Annons
Regeringen vill öka till-gången till äldre antibiotika

Regeringen vill öka till-gången till äldre antibiotika

Hur kan vi behålla äldre antibiotika på den svenska marknaden och få tillbaka dem som försvunnit?

13 sep 2021, kl 09:11
0

Annons

Att ha fortsatt tillgång till viktiga äldre antibiotika är en betydelsefull del av arbetet mot antibiotikaresistens. Men många av dessa preparat har försvunnit eller riskerar att försvinna från den svenska marknaden, ofta på grund av bristande lönsamhet.

Nu får tre myndigheter ett regeringsuppdrag som syftar till att hitta motåtgärder som kan bromsa denna utveckling. I arbetet ska myndigheterna enligt uppdraget ta till vara den kunskap som samverkansplattformen Platinea de senaste åren tagit fram. Som Läkemedelsvärlden rapporterat har Platinea gjort en rad kartläggningar och analyser kring tillgänglighet till och användning av befintliga antibiotika.

Analyser kring äldre antibiotika

Platinea har bland annat undersökt orsakerna till att äldre antibiotika dras bort från marknaden och tagit fram förslag till åtgärder mot detta problem. Samverkansplattformen har även uppdaterat en lista över särskilt kritiska antibiotikaprodukter som Sverige riskerar att få brist på eller helt bli av med. Totalt 149 produkter bedömdes ha hög risk för leveransstörningar och en osäker framtid på den svenska marknaden. En stor andel av dessa var antibiotika för barn.

Regeringen ger nu Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att arbeta vidare med frågan tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. De ska använda bland annat Platineas slutsatser och kartlägga läget kring äldre antibiotika samt möjliga åtgärder för att behålla dem.

De ska även analysera om föreslagna åtgärder kräver några författningsändringar och om de kan genomföras på EU- eller nordisk nivå.

TLV har huvudansvaret för att återrapportera till regeringen. En delredovisning ska ske i april 2022 och slutredovisningen senast 1 november 2022.