Annons

Nytt läkemedel: Behandlingen av schizofreni går sakta framåt

Behovet av bättre neuroleptika med mindre biverkningar är stort. Utvecklingen går sakta framåt och nyligen registrerades ett nytt läkemedel mot schizofreni, Zyprexa, som har låg frekvens av extrapyramidala biverkningar.

20 jul 2002, kl 03:27
0

Zyprexa (olanzapin) är ett nytt medel mot schizofreni som registrerades i oktober 1996. Olanzapin har effekter på receptorsubtyper för bland annat dopamin, serotonin och acetylkolin.
Utvecklingen av framgångsrika atypiska neuroleptika som klozapin har bidragit till en förändrad inställning till dopamin som den enda transmittorsubstans av betydelse för schizofreni. Klozapin, som utvecklades redan under 1960-talet, har fördelen att praktiskt taget sakna extrapyramidala biverkningar och att vara verksamt för många patienter som är resistenta mot konventionella neuroleptika. Det har emellertid nackdelen att i relativt hög frekvens framkalla en allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar som gör att man måste kontrollera blodbilden regelbundet.
? Det gör att man med intresse ser fram mot utvecklingen av nya antipsykotika som saknar denna biverkningsprofil, säger professor Göran Sedvall vid Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Ett frågetecken med Zyprexa är om den antipsykotiska effekten räcker till. Vissa patienter svarar inte på behandlingen. 
Ytterligare studier
Professor Frits-Axel Wiesel, vid institutionen för psykiatri vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tycker att Zyprexa är ett intressant tillskott i behandlingen av schizofreni men att mer studier behövs.
? Preparatet är framtaget i en forskningsstrategi där det ska likna klozapin ur receptorfarmakologisk synpunkt. Huruvida den är effektivare än klozapin får framtiden utvisa, säger han.
Det man har visat hittills är att det är bättre än placebo och att det i vissa avseenden verkar vara bättre än vanligt haloperidol. Det är också visat för andra preparat som till exempel risperidon som kom för två år sedan.
? Båda preparaten vill man se i jämförelse med klozapin, säger Frits-Axel Wiesel.
? Frågan är om man gör en rättvisande jämförelse med konventionella neuroleptika, säger han. Det förefaller från dessa studier att man har goda hållpunkter för att det är en låg frekvens av extrapyramidala biverkningar. Men hur det ställer sig i jämförelse med klassiska neuroleptika i låg dos är inte studerat.
Det behövs även grundläggande kliniska studier på långtidssjuka och på de som svarar dåligt på traditionell behandling, menar Fris-Axel Wiesel.


Bättre livskvalitet
Schizofreni ger upphov till olika typer av symtom: Positiva symtom karaktäriseras av hallucinationer, tankestörningar och vanföreställningar. Negativa symtom kännetecknas av låg motivation, obeslutsamhet, självförsjunkenhet, svårigheter att tänka klart och hantera känslor. De negativa symtomen motverkar patienternas möjligheter att fungera socialt och leva ett normalt liv. Zyprexa har till skillnad från äldre läkemedel även effekt på de negativa symtomen. Därför skulle behandlingen, trots att Zyprexa är dyrare än äldre medel, vara kostnadseffektiv genom att minska sjukvårdskostnaderna.


Kliniska studier
De kliniska studier som är gjorda omfattar mer än 3 000 patienter och har visat att Zyprexa är lika eller mer effektivt än haloperidol när det gäller lindring av positiva och negativa symtom vid schizofreni. Det var också överlägset haloperidol i att minska depressiva symtom hos patienter med schizofreni. En ny studie på 300 patienter visar att Zyprexa är effektivare och ger färre återfall än Risperdal.
Endast dåsighet och viktökning har rapporterats som vanliga biverkningar och drabbar cirka 10 procent av patienterna.
Zyprexa har utvecklats vid Lilly Research Laboratories i England.