Psykofarmaka bara till barn med svåra störningar

Barn och tonåringar får bara behandlas med psykofarmaka när deras utveckling och välbefinnande är i fara och bara när andra åtgärder inte gett resultat. Nya studier visar bättre resultat med SSRI än äldre tricykliska antidepressiva medel.

19 jul 2002, kl 20:00
0

Hjärnans receptorer befinner sig i en dynamisk utveckling från foster till vuxen individ. Att behandla barn med psykofarmaka kan bara ske efter en noggrann medicinsk och psykiatrisk bedömning.
Depressioner kan förekomma redan hos riktigt små barn och orsakas då i regel av faktorer i omgivningen. Från förskoleåldern kan en ärftlig disposition bidra till sjukdomsutvecklingen. En allvarlig riskfaktor är framför allt en långvarig stess.
Psykofarmakabehandling blir aktuell först i åldern strax före puberteten och det är ytterst sällsynt att yngre barn behandlas.
Utgångspunkten för behandling är att det ska finnas så svåra symtom på depression att barnet inte reagerar på något positivt i omgivningen, menar Anne-Liis von Knorring, professor vid barn- och ungdomspsykiatri i Uppsala.
? Barnen kan ha sömnstörningar, aptitstörningar eller en svår irritation vilket är ett vanligt symtom hos ungdomar med depression, säger hon. Det sista som brukar försvinna är lusten att vara med kompisar, drar tonåringar sig undan så är det ett mycket allvarligt symtom.
Studier med de äldre tricykliska antidepressiva läkemedlen har visat mycket måttliga effekter vilket till viss del kan bero på att man behandlat med för låg dos. Nästan alla barn i studierna blev lika bra av placebobehandling.
? Barn tror på vuxna. Säger doktorn att man blir bättre så tror man på det, säger Anne-Liis von Knorring.
Det finns information från några placebokontrollerade studier med SSRI på barn och ungdomar. Där ligger effekten mellan 65 och 88 procent för de olika SSRI preparaten. Skillnaden mellan placebogruppen och den aktiva gruppen kommer först efter den 5:e veckan då placebo effekten  avstannar.
? Nästan alla som är kvar i studier har effekt av behandlingen, säger Anne-Liis von Knorring. De som hoppade av i den aktiva gruppen gjorde det både på grund av utebliven effekt och av biverkningar. Den vanligaste biverkan av SSRI hos undomar  är att de får ett okontrollerat beteende. Annars är biverkningarna de samma som hos vuxna.


För och emot
Hur påverkar behandlingen utvecklingen hos en växande individ? Anne-Liis von Knorring menar att en viss påverkan förekommer, men att sjukdomstillståndet som sådant också påverkar utvecklingen av hjärnan.
? Detta måste vägas mot de risker man har av behandling och vid svåra tillstånd har man inte så mycket val, säger hon. Man vet att dödsfall hos unga individer sker främst vid bilolycker och självmord. Depressionen har också påverkan på utbildning, yrke och förmåga att klara sig själv.