Risperidon effektiv behandling för autistiska barn

Enligt en studie som publiceras i dagens nummer av New England Journal of Medicine är risperidon (Risperdal) effektivt i behandling av autistiska barn med beteendeproblem.

1 aug 2002, kl 14:25
0

Annons

Risperdiongruppen uppvisade efter åtta veckor en 57-procentig minskning på en vanligen använd irritabilitetsskala, mot en 14-procentig minskning i placebogruppen (p<0,001). Studien tittade också på positiv respons, där risperidongruppen uppvisade 69 procent responders medan placebogruppen uppvisade tolv procent (p<0,001). Förbättringarna i risperidongruppen höll i sig även efter sex månader, hos 23 av de 34 barn med positiv respons på behandlingen (68 procent).

De vanligaste biverkningarna i risperidongruppen var viktökning (cirka 3 kg), ökad aptit, trötthet och yrsel. Inga barn avbröt studien på grund av biverkningar. Däremot avbröt 21 barn studien av andra anledningar.

Medeldosen i risperdongruppen låg mellan 0,7 och 1,8 mg per dag, medan placebogruppen låg mellan 0,6 och 2,4 mg per dag.

Studien utfördes vid fem universitetssjukhus i USA på 101 barn, 82 pojkar och 19 flickor, i åldrarna 5-17 år. 49 barn fick risperidon och 52 fick placebo. Studiens första del var en åtta veckor dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Sen följde fyra månaders öppen behandling; aktiv behandling för dem i placebogruppen som inte uppvisade positiv respons. Studien avslutades med en två månaders placebokontrollerad avslutningsfas.

Författarna medger att studien har visa begränsningar; observationsperioden var bara åtta veckor, det vara bara autistiska barn ? man kan inte generalisera slutsatserna till andra liknande sjukdomar, det gick inte att hitta någon minsta effektiv dos och studien säger inget om hur risperifon fungerar i kombination med beteendeterapi.