Annons
NT-rådet drar tillbaka rekommendation
Foto: Istock

NT-rådet drar tillbaka rekommendation

NT-rådet drar tillbaka en tidigare rekommendation om immunterapi vid spridd trippelnegativ bröstcancer.

17 aug 2020, kl 14:43
0

I december i fjol rekommenderade NT-rådet immunterapi vid spridd trippelnegativ bröstcancer. Denna cancerform är särskilt svårbehandlad och drabbar främst kvinnor under 50 år.

Att bröstcancern är trippelnegativ innebär att den varken är hormonkänslig eller vad som kallas HER2-positiv. Därför är den inte mottaglig för de behandlingar som annars brukar användas när bröstcancer spridit sig i kroppen.

Immunterapi till utsatt patientgrupp

Som Läkemedelsvärlden då rapporterade rekommenderade NT-rådet för första gången att regionerna kunde börja använda en immunterapi i dessa svårbehandlade fall. Rekommendationen var att använda en kombinationsbehandling med den nya PD-L1-hämmaren Tecentriq (atezolizumab) och ett cytostatikum, paklitaxel, vid återfall i trippelnegativ bröstcancer.

NT-rådet bedömde att 100-200 kvinnor per år i Sverige kunde vara aktuella för den rekommenderade behandlingen.

Freddi Lewin, överläkare i onkologi och adjungerad ledamot i NT-rådet beskrev det då som ”väldigt glädjande” att det kommit en behandling som kunde förlänga överlevnaden för en patientgrupp som tidigare saknat behandlingsalternativ.

Backar efter ny studie

Men åtta månader senare backar NT-rådet från denna bedömning. Rådet rekommenderar nu att regionerna avstå från den aktuella immunterapin vid lokalt avancerad eller spridd trippelnegativ bröstcancer.

Det som fått NT-rådet att ändra sig är nya forskningsresultat som motsäger den tidigare slutsatsen att Tecentriq förlänger den progressionsfria överlevnaden.

Den slutsatsen kom från den kliniska studien IMPassion130. Den utvärderade Tecentriq i kombination med cytostatikumet nab-paklitaxel och visade en ökad progressionsfri och total överlevnad bland dem som fick immunterapin.

Denna studie låg till grund för EMA:s läkemedelsgodkännande och för NT-rådets rekommendation i december. Men NT-rådet valde att byta ut det dyrare nab-paklitaxel (paklitaxel i form av nanopartiklar) mot vanlig paklitaxel i rekommendationen. Detta för att rådet bedömde att de båda cytostatika hade likvärdig effekt och att paklitaxel är billigare.

Nu har just den kombination som NT-rådet valde – Tecentriq+paklitaxel – utvärderats i en annan klinisk studie som kallas IMPassion131. Enligt information från läkemedelsföretaget Roche syntes där ingen signifikant skillnad beträffande progressionsfri överlevnad mellan placebo- och behandlingsgrupp.

Otillförlitlig dokumentation

Samtliga regioner har deltagit i en nationell upphandling av Tecentriq. De har tecknat ett avtal med läkemedelsföretaget som innebär att de får en hemlig del av kostnaden i återbäring. Behandlingen är därför billigare än exempelvis de 1,6 miljoner per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beräknat för Teceintriq+nab-paklitaxel.

Men NT-rådet anser ändå att tillförlitligheten i den vetenskapliga dokumentationen av immunterapins eventuella effekt för närvarande är alltför låg. Rådet rekommenderar därför att immunterapin för närvarande inte används, varken med paklitaxel eller nab-paklitaxel.

Rådet skriver dock att denna rekommendation är tillfällig och kommer att uppdateras efter fortsatt utvärdering av tillgänglig klinisk och hälsoekonomisk dokumentation.