Annons

Quo vadis, Pharmacia?

30-åringen Apoteket AB omorganiseras ännu en gång. Det kanske behövs. Viktigare är dock hur företaget utvecklas med hänsyn till sina åligganden. I avtalet med staten betonas distributionen av läkemedel, främjandet av dessas rationella användning, läkemedelsinformationen samt framtagandet av statistik.De statistiska uppgifterna är sedan länge av hög klass och fyller ett vidsträckt behov. Utvecklingen från 70-talets […]

22 aug 2002, kl 17:08
0

30-åringen Apoteket AB omorganiseras ännu en gång. Det kanske behövs. Viktigare är dock hur företaget utvecklas med hänsyn till sina åligganden. I avtalet med staten betonas distributionen av läkemedel, främjandet av dessas rationella användning, läkemedelsinformationen samt framtagandet av statistik.
De statistiska uppgifterna är sedan länge av hög klass och fyller ett vidsträckt behov. Utvecklingen från 70-talets enkla rådata till dagens sofistikerade återrapportering av förskrivningsprofiler är imponerande.
Distributionen lämnar en del övrigt att önska. Nedlagda och sommarstängda apotek hamnar på minussidan under det att allt fler lördagsöppna och ändamålsenligt inredda apotek är ett plus. Lager och leveransberedskap brister enligt en kartläggning förra året. Det är mot denna bakgrund fel av Apoteket att försöka ta över en väl fungerande partihandel genom s.k. logistikcentra.
Internetapoteket kan bli en framgång. Ett problem i sammanhanget är regeringens vakthållning kring fasta läkemedelspriser. I USA anger 90% av internetkunderna att just priset är avgörande för deras val att handla över Internet. Näthandeln bör begränsas till läkemedel. Försäljning av övriga apoteksvaror åligger inte längre Apoteket. I avtalet från 1998 ändrades den tidigare ordalydelsen från bör till får tillhandahålla sådana varor!
Främjandet av en rationell läkemedelsanvändning, uppvisar såväl starka som svaga sidor. Det farmaceutiska engagemanget i kvalitetsutveckling, dosdispensering och läkemedelsrevisioner inom sluten vård är angeläget och bör expandera. Satsningen på klinisk farmaci tycks äntligen bli av och förhoppningsvis på ett kostnadseffektivt sätt.
Det under 90-talet entusiasmerande konceptet farmaceutisk omsorg blev det inte mycket av. Ett lovande projekt var 4 +, som satte fokus på kunder med fler än fyra läkemedel. Ett annat var Skellefteågruppens ambition att ringa hem till kunder med komplicerade terapier. Pågående erbjudanden om Qigong, mental träning och liknande vederkvickande paramedicinska verksamheter faller däremot utanför företagets avtal med staten.
Kvar av omsorgsfilosofin är den påbörjade introduktionen av s. k. läkemedelsprofiler. Det är bra, men dragkampen mellan läkarna och apoteken om ansvaret för patienternas konsumtionsbild fortsätter. Kanske kan alternativa vägar att upptäcka läkemedelsproblem utvecklas snabbare.
På läkemedelsinformationens område har mycket bra gjorts. Satsningarna på temaår, behandlingsspecifika anvisningar, hemsida och bättre kundkommunikation påverkar rimligtvis läkemedelsanvändningen positivt och bör fortsätta. Inriktningen på hälsorådgivning om kost, motion, sex och samlevnad m m som Hälsodialogen satt som mål är däremot felaktig. Apoteket saknar personal för dessa områden och hälsoinformation finns inte heller nämnt i avtalet med staten. Det finns alltför mycket ogjort inom området rationell läkemedelsanvändning att ta tag i istället. Rätt använda läkemedel har den största besparingspotentialen på läkemedelsnotan.
Morbi non verbis sed remidiis curantur (sjukdomar botas inte med ord utan med läkemedel) är ett tillspetsat påstående, men behöver uppenbarligen lyftas fram inom Apoteket AB, som har ett statligt åliggande avseende detaljhandel med läkemedel. På detta och inget annat.


 Anders Cronlund
 Utbildningschef vid Läkemedelsakademin


Ursprungligen Quo vadis, Domine dvs Vart går du Herre?