Neuroleptika för en kvarts miljard kronor

Kostnaden ökar trots att användningen minskar. Förra året ökade kostnaderna för neuroleptika med 30 miljoner kronor samtidigt som användningen minskade med 15 procent. Ökningen inleddes i mitten av 1990-talet när nya läkemedel mot schizofreni lanserades. Får alla patienter de nyaste läkemedlen ökar den årliga kostnaden till en miljard kronor.

19 jul 2002, kl 03:36
0

Annons

15 procent. Det är siffran för förändringen mellan 1996 och 1997 för användningen av neuroleptika respektive försäljningsvärdet. Användningen minskade i denna omfattning och värdet ökade.
Förra året kostade de nya neuroleptiska läkemedlen för första gången mer än de gamla. Från 1992 har den totala kostnaden för gruppen neuroleptika ökat från knappt 150 miljoner kronor till knappt 240 miljoner kronor AUP. Ökad användning av nya dyra läkemedel är förklaringen.
Men fortfarande används fem gånger fler definierade dygnsdoser av de gamla läkemedlen. Men trenden är tydlig. Användningen av gamla beprövade läkemedel minskade med 21 procent förra året samtidigt som de nya ökade med drygt 30 procent.
Inget talar mot att denna trend kommer att hålla i sig. SBU uppskattade i en relativt ny rapport att kostnaden skulle närma sig en miljard kronor årligen om de gamla medlen successivt byts ut mot de nya.
Till gruppen nya neuroleptika räknas Leponex (klozapin), Zyprexa (olanzapin), Risperdal (risperidon) och Roxiam (remoxiprid, licenspreparat).
Försäljningsvärdet av gamla neuroleptika låg stadigt kring 120 miljoner per år från 1992 till 1996. 1997 minskade värdet till 100 miljoner kronor, mest beroende på framgångarna för de nya läkemedlen, särskilt Zyprexa.


Snabba framgångar
Zyprexa har nått snabba framgångar. Medlet registrerades i slutet av 1996 och nådde redan året därpå samma omfattning på användningen som Risperdal, som funnits ute på marknaden i fem år.
De nya läkemedlens samlade försäljning uppgick år 1992 till 30 miljoner kronor, främst från försäljningen av Roxiam. Försäljningen av Leponex som lanserades i slutet av 1980-talet ökade stadigt men ej lika snabbt.
1997 nådde gruppens totala försäljning ett värde på drygt 140 miljoner kronor. Ökningen var hela 55 procent jämfört med 1996. Gruppen nya neuroleptika var en av de få vars försäljningsvärde ökade förra året.
Sedan 1986 har användningen av neuroleptika minskat med en tredjedel. År 1986 användes totalt 29,9 miljoner DDD. !997 hade användningen minskat till 20,5 miljoner DDD. Nedgången har varit stadig sedan mitten av 1980-talet, men den tog extra fart under 1997.
Av de gamla neuroleptikamedlen är haloperidol sedan lång tid tillbaka det mest använda. Fast användningen har stadigt minskat sedan slutet av 1980-talet. År 1987 nåddes en topp med totalt 5,6 miljoner DDD. Förra året hade användningen minskat till knappt 3,1 miljoner DDD. Användningen minskade med hela 25 procent under 1997.