Annons

Omdiskuterade rekommendationer

Personer med hög eller mycket hög risk för hjärtkärlsjukdom bör vanligen erbjudas behandling med lipidsänkare, anser Läkemedelsverket i sina nya rekommendationer.

24 jun 2014, kl 11:18
0

Annons

Vid hög risk för hjärtkärlsjukdom och högt kolesterolvärde rekommenderas statinbehandling

Läkemedelsverket är nu klara med sina nya behandlingsrekommendationer för hjärtkärlområdet. Den förtida dödligheten i hjärtinfarkt har stadigt minskat och idag betraktas Sverige som ett lågriskland, men en åldrande befolkning gör att hjärtkärlsjukdom fortfarande spelar roll.
– Vi har fokus på läkemedelsbehandling, men det rekommenderas först om livsstilsförändringar inte räcker, säger Annika Ekbom Schnell, klinisk utredare på Läkemedelsverket.

Rekommendationerna gäller primärprevention.
– Det handlar alltså om individer som upptäcks på vårdcentralen, kanske för att de luktar rök eller är väl runda om magen men söker för nageltrång, exemplifierar Annika Ekbom Schnell.

För att bedöma risken för personer utan känd hjärtkärlsjukdom rekommenderas en uppdaterad svensk version av  SCORE, ett instrument för riskskattning Det baseras på ett begränsat antal markörer som tillsammans ger möjlighet att uppskatta den ungefärliga framtida risken att dö i en kardiovaskulär händelse. För bedömning av diabetespatienter rekommenderas istället Nationella diabetesregistrets algoritmer.
– Det uppdaterade riskskattningsinstrumentet och tillkomsten av ett speciellt för diabetespatienter  är den viktigaste förändringen för vardagsdoktorn, tror Annika Ekbom Schnell.

I de nya rekommendationerna förordas statinbehandling för individer med hög eller mycket hög risk, det vill säga fem procents eller högre risk att dö av hjärtkärlsjukdom inom 10 år.
För individer med mycket hög kardiovaskulär risk är målvärdet för LDL-kolesterolet 1,8 mmol/l eller en halvering av patientens ursprungsnivå. För patienter med hög risk är målet för LDL-kolesterolet 2,5 mmol/l.

Vid preventionsbehandling för personer med hög risk, menar gruppen som tagit fram rekommendationerna att behandling med standardiserad dos fyller sitt syfte, medan statinbehandlingen för patienter med mycket hög risk behöver individualiseras. Vid en intensiv behandling det vill säga höga doser statiner måste också risken för biverkningar som leverpåverkan och muskelvärk värderas. Samma rekommendationer gäller både för kvinnor och män.

Frågan om när statinbehandling ska sättas in har diskuterats mycket internationellt. I bland annat USA och Storbritannien har nya riktlinjer fått kritik för att leda till en allt för frikostig användning.