Annons

Expeditionsavgift och ny nämnd välkomnas av många

Den sjätte februari gick tiden ut för remissinstanserna att lämna synpunkter på Olof Edhags utredning om en ny läkemedelsförmån. En proposition kommer tidigast i höst. Paradoxalt nog får det av socialministern ?dödade? förslaget om en expeditionsavgift vid läkemedelsuttag ett övervägande positivt gensvar från de förmodat inflytelserika remissinstanserna.

22 aug 2002, kl 17:10
0

När Olof Edhags utredning ?Den nya läkemedelsförmånen? presenterades i höstas gav förslaget om en expeditionsavgift vid läkemedelsuttag för personer som uppnått högkostnadstaket upphov till ett kollektivt ramaskri från landets patientföreningar och handikapporganisationer. Förslaget beskrevs till exempel på DN Debatt som ?ett ovärdigt slag mot de svagaste?. Samma dag som utredningen presenterades blidkade dock socialminister Lars Engqvist opinionen med ett uttalande om att avgiften inte kommer att bli verklighet, vilket omedelbart minskade utredningsförslagens sammantagna besparingspotential.


Dött förslag får bra respons
Nu har de 170 tillfrågade aktörernas remissvar med några få undantag insänts till Socialdepartementet. Av en genomgång av ett tjugotal förmodat tunga instansers skrivelser som Läkemedelsvärlden genomfört, framgår paradoxalt nog att expeditionsavgiften är ett av de förslag som möter störst gensvar. Förslaget tillstyrks bland annat av Apoteket AB, Läkarförbundet, Läkarsällskapet, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Sveriges Farmacevtförbund och Apotekarsocieteten. Detta får förmodas bereda viss tillfredställelse hos utredaren och hans medarbetarstab, som tidigare gjort gällande att socialministerns utspel bara betyder ett uppskjutande av ett obehagligt beslut.
Flera instanser påpekar i linje med Olof Edhag att dagens frikortssystem är kostnadsdrivande och att läkemedelsuttag inte bör vara gratis. Många tycker dock att den föreslagna avgiften på 40 kronor är för hög. Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) förordar till exempel en avgift på 20-25 kronor, Riksförsäkringsverket 10 kronor och Läkarsällskapet vill ge avgiften ?en mjukare utformning?.


Ny nämnd välkomnas av majoritet
Ett förslag som ägnats åtskillig tankemöda bland vårdsektorns aktörer är inrättandet av en så kallad läkemedelsförmånsnämnd, liknande Storbritanniens nyinrättade National Institute for Clinical Excellence (NICE). Nämndens tänkta uppgift är att besluta om vilka läkemedel som ska omfattas av läkemedelsförmånen. Av aktörerna i Läkemedelsvärldens granskning ställer sig en knapp majoritet bakom förslaget (se tabell). Den positiva majoriteten blir dock större om man istället ser till principfrågan, det vill säga huruvida staten i större utsträckning än idag bör pröva vilka läkemedel som skall omfattas
av subventionen. Läkarförbundet, Handikappförbundens Samarbetsorganisation och Sveriges Pensionärsförbund är till exempel positiva till detta, men föredrar att frågan hanteras av en befintlig myndighet.  
Läs mer om läkemedelsutredningen på sidan 16.