Annons
NY SVENSK STATISTIK ÖVER MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR
Montelukast kan orsaka allvarliga psykiska problem
Astma- och allergimedicinen montelukast. Illustration: Istock

Montelukast kan orsaka allvarliga psykiska problem

Vanliga astmamedicinen montelukast ger oftast besvär från psyke och nervsystem, enligt Läkemedelsverket.

11 jun 2024, kl 14:45
0

Annons
Ulla Wändel Liminga Foto: Jeanette Hägglund / Läkemedelsverket

Ulla Wändel Liminga Foto: Jeanette Hägglund / Läkemedelsverket

"Vi är väl medvetna om denna biverkning."

Den vanliga astma- och allergimedicinen Singulair eller Montelukast (montelukast) orsakar förnyad oro för biverkningar.

Nu uppmärksammas biverkningsriskerna återigen i både Storbritannien och USA, som Läkemedelsvärlden rapporterade i en artikel i maj.

Läkemedelsverket har för Läkemedelsvärldens räkning tagit fram anmälningar om misstänkta biverkningar angående montelukast från 2018 till 3 juni i år.

Under denna tid har 147 misstänkta biverkningar av många olika slag rapporterats in. Detta enligt utdrag från myndighetens databas för spontant inkomna misstänkta läkemedelsbiverkningar.

Lindrar astma och hösnuva

Montelukast är en vanlig medicin mot astma samt säsongbunden allergi, så kallad hösnuva. Läkemedlet blockerar en slags substanser som kallas leukotriner. Dessa ger sammandragningar och svullnad i luftvägarna i lungorna och orsakar även allergiska symtom.

Genom att blockera leukotrinerna minskar läkemedlet astmasymtom och förbättrar även besvären vid säsongsbunden allergi.

Uppmärksammar riskerna igen

Det är känt sedan tidigare att det finns en viss risk att läkemedlet i vissa fall kan ge allvarliga psykiska biverkningar.

Det handlar bland annat om psykiska reaktioner som självmordstankar och självmordsbenägenhet, sömnstörningar, mardrömmar, aggression, hallucinationer, ångest, oro och depression. Förändringar i beteende och humör, som oro och upprördhet har också rapporterats.

Men både forskare och myndigheter i Storbritannien och USA påminner alltså återigen om vikten att vara vaksam på dessa oönskade effekter. I synnerhet gäller oron rapporter om dessa biverkningar hos barn.

Många finns i produktinformationen

Läkemedelsverket övervakar som bekant läkemedelssäkerheten i Sverige. Myndigheten ser rapporteringar av misstänkta biverkningar som en viktig pusselbit av flera. Anmälningarna är ett redskap som identifierar signaler om misstänkta säkerhetsproblem med läkemedel.

Ulla Wändel Liminga, utredare och vetenskaplig ledare vid Läkemedelsverket, svarar så här via mejl till Läkemedelsvärlden:

– Det är värt att notera att många av de typer av händelser som beskrivs redan står listade som biverkningar i den produktinformation som finns, inklusive i patientinformationen.

Biverkningar av montelukast ofta hos kvinnor

Flest anmälningar i Läkemedelsverkets databas, 73 stycken, kommer från konsumenter och andra som inte är hälso- och sjukvårdspersonal. Näst flest, 60 rapporter, inkommer från läkare.

Det är oftare kvinnor, 95 stycken, som verkar drabbas av oönskade effekter. När det gäller män är antalet rapporter 51 stycken. Myndigheten saknar angivet kön för 1 person.

Misstänkta oönskade effekter av läkemedlet rapporteras oftare hos vuxna och äldre, 73 anmälningar totalt.

Men misstänkta biverkningar hos barn och tonåringar anmäls nästan lika ofta som hos vuxna och äldre, visar statistiken från myndighetens databas. Det handlar om sammanlagt 64 rapporter. 57 anmälningar gäller barn från 1 månads ålder upp till 11 år.

Läkemedelsverket saknar åldersangivelse för 10 personer.

Anmälningar om psykiska problem

Av de olika kategorier av misstänkta biverkningar av montelukast som Läkemedelsverket har i sin databas är psykiska problem, eller det myndigheten kallar psykiska sjukdomar, vanligast. Det handlar om 71 fall.

Rapporter om psykiska problem är vanligare hos barn och tonåringar än hos vuxna, med 40 anmälningar. Hela 36 av anmälningarna gäller barn. 26 rapporter berör vuxna och äldre.

De mest förekommande oönskade effekterna är mardrömmar, insomningssvårigheter, sömnproblem, depression och oro/ångest.

Efter det kommer humörsvängningar, depressioner, irritabilitet, rastlöshet och personlighetsförändringar.

Andra, men mindre vanliga incidenter inom den här kategorin är hallucinationer, självskadebeteende, självskadetankar, tics, inlärningssvårigheter, sömngång och nattskräck.

Rapporter om yrsel, kramper och epilepsi

Den näst vanligaste kategorin handlar om besvär från nervsystemet, med 38 stycken anmälningar. Det är symtom som huvudvärk, yrsel, fysisk hyperaktivitet, känselbortfall, krampanfall, uppmärksamhetsstörningar och parestesi vilket är en känsla av kyla värme och tryck.

Men i databasen finner man även andra allvarliga händelser som exempelvis epileptiska anfall, minnesproblem och medvetslöshet.

Läkemedelsverket har 32 anmälningar om misstänkta biverkningar från mage och tarm, som magsmärtor, diarré och illamående.

Ger andnöd och hosta

Andra problem som man anmäler relativt ofta är besvär från andningsvägar, bröstkorg samt mediastinum. Det senare begreppet, mediastinum, är läkarspråk för utrymmet mellan lungorna där hjärtat, viktiga blodkärl som aorta, matstrupe och luftstrupe finns.

Läkemedelsverket anger 25 biverkningar av denna sort, exempelvis andnöd och näsblod och hosta. Dessa förekommer mer än dubbelt så ofta hos vuxna och äldre än hos barn och tonåringar.

Besvär från huden och vävnaden direkt under huden, så kallad subkutan vävnad, förekommer i 25 fall. Det är frågan om problem som klåda, utslag och nässelutslag.

Användningen av montelukast ökar

Som Läkemedelsvärlden tidigare berättat ökar förskrivningen av montelukast i Sverige stadigt år efter år. Kurvan är brant.

Förra året gjordes mer över en kvarts miljon expedieringar, 276 639 stycken, av förpackningar med läkemedlet, enligt Socialstyrelsens statistik. Motsvarande siffra för tio år sedan är 142 563.

Även barn och ungdomar får allt oftare läkemedlet, enligt Socialstyrelsens läkemedelsdatabas.

De senaste tio åren har antalet expedieringar av montelukast till barn och tonåringar 0 till 19 år ökat successivt. För år 2014 är antalet 48 515, förra året är antalet 60 832.

Sverige varnar för problem med montelukast

I svenska Fass står följande varning:

Neuropsykiatriska händelser såsom beteendeförändringar, depression och suicidalitet har rapporterats i alla åldersgrupper som tar montelukast. Symtomen kan vara allvarliga och fortsätta om behandlingen inte avbryts. Behandlingen med montelukast bör därför avbrytas om neuropsykiatriska symtom uppstår under behandlingen. Patienter och/eller vårdgivare ska rådas att vara uppmärksamma på neuropsykiatriska händelser och instrueras att meddela sin läkare om dessa beteendeförändringar inträffar.

– Detta kommer sedan att följas upp i nästa periodic safety update report (PSUR) som kommer in under hösten 2024 för att ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs, enligt Ulla Wändel Liminga.

”Vi är väl medvetna”

Läkemedelsvärlden frågar hur svenska Läkemedelsverket ställer sig till att att Storbritannien och USA uppmärksammar vårdpersonal, patienter och vårdgivare om risken för allvarliga biverkningar när det gäller psyke och nervsystem.

Utredare Ulla Wändel Liminga svarar så här:

– Vi är väl medvetna om denna biverkning. En varning för neuropsykiatriska biverkningar infördes i produktresumén omkring 2018. I samband med bedömning av den regelbundna säkerhetsuppdateringen (periodic safety update report, PSUR) 2022 fann man att det fanns en del fall där behandlingen med montelukast fortsatte trots allvarliga neuropsykiatriska biverkningar.

 Prac förstärker varningen 2022

Ulla Wändel Liminga svarar vidare:

– Företaget ålades därför att noggrant bedöma dessa fall samt föreslå ytterligare åtgärder för att minska den risken.

– Detta ledde till en rekommendation från PRAC (Europeiska läkemedelsverkets EMA:s säkerhetskommitté) hösten 2022 att varningen skulle förstärkas med att montelukast ska sättas ut om neuropsykiatriska biverkningar uppstår  och att varning kan skrivas i produktresumén med fet text och inom en ruta sk Boxed warning.

Finns planer på att gå ut med förnyad information till förskrivare och patienter?

– I nuläget finns inga sådana planer men om det i nästa säkerhetsuppföljning skulle framkomma fortsatta problem med efterlevnaden till denna varning så kommer vi att ta ställning till eventuella ytterligare åtgärder, säger Ulla Wändel Liminga.

Skärpta varningar i Storbritannien och USA

I den svenska produktinformationen om montelukast listas många av de misstänkta biverkningarna som rapporterats till Läkemedelsverkets databas.

Som nämns i artikeln ovan har även Sverige varningar om neuropsykiatriska biverkningar i läkemedelsinformationen. Läkemedelsverkets beskriver varningarna som strikta.

Men som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat har det brittiska läkemedelsverket Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)  nyligen sett sig nödgade att gå ut med en förstärkt varning för biverkningar av montelukast. Detta efter en säkerhetsuppdatering. Bipacksedeln i förpackningarna förses med en tydligare varning, skriver Pharmaceutical journal.

MHRA påminner alltså återigen patienter och vårdgivare om risken för allvarliga neuropsykiatriska biverkningar. Man anmodar patienter att genast söka vård för sådana reaktioner.

Dessutom rekommenderar MHRA patienterna att själva berätta för vänner och familj att de tar medicinen.

Det är nämligen inte säkert att patienten själv lägger märke till biverkningarna.

I USA har montelukast en så kallad ”boxed warning”, tidigare kallad ”black boxed warning” sedan 2020. Det är den allvarligaste säkerhetsvarningen landet har när det gäller läkemedel.

Risken för allvarliga biverkningar gällande psyke och nervsystem gör att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA råder läkare att vara försiktiga med att skriva ut montelukast. Det gäller i synnerhet lindrigare symtom, som hösnuva, vilket kan behandlas med andra läkemedel.

Nya krav på skarpare varningar höjs dessutom i USA. Delstaten New Yorks justitieminister Letitia James oroar sig över att det fortsätter att komma rapporter om biverkningar från psyke och nervsystem – särskilt hos barn. Hon anser att dagens varning på förpackningarna inte räcker, skriver Reuters.

Forskare inom området uttrycker också oro. ”Antalet och den intensiva karaktären av dessa rapporter väckte också varningsklockor hos forskare. [Det] får dig att tro att det här borde studeras lite mer noggrant”, sa Seena Fazel, en psykiater och chef för Center for Suicide Research vid University of Oxford, till Scientific American i januari.

I en vetenskaplig registerstudie, publicerad i Jama Network Open, följdes nästan 155 000 personer under ett år. Hälften hade använt montelukast. Resultaten visar att de som använt läkemedlet hade omkring 10 procents högre risk att drabbas av psykiska biverkningar än de som inte gjort det. Vanligast är oro- och ångestsjukdomar med en ökad risk på 21 procent och en ökad risk för sömnsvårigheter med 15 procent.

Källor: MHRA, FDA, Jama network open, Scientific american, Fass och Läkemedelsverket

Föregående artikel ”Mpox ser ut att bli kvar under överskådlig tid”
Nästa artikel Tio senfärdiga företag kan krävas på straffavgifter