Annons

Nya diabetes rekommendationer

I nya behandlingsrekommendationer för typ 2-diabetes är metformin förstahandsval för överviktiga patienter. Glitazoner rekommenderas bara i kombinationsbehandling.

23 aug 2002, kl 22:47
0

Annons

En svensk-norsk expertgrupp har under ledning av Läkemedelsverket utarbetat nya behandlingsrekommendationer vid typ 2-diabetes.
Icke farmakologisk behandling är basen i all diabetesbehandling och omfattar råd om kost, motion, viktnedgång och rökstopp. Nytt sedan tidigare rekommendationer som publicerades 1990 är att inte endast blodsockerstegringen behöver behandlas utan även förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter när det förekommer. Dessa riskfaktorer bör behandlas intensivt då de i hög grad bidrar till risken för hjärt-kärlsjukdom.


Metformin till överviktiga
För blodsockerkontroll har det kommit flera nya läkemedel på senare år. Men eftersom nya studier har visat att metformin, ett medel som godkändes redan 1965, minskar risken för död och sjuklighet när det ges till överviktiga med typ 2-diabetes rekommenderas det i första hand. Till normalviktiga patienter rekommenderas i första hand metformin eller sulfonureid.
De nya så kallade glitazonerna rekommenderas bara för kombinationsbehandling med metformin eller sulfonureid. Eftersom kunskapen än så länge är begränsad när det gäller långtidseffekterna bör glitazonerna bara skrivas ut av läkare med stor erfarenhet av dessa, menar experterna bakom dokumentet.
Farmakologisk lipidbehandling bör övervägas hos flertalet patienter med typ 2-diabetes beroende på läkarens riskbedömning. Behandlingsindikationen stärks om patienten har flera riskfaktorer. Tillägg av ASA spelar stor roll för kardiovaskulär prevention hos patienter med typ 2-diabetes, med eller utan lipidrubbning.