Annons
Nära åtta gånger högre risk att dö för gravid med covid
Foto: Istock

Nära åtta gånger högre risk att dö för gravid med covid

Resultaten visar hur viktigt det är att gravida kvinnor vaccinerar sig mot covid-19, framhåller forskarna.

17 jan 2023, kl 09:15
0

Annons

Gravida som får covid löper en nära åtta gånger högre risk att avlida i samband med graviditeten än andra gravida. Det visar en stor forskningsanalys som omfattar 13 136 gravida kvinnor i Ghana, Kina, Hong Kong, Italien, Kenya, Nigeria, Sydafrika, Spanien, Sverige och Demokratiska republiken Kongo. Studien är publicerad i BMJ global health.

Vill öka kunskap om gravida som får covid

Ett växande antal studier har visat på olika risker för mamman och barnet om en kvinna drabbas av covid-19 under graviditeten. Men olikheter mellan studiernas metoder har gjort det svårt att dra säkra slutsatser, anser forskarna bakom den nu aktuella studien. För att få säkrare kunskap bildade de redan våren 2020 ett internationellt forskningskonsortium. Målet var att fortlöpande kunna samla in data från studier i ett flertal olika länder och analysera dem på ett enhetligt sätt.

Arbetet har resulterat i en forskningsanalys som är baserad på tolv studier i tolv länder. Forskarna valde ut dessa studier bland totalt 137 studier. De tog enbart med sådana som hade jämförbara kriterier för valet av studiedeltagare. Studierna skulle omfatta kvinnor som fått en covid-19 någon gång under graviditeten eller senast en vecka efter dess slut. Både kvinnor med testbekräftad covid-19 och de med misstänkt covid-19 enligt världshälsoorganisationens kriterier kunde ingå. Det skulle också finnas en kontrollgrupp med gravida kvinnor som testat negativt för covid-19 en eller flera gånger under graviditeten.

Kunde mäta riskökningar noga

Den sammanvägda statistiska analysen av de utvalda studierna gav mått på en rad olika riskökningar för gravida som får covid och deras barn. Förutom den nästan åttafaldigade risken att dö i samband med graviditeten såg forskarna bland annat att kvinnorna med covid hade en fem gånger högre risk för allvarliga blodproppar än kvinnorna i kontrollgruppen. Även riskerna att behöva sjukhusvård och intensivvård var kraftigt förhöjda.

En tendens till riskökning syntes också när det gällde högt blodtryck och havandeskapsförgiftning.

Viktigt att gravida vaccinerar sig

Nyfödda barn till mammor som varit covidsjuka under graviditeten hade en trefaldigad risk att födas måttligt för tidigt, före vecka 34. De hade också en nästan fördubblad risk att behöva neonatalvård.

Tvärtemot tidigare studier såg dock forskarna inte någon ökad risk för dödfödsel eller för tillväxthämningar hos barnet.

Forskarna framhåller att studien har flera begränsningar. Bland annat har de inte tagit hänsyn till att olika varianter av coronaviruset dominerat under olika perioder.

Ändå menar de att analysen sammantaget understryker hur angeläget det är att runt om i världen förhindra att gravida blir covidsjuka. Både genom smittförebyggande åtgärder och vaccinationer.

Sverige och många andra länder rekommenderar i dag covid-vaccination av gravida. Men det är fortfarande ett 80-tal länder som saknar en sådan rekommendation, påpekar forskarna.