Annons
Ökat stöd för nya terapier mot spridd bröstcancer
Foto: Istock

Ökat stöd för nya terapier mot spridd bröstcancer

CDK4/6-hämmaren ribociklib förlängde i en ny studie överlevnaden hos kvinnor med spridd bröstcancer.

4 jun 2019, kl 06:01
0

Nya data från den stora kliniska studien Monaleesa-7 visar att det målriktade läkemedlet Kisqali (ribociklib) förlängde överlevnaden hos yngre kvinnor med den vanligaste formen av bröstcancer, i ett allvarligt sjukdomsskede. Kisqali är en av för närvarande två EU-godkända så kallade CDK4/6-hämmare mot lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Den andra är Ibrance (palbociklib).

– Detta är den första studien som lyckats visa en överlevnadsvinst med en CDK4/6-hämmare. Det betyder att vi nu får ytterligare stöd för att dessa läkemedel bör användas, säger överläkare Henrik Lindman vid onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han har medverkat i en ledande roll i den svenska delen av flera tidigare studier av ribociclib.

CDK4/6-hämmare bromsar cancercellers utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklinberoende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa nya behandlingar är aktuella för patienter med långt framskriden bröstcancer av den allra vanligaste typen. Det handlar om patienter vars tumörer är hormonberoende och HER2-negativa. Det betyder att cancern är beroende av kvinnliga könshormoner för att kunna växa och att tumören inte uttrycker markören HER2. En stor majoritet av de cirka 8 000 årliga bröstcancerfallen i Sverige utgörs av denna typ.

Båda CDK4/6-hämmarna är godkända som tillägg till antihormonell behandling vid hormonberoende, HER2-negativ bröstcancer som är lokalt avancerad (cancern växer aggressivt lokalt i anslutning till tumörområdet) eller har spritt sig i kroppen. Såväl Kisqali som Ibrance har också utvärderats av det svenska Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ingår i läkemedelsförmånen.

EU-godkännandena för ett par år sedan baserades på studier som visade att behandlingarna förlängde tiden innan sjukdomen fortskred. Och nu kommer alltså de första data som för en av CDK4/6-hämmarna även visar på förlängd överlevnad. Resultaten gällde bröstcancerpatienter som inte nått klimakteriet.

I den aktuella studien ingick sammanlagt 672 kvinnor som lottades till en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Behandlingsgruppen fick Kisqali i kombination med hormonhämmande standardbehandling och kontrollgruppen fick enbart den hormonhämmande behandlingen.

Efter tre och ett halvt år levde fortfarande drygt 70 procent av dem som fått kombinationsbehandlingen, att jämföra med 46 procent av kvinnorna i kontrollgruppen.

De vanligaste biverkningarna i behandlingsgruppen var minskning av antalet vita blodkroppar samt höjda levervärden.

Skillnaden i överlevnad (overall survival) mellan behandlings- och kontrollgrupp var statistiskt signifikant. Resultaten presenteras vid den stora internationella cancerkongressen ASCO i Chicago som pågår 1-6 juni, och publiceras även av New England journal of medicine.

– Sedan ungefär ett och ett halvt år har CDK4/6-hämmarna stor användning i Sverige eftersom det visats att de nästan fördubblar tiden till sjukdomsprogress och har relativt milda biverkningar. Och alla vi som jobbar med dessa behandlingar har nog också förväntat oss att det skulle komma data också på förlängd överlevnad även om det är forskningsmässigt mycket svårare att visa, säger Henrik Lindman.

– Det är glädjande att sådana resultat nu har presenterats.