Paracetamol debatt uppfyller inte kravet på god vetenskaplig standard

Anmäld: GlaxosmithklineAnmälare: PfizerÄrende: Paracetamol debattÄrendenr: IGM W492/03Utfall: Fälld

22 apr 2003, kl 10:13
0

Pfizer (P) anmäler Glaxosmithklines (GSK) utskick av ett ?annonsblad? kallat Paracetamol debatt (PD). I utskicket tas upp kronisk smärta med den övergripande rubriken ?Fortsatt osäkerhet beträffande cox 2?. P menar att annonsbladet har ett påtagligt kommersiellt syfte och måste bedömas som en marknadsföringsåtgärd, trots att materialet i PD presenteras på ett redaktionellt sätt.
Bladet är utskickat från Danmark till svenska läkare och P hittar inte någon hänvisning till en svensk representant, vilket strider mot artikel 5.
P anmärker på huvudrubriken ?Fortsatt osäkerhet beträffande cox 2? och menar att den är dåligt underbyggd. Det finns ingen referens som styrker påståendet. Det påstås också att priset för cox 2-hämmarna är fyra till sex gånger högre än för traditionella NSAID-preparat utan att någon rättvisande jämförelse presenteras. P tycker att PD innehåller insinuationer om att cox 2-hämmarna skulle vara behäftade med en ökad frekvens biverkningar utan någon dokumentation som styrker det. Två representanter för läkarkåren, en i Sverige och en i Danmark, ges utrymme att ensidigt kritisera cox 2-preparaten. Kravet på saklighet uppfylls inte och informationen är misskrediterande för cox 2-hämmarna. P menar att PD strider mot artiklarna 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 17.
GSK bestrider anmärkningen och menar att PD är av journalistisk natur. Därför kan inte PD ses som kommersiell marknadsföring och skall inte bedömas av IGM. Det är inte marknadsföring av något speciellt preparat utan ett journalistiskt medium som tar upp nyheter och debatterar forskningsresultat kring paracetamol och smärtbehandling. Syftet är inte att göra reklam för något preparat utan att visa att GSK är en vetenskapligt kompetent och trovärdig partner inom smärtbehandling.
Vidare menar GSK att avsändaren är tydlig på baksidan, att det finns referenser som styrker påståenden i skriften som på alla sätt är balanserad och nyanserad och följer regelverket.
I sin bedömning anser IGM att skriften har ett påtagligt kommersiellt syfte inriktad på GSK:s produkt paracetamol, trots att varumärket Panodil aldrig nämns. IGM tycker att texterna är mer produkt- än problemorienterade där paracetamols förtjänster framhålles. Ansvarig utgivare är marknadschef på GSK i Danmark och läkemedelsföretag är alltid ansvarig för sin information, även då den kläds i redaktionell dräkt.
IGM tycker inte att avsändaren är tydlig. Namn, adress och telefonnummer saknas till svensk representant vilket gör att PD strider mot artikel 5. Vidare tycker IGM att två läkares uttalanden inte uppfyller kraven i reglerna på åberopande av dokumentation vilket strider mot artikel 8. Dokumentation behöver inte åberopas vid alla påståenden men referenser ska utformas så att källan är lätt att identifiera. GSK:s svepande och onyanserade påståenden om eventuella kardiovaskulära biverkningar med cox 2-hämmare strider mot artikel 11 och 12. Referenser saknas också vilket strider mot artikel 10. Prispåståendet saknar jämförelseobjekt och trots att GSK inkommer med en referens i sitt svar till IGM, baseras denna på DDD, vilket enligt tidigare ärende i NBL inte kan användas för prisjämförelser och strider mot artikel 12. Slutligen tycker IGM att PD i sin utformning ifrågasätter cox 2-hämmmarna som därmed misskrediteras, vilket strider mot artikel 13.
IGM finner att GSK genom utskick av Paracetamol debatt har brutit mot artiklarna 5, 8, 10, 11, 12, 13 och 17 och åläggs att betala en IGM-avgift om 60000 kronor.