Losartan var inte bättre vid hjärtsvikt

Cozaar (losartan) är inte bättre än kaptopril vid hjärtsvikt. Dödligheten minskade snarare något mer med kaptopril. Det framgår av data från en stor hjärtsviktsstudie. MSD drar nu tillbaka hjärtsvikt som förstahandsindikation.

12 jul 2002, kl 20:54
0

För ett par år sedan indikerade studien Elite-1 att losartan (Cozaar, MSD) kunde vara effektivt vid hjärtsvikt (se Läkemedelsvärlden nr 4/97, sidan 7). Som ett bifynd fann man att losartan nästan halverade mortaliteten vid hjärtsvikt jämfört med kaptopril. I den uppföljande Elite-2-studien stod totaldödligheten i fokus.
3 152 hjärtsviktspatienter behandlades med losartan eller kaptopril. Enligt de preliminära resultaten var totalmortaliteten 17,7 procent respektive 15,9 procent. Skillnaden, 12 procent lägre relativ risk med kaptopril, var inte signifikant.
Även för den andra studerade variabeln, plötslig död/återupplivad efter hjärtstillestånd, visade kaptopril en lägre relativ risk (20 procent), men inte heller den skillnaden var signifikant. Även när behovet av sjukhusvård medräknats var kaptopril bättre, fortfarande utan signifikans.
En annan iakttagelse som går i samma riktning är att för patienter som även stod på betablockerare (en fjärdedel) halverade kaptopril dödligheten jämfört med losartan.


Drar tillbaka indikation
Resultaten har lett till att MSD i dagsläget inte ansöker om indikationen hjärtsvikt, enligt tidskriften Scrip. I de länder där man har förstahandsindikation vid hjärtsvikt kommer företaget att begära att den dras tillbaka.
I Sverige finns idag en andrahandsindikation vid hjärtsvikt, när ACE-hämmare anses olämpliga. Läkemedelsverket har informerats om innehållet i studien.