Överklagar upphandling av pneumokockvaccin

Överklagar upphandling av pneumokockvaccin

Läkemedelsbolaget MSD har överklagat regionernas upphandling av pneumokockvaccin till högriskgrupper.

22 sep 2022, kl 11:55
0

Annons

En överklagad upphandling av pneumokockvaccin kan komma att försena starten av det nya nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokockinfektion. Vaccinationsprogrammet är riktat till personer med ökad risk för svår sjukdom.

Målsättningen har varit att programmet skulle starta under hösten 2022. Men nu har läkemedelsföretaget MSD överklagat upphandlingen av ett vaccin till programmet. Upphandlingen är därför för närvarande stoppad.

Gemensam upphandling av pneumokockvaccin

Regionernas gemensamma vaccinupphandling sköts av Adda inköpscentral AB. Det MSD vänder sig emot är att Adda inte har konkurrensutsatt upphandlingen. MSD anser att Adda borde ha annonserat ut upphandlingen så att flera leverantörer kunde lämna anbud. I stället har Adda förhandlat fram ett fyraårigt ramavtal värt 88 miljoner kronor direkt med företaget Pfizer. I augusti offentliggjorde Adda detta genom annonsering.

Adda valde det direkta upphandlingssättet eftersom regionerna anser att det är uppenbart att Pfizers vaccin är det lämpligaste vaccinet på marknaden för den avsedda målgruppen. Detta baserar Adda och regionerna bland annat på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Men MSD, som marknadsför två andra pneumokockvacciner, har en annan uppfattning om vilket eller vilka vacciner som skulle kunna uppfylla det aktuella behovet.

Hoppas på snabb process

Bolaget skriver i sitt överklagande att dess egna två vacciner är ”rimliga alternativ för att tillgodose de upphandlande myndigheternas behov av vaccin mot pneumokockinfektioner för vuxna”. Att skriva avtal direkt med Pfizer utan föregående utannonsering innebär därför enligt bolaget att ”MSD missgynnas på ett otillbörligt sätt”. MSD yrkar att förvaltningsrätten ska besluta att upphandlingen ska göras om.

Adda yrkar å sin sida att förvaltningsrätten i Stockholm ska avslå överklagandet och att domstolen ska göra det snabbt för att upphandlingen ska kunna slutföras.

”Vår förhoppning är att processen inte ska ta så lång tid att vaccinprogrammet försenas. Men det är ytterst beroende av domstolens handläggningstider, som vi inte kan påverka”, skriver Ingrid Hammarstrand, ansvarig upphandlare vid Adda, i ett mejlsvar till Läkemedelsvärlden.

Särskilt nationellt vaccinationsprogram

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och ger allvarligast sjukdom hos små barn, äldre och personer med vissa medicinska tillstånd. Barn i Sverige vaccineras kostnadsfritt mot pneumokockinfektion inom barnvaccinationsprogrammet sedan 2009. Även äldre och medicinska riskgrupper har rekommenderats att vaccinera sig sedan 1990-talet. Regionerna har också erbjudit dessa grupper pneumokockvaccin, men varje region har själv bestämt vilka grupper som kunnat få det kostnadsfritt.

I januari i år beslutade regeringen att införa ett nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion. Det är ett särskilt vaccinationsprogram för personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom på grund av pneumokockinfektion. Det gäller dels personer som är 75 år och äldre och dels andra vuxna i vissa riskgrupper.

Regionerna blir därmed skyldiga att erbjuda dessa grupper vaccin. Vaccinationerna blir också kostnadsfria för individen oavsett var man bor och ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Vaccin för högriskgrupp inom programmet

Den aktuella upphandlingen gäller vaccin som ska användas inom detta nya vaccinationsprogram och ges till dem med allra störst risk att bli allvarligt sjuka. Folkhälsomyndigheten kallar gruppen för vuxna ”med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom”.

Dit hör personer som saknar en fungerande mjälte, har genomgått en organtransplantation eller har läckage av ryggmärgsvätska. Vidare räknar Folkhälsomyndigheten in personer som har cochleaimplantat (mot nedsatt hörsel), cystisk fibros eller som har nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller sjukdomsbehandling.

Konjugatvacciner ger robustare skydd

Det finns två sorters pneumokockvacciner i Sverige. Dels polysackaridvacciner som består av kolhydrater från pneumokockbakteriers kapsel, och dels konjugatvacciner där kolhydrater från bakteriekapseln har kopplats till ett protein.

Konjugatvacciner ger generellt ett mer hållbart skydd samt ett bättre immunsvar hos personer med nedsatt immunförsvar. Tills nyligen fanns det dock inget konjugatvaccin som täckte majoriteten av de varianter, så kallade serotyper, av pneumokocker som orsakar allvarlig pneumokocksjukdom i Sverige.

Men i och med nya läkemedelsgodkännanden i EU och USA förändrades den situationen. Två nya konjugatvacciner med bredare skydd mot pneumkocker för vuxna blev då godkända. Det ena är Pfizers vaccin Apexxnar som täcker 20 serotyper och det andra är MSD:s Vaxneuvance som täcker 15 serotyper.

Ny rekommendation

Med anledning av de nya godkännandena kom Folkhälsomyndigheten i maj med en uppdaterad rekommendation. Enligt denna bör vuxna med mycket hög risk vaccineras med det bredaste konjugatvaccinet, Pfizers Apexxnar. (För övriga vuxna riskgrupper, till exempel äldre, kvarstår däremot den tidigare rekommendationen om att vaccinera med polysackardivaccinet Pneumovax från MSD.)

MSD hävdar att Folkhälsomyndighetens rekommendation om Apexxnar till vuxna med mycket hög risk inte räcker som skäl att avstå från att konkurrensutsätta upphandlingen. Bolaget menar att det saknas vetenskapligt stöd för att det vaccinet är det enda rimliga alternativet medan Adda hävdar motsatsen.

När förvaltningsrättens beslut kan komma är ännu osäkert.

Fotnot: Texten uppdaterad 23 september 2022 med en korrigering angående rekommendationen för övriga riskgrupper, utanför gruppen med mycket hög risk.