Annons
Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA

Många har fortfarande symtom 1 år efter covid-IVA

Tre av fyra personer som fått intensivvård för covid-19 hade fortfarande fysiska symtom ett år senare.

25 jan 2022, kl 14:22
0

Forskare har undersökt hur personer som fått intensivvård för covid-19 mår efteråt. Forskarna studerade kvarvarande fysiska, psykiska och kognitiva symtom hos 245 patienter vid elva sjukhus i Nederländerna under ett år efter utskrivningen från IVA. Studien är publicerad av Jama.

Deltagarna var personer över 15 år som fått intensivvård för covid-19 under den första pandemivågen, mars-juni 2020. Den genomsnittliga vårdtiden på IVA var i studien 18,5 dagar. Medelåldern bland deltagarna var något över 61 år, drygt 71 procent var män. Många var överviktiga, genomsnittligt BMI (body mass index) låg på 28.

Deltagarna fick själva rapportera sina symtom genom att fylla i ett formulär där olika symtomtyper mättes med olika skalor. Ett år efter utskrivningen från IVA rapporterade 74,3 procent att de fortfarande hade fysiska symtom som var kopplade till covid-19 och intensivvården.

De vanligaste fysiska symtomen var försämrad kondition, stela leder, ledvärk, muskelsvaghet och muskelvärk.

Psykiska symtom förekom också i stor utsträckning, 26,2 procent rapporterade sådana symtom. Ångest och depression var de vanligaste psykiska symtomen. En mindre grupp rapporterade också symtom på posttraumatisk stress.

Dessutom rapporterade 16,2 procent kognitiva symtom som till exempel koncentrationsproblem

Vill forska mer om intensivvård för covid-19

Eftersom studien inte jämförde deltagarna med iva-patienter som vårdats för andra diagnoser är det svårt att särskilja hur mycket av de kvarvarande symtomen som är kopplade till just covid-19 respektive hur mycket som beror på de påfrestningar som intensivvård innebär. Andra studier av intensivvård av andra orsaker har dock, påpekar forskarna, visat på ungefär samma symtomnivåer efter ett år som den aktuella studien.

Detta skulle kunna tolkas som att det inte minst är intensivvården i sig som ger långvariga följdverkningar.

Forskarna efterlyser fortsatt forskning om långtidseffekterna av covidvård som ett underlag för att förbättra behandlingsmetoderna.