Annons

Ny alfablockerare ännu inte i Sverige: Tamsulosin mot förstorad prostata

Tamsulosin är ett nytt läkemedel mot symtom av förstorad prostata. Medlet har i kliniska studier visat lindrigare bieffekter på blodtrycket än andra alfablockerare.

20 jul 2002, kl 03:28
0

I de flesta europeiska länder är tamsulosin godkänt för behandling av symtomatisk godartat förstorad prostata, benign prostatahyperplasi eller BPH. Men Sverige tillhör de få europeiska länder som inte har medlet ännu.
? Vi räknar med att det kan ta ytterligare ett tag tills vi får ut tamsulosin på marknaden, säger Michael Oddson, VD för Yamanouchi Pharma, som står bakom medlet.
Det finns i dag fyra godkända alfablockerare mot BPH i Sverige: prazosin, alfuzosin, terazosin och doxazosin. Men det mest använda läkemedlet mot förstorad prostata är finasterid.
? Tamsulosin är åtminstone teoretiskt intressant, eftersom bieffekterna på blodtryck och trötthet kan vara mindre än för andra alfablockerare. Men det återstår att påvisa om det finns kliniska skillnader vid de doser som kommer att användas, säger Leif Rentzhog, chefsöverläkare i urologi vid Länssjukhuset Sundsvall/Härnösand.
Tamsulosin verkar, liksom andra alfablockerare, avslappande på den glatta muskulaturen i prostata, vilket leder till bättre urinflöde. En teoretisk skillnad jämfört med andra alfablockerare är att de kardiovaskulära biverkningarna är färre.


Mer selektivt på receptornivå
Lindrigare kardiovaskulära biverkningar skulle bero på att tamsulosin är mer selektivt för en särskild receptor, alfa1A, än för alfa1B (jämfört med andra alfablockerare som bara är alfa1-selektiva). Den förra receptorn medierar sammandragning hos glatt muskulatur i prostata, den senare tros vara inblandad i sådan muskulatur i blodkärl.
Detta kan vara en förklaring till att yrsel är en vanlig biverkning hos alfareceptorblockerare. I en jämförelse med alfuzosin hade tamsulosin avsevärt lägre blodtryckssänkning (Drugs 1996 dec;52 (6):883-98).
Under de senaste åren har flera läkemedel mot förstorad prostata godkänts i Sverige. Kostnader för läkemedel mot BPH var 1995 cirka 60 miljoner kronor. Användningen ökar starkt, enligt en sammanställning i Läkartidningen (1996;93: 4549-55).
Mest använt är finasterid (Proscar). Det hämmar enzymet 5-alfa-reduktas vilket medför att omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron motverkas. Effekten blir att den förstorade prostatans volym minskar. Därmed minskar avflödeshindret och patientens urinering underlättas.
I Sverige är enbart finasterid godkänt för långtidsbehandling. Alfablockerarna får enbart användas temporärt, till exempel i avvaktan på operation, eller av patienter där en operation är olämplig.


Enbart korttidsbehandling
? Det är sannolikt att vi i Sverige utnyttjar alfablockerare för lite mot måttliga prostatabesvär. Användningen är avsevärt högre i andra länder. Vi borde kunna använda medlen även vid långtidsbehandling, säger Leif Rentzhog.
I både Danmark och Finland har tamsulosin funnits i cirka ett år. Där säljs medlet under namnet Omnic. I Japan är produktnamnet Harnal.
? I Finland, där tamsulosin i stort sett är ensam alfablockerare mot BPH, har vi tagit drygt 20 procent av marknaden. I Danmark, där det finns flera andra alfablockerare, är vi på väg att etablera oss inom BPH-området, säger Michael Oddson.


 Research Laboratories i England.