6. Det finns för- och nackdelar med den nya läkemedelsförmånsnämnden. Centerpartiet anser dock att fördelarna överväger och sagt ja till nämnden. Vi tillstyrker nämndens sammansättning, men betonar betydelsen av att den nya nämnden för en nära dialog med sjukvårdshuvudmännen, patient- och intresseorganisationer och med läkemedelsindustrin. Vi förutsätter att läkemedel som tidigare fått nej för subventionering kan omprövas. Vi kommer noga att följa nämndens verksamhet för att förvissa oss att verksamheten utvecklas så som tanken är.

7. Centerpartiet anser att alla, oberoende av sin privatekonomi, ska ha råd att hämta ut sina läkemedel. Vi sade nej till den beslutade försämringen, från 1.300 till 1.800 kronor. Vi har aktualiserat en utredning om ett samlat högkostnadsskydd, som blir mer överblickbart för patienten. En översyn skulle kunna se över de regionala skillnaderna, vilka grupper av patienter som hamnar utanför skyddet, vilka nya behandlingar och åtgärder som är kopplade till ohälsa och vilka konsekvenserna blir av ett samlat högkostnadsskydd för den enskilde och för samhället. Vi har inte diskuterat någon läkemedelsförsäkring.

8. Ett system med arbetsplatskod och förskrivarkod ger ökade möjligheter till uppföljning av förskrivning av läkemedel. Men, de läkare som har sin arbetsplats utanför hälso- och sjukvården, forskare, anställda på statliga myndigheter, pensionärer m.fl. De förhindras nu skriva ut subventionerade läkemedel. Dessa läkare, bara de pensionerade uppgår till ca 4000, besitter stor medicinsk kunskap. Deras insatser besparar främst primärvården åtskilliga besök. Det är dumsnålt, ogint och oklokt att utesluta dessa läkare att skriva ut subventionerade läkemedel. Centerpartiet har framfört alternativet att förse dessa med egen kod, vilket gör att man kan följa deras förskrivningar och genomföra kvalitetsuppföljningar. Centerpartiet är mycket kritiskt till att regeringen och vänstern, med aktivt stöd av mp, drev igenom ett beslut som begränsar många läkares möjlighet att förskriva subventionerade läkemedel.

9. Nej, vi är tveksamma till det. Vi vill tillsvidare behålla nuvarande regler. Däremot kommer konsumenten i framtiden att ha mer kunskaper om olika läkemedel än idag.

10. Försöken med läkemedelsprofiler är intressanta och värdefulla. Centerpartiet ser positivt på att försöken bedrivs. Vi vill ta del av erfarenheterna av försöken innan ställningstagande i frågan.

11. Farmacevter är en viktig yrkesgrupp. Utbildningens dimensionering behöver ses över. Och att intresset för och utbildningen av farmacevtyrket och farmacevter stimuleras över hela landet.

12. Att förebygga ohälsa så att behovet av läkemedel minskar. Skapa utrymme, förståelse och incitament för att nya och innovativa läkemedel ska kunna hjälpa fler, lindra och bota.

Leif Carlson, m, ledamot i socialutskottet, läkare
1. Ja. Det behövs ett antal åtgärder för att förbättra tillgänglighet, medicinanvändning och finansiering. ex avskaffande av monopol osv. Se nedan

2. Avskaffa monopolet. Apoteket AB kan fungera som en av många aktörer i konkurrens på lika villkor. Apotekets AB agerande när det gäller annan försäljning, kosmetika, dosdispensering och så vidare med sammanblandning av offentliga medel och kommersiell verksamhet understryker det negativa i dagens konstruktion där man inte kan avläsa på vilket sätt offentliga medel subventionerar annan verksamhet med illojal konkurrens som följd. Tillgängligheten också dålig, få apotek/inv. frånvaro av priskonkurrens.

3. Bästa möjliga möjligheter för patienterna. Korrekt användning, minimerade läkemedelsrelaterade problem genom större farmacevtisk kompetens nära patienten, bästa preparat, framgångsrik klinisk forskning och läkemedelsutveckling i Sverige.

4. Vi får räkna med fortsatt ökning av kostnaderna om vi vill ha nya läkemedel. Kostnadsökningarna kan dock begränsas genom priskonkurrens istället för planhushållningsåtgärder, genom utnyttjande av generika när patenttiden utlöpt och i varje fall kortvarigt parallellimport. Genom korrekt användning/minimering av läkemedelsrelaterade problem som överdosering/underdosering med bivekningar/terapisvikt kan vårdkostnaderna för dessa problem drastiskt minskas, storleksordning upp mot tio miljarder är realistiskt vilket lättar bördan. Bättre förskrivarstöd, möjligheter att följa upp den egna förskrivningen minskar kostnaderna och optimerar användningen. Tillsammans med startförpackningar pressar detta även ner kassationen.

5. Ja, om de är klart bättre. Svårt att dra alldeles klara linjer. Vi måste satsa på att tydligare kunna definiera marginalnyttan och på så sätt något kunna objektivera bedömningarna. Även mer studera eventuella skillnader beroende på patientens ålder och kön. Men generellt: är det bättre skall patienten få det.

6. Vi ser inte att denna tillför ngt. Det finns gott om myndigheter med ansvar inom läkemedelsområdet och en ny löser inget. Tvärtom finns risker som bland annat Sos och SBU pekat på att man inte kan klart bedöma indikationer, värde för pat. och på så sätt undanhåller väsentliga läkemedel från subvention. Risk att man t-ex inte upptäcker andra områden där indikation finns.

7. Ja, skyddet dåligt, kräver ständiga justeringar. Vi förordar ett bättre skydd i form av en frivillig försäkring nu. På sikt vill vi införa en obligatorisk hälsoförsäkring omfattande alla (istället för dagens landstingsskatt finansierade sjukvård), där läkemedelskostnaderna ingår. Se Israel t.ex.

8. Arbetsplatskoder kan underlåta effektiv användning och uppföljning men utformning som regeringen gett förslaget är usel. Nu knyts de facto förskrivningsrätten med subvention till arbetsplats och inte till kompetens. Vi vill att alla, pensionerade, administrativt eller forskningsverksamma skall ha förskrivningsrätt med subvention. Besparar vården den offentliga vården många besök, håller kvar patient-läkarrelationer som båda ömskar osv.

9. Ja, tydliga regler men innanför dessa direktreklam. Pat. är idag mer upplysta, förväntas ta ett allt större ansvar för sin hälsa, öka egenvården varför förbud är en kvarleva av ett patriarkaliskt förmyndarsamhälle.

10. Ja, men skall vara frivilliga.

11 Vi skall erbjuda bra konkurrenskraftiga villkor och stimulerande arbete och utvecklingsmöjligheter. Då får vi också hit farmacevter från andra länder vilket berikar oss kompetens- och utvecklingsmässigt. Vi skall vara ledande, utveckla läkemedelsanvändning och preparat och ta för oss av exportmöjligheter för hela vårdsfären. Då behövs både bra villkor för våra egna och inflöde av människor utifrån.

12. Avskaffa apoteksmonopolet genast, receptfria ut i öppen handel övriga

säljs med farmacevtisk kompetens men på många håll och av många. Rätta till arbetsplatskoden, bättre högkostnadsskydd genom frivillig försäkring, utreda obligatorisk hälsoförsäkring inklusive läkemedel.

Conny Öhman, s, ledamot i socialutskottet, landstingsråd
1. Läkemedelsfrågan är alltid politiskt viktig fråga. Den socialdemokratiska regeringen har sedan 1998 aktivt arbetat med läkemedelsfrågan. Vi har gjort flera förändringar av läkemedelsförmånssystemet i syfte att hejda kostnadsökningen. De senaste förändringarna beslutades av riksdagens så sent som i våras. Beslutet innebär ett nytt system för hur läkemedel skall prissättas och subventioneras. Innan ytterligare reformeringar av läkemedelsförmånssystemet görs måste följaktligen de redan beslutade få tid att verka.

2. Socialdemokraterna tycker att apoteksmonopolet ska bibehållas och skötas av Apoteket AB.

3. Den överenskommelse som den socialdemokratiska regeringen gjorde med Landstingsförbundet om en ny modell för statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånens kostnader samt införandet av Läkemedelsförmånsnämnden är ett viktigt steg för en mer rationell läkemedelsanvändning och en mer kontrollerad utveckling av läkemedelskostnaderna.

4. Mot bakgrund av den medicinska och demografiska utvecklingen så kommer läkemedelskostnaderna att stiga. Därför är det viktigt att läkemedelsförmånen är konstruerad på ett sådant sätt att kostnadsökningen sker kontrollerat, vilket vi har goda förutsättningar att åstadkomma med de tidigare nämnda reformerna.

5. Självklart ska det bättre läkemedlet användas, även om det är dyrare. Den slutliga kostnaden för behandlingen har nämligen goda förutsättningar att bli lägre när patient slipper långa sjukskrivningsperioder eller kompletterande vård på sjukhus. Reformeringen av läkemedelsförmånssystemet innebär också att endast nya läkemedel som är bättre än äldre motsvarigheter subventioneras.

6. Den nya organisationen och dess ledning har socialdemokraternas fulla stöd.

7. Högkostnadsskyddet ska bibehållas och inte ersättas med en försäkring som skulle skapa djupa orättvisor mellan människor med olika ekonomiska- och hälsomässiga förutsättningar.

8. Med arbetsplatskoder skapas förutsättningar att hålla nere kostnaderna för läkemedel och följa upp förskrivningen och användningen av läkemedel.

9. Vi socialdemokrater vill inte tillåta direktreklam för receptbelagda läkemedel. Inom en snar framtid kommer regeringen att tillsätta en särskild utredning om läkemedelsreklam

10. Vi tycker att användningen av läkemedelsprofiler är positivt, men vi anser inte att dessa ska vara obligatoriska.

11. I Göteborg, Kalmar och Linköping har antalet utbildningsplatser för farmacevter har ökat de senaste åren. Även i norra Sverige kommer ytterligare utbildningsplatser att tillsättas inom en snar framtid. Vi bedömer att dessa platser kommer att klara framtidens rekryteringsbehov. När det gäller villkoren för yrkesverksamma farmacevter är det en fråga för arbetsmarknadens parter.

12. Att garantera att människor fortsättningsvis kan erbjudas nödvändiga läkemedel till en rimlig kostnad. Samt följa upp den läkemedelsreform som vi nyligen har sjösatt.

Bo Könberg, fp, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, fd landstingsråd
1. Läkemedel är en viktig vårdfråga och därmed en viktig valfråga för ett vårdparti som folkpartiet liberalerna.

2. Vi vill att monopolet avskaffas och att det blir konkurrens mellan många apotek med kunnig personal.

3. Vi tror att läkemedlen blir ett allt viktigare inslag i vården och därmed i vårdpolitiken.

4. Mycket talar för en fortsatt snabb ökning av läkemedelskostnaderna och att större ansträngningar behöver göras för en effektiv användning av läkemedlen.

5. Ja, men det är angeläget att de nya läkemedlen om de kostar mer verkligen är bättre än de gamla och att de kommer till användning.

6. Vi har stött tillkomsten av nämnden.

7. Vi stöder det nuvarande högkostnadsskyddet och tycker nivån är rimlig. Ett problem är dock frånvaron av samordning inom välfärdspolitiken mellan olika högkostnadsskydd, för t ex öppenvårdsbesök och hjälpmedel.

8. Vi röstade emot arbetsplatskoderna, främst på grund av de negativa effekter de skulle få för förskrivning av läkemedel av äldre läkare. Det är angeläget att landstingen söker se till att dessa negativa effekter inte uppstår.

9. Vi har inte stött förslag om att i vårt land tillåta konsumentreklam för receptbelagda läkemedel. Vi anser att det är bättre att den reklamen vänder sig till dem med läkarutbildning och att dessa bistår patienterna med råd om lämpliga läkemedel.

10. ?Läkemedelsprofiler? är en bra metod för att den enskilde läkaren ska få information om hur hans/hennes förskrivning ser ut jämfört med ett genomsnitt. Vi har inte föreslagit obligatorium, men ser gärna att många läkare väljer att ansluta sig.

11. Det är naturligtvis önskvärt med bra villkor för dem som är farmaceuter, men Sverige ska också kunna ta emot arbetskraft från andra länder.

12. Större effektivitet i läkemedelsanvändningen.