Annons

Lokala uppföljningar behövsför att minska kostnaderna

Det finns stora skillnader i kostnader uttryckt som medelpris per recept mellan olika primärvårdsområden och mellan olika läkarkategorier. Det visar en ny rapport i Socialstyrelsens serie Primärvårdsuppföljningen som baseras på förskrivningsstudier i sex landstingsområden. ? Skillnaderna växlar mellan kategorier och områden och visar på vikten av ytterligare lokala uppföljningar av läkemedelsförskrivningen, säger Anders Wessling på Apoteksbolaget.

24 jul 2002, kl 20:13
0

Inom sex landsting genomfördes i november 1995 lokala receptregistreringar. Syftet var att jämföra förskrivningsmönstret i landsting med olika primärvårdsorganisation och sjukvårdsorganisation. 
Man ville också göra en basavläsning av förskrivningsvanor inför omflyttning av patientansvar från sluten vård till hemsjukvård och primärvårdsmottagningar.
Studien visar att olikheter i primärvårdsorganisationen inte påverkar förskrivningsmönstret. Det gör däremot graden av primärvårdsutbyggnad ? hög utbyggnad ger lägre kostnad.
Studien visar att förskrivningen bland gruppen vårdcentralsläkare är påfallande homogent. Det finns en gemensam grunduppfattning om diagnoser och behandlingsmöjligheter som inte påverkas av hur primärvården är organiserad. Även sjukhusläkarna har som grupp ett mycket likartat förskrivningsmönster när det gäller huvudgrupper läkemedel, men profilen skiljer sig från allmänläkarnas.


Inget enkelt mönster
Samtidigt finns det stora skillnader i medelpris per recept mellan olika områden och läkarkategorier. Av studieresultaten kan man inte se något enkelt mönster, skillnaderna växlar mellan områden och kategorier.
Undersökningen visar hur viktigt det är med lokala uppföljningar av läkemedelsförskrivning för att optimera läkemedelsanvändningen, menar Anders Wessling på Apoteksbolaget, som gärna skulle vilja gå längre i analyserna.
? Vi har bara börjat skrapa på ytan, det är många frågeställningar som dyker upp, säger han. Rapporten har som syfte presentera de generella mönster som vi tycker oss ha sett. Den besvarar en del frågor men väcker ytterligare frågor. Det viktigaste är om den kan stimulera till fortsatta lokala analyser.


Kostnaderna varierar
Studien visar till exempel att det genomsnittliga receptpriset för vårdcentralsläkares förskrivning av medel mot sur mage och magsår är lägst i Värmland med 564 kronor och högst i Halland med 694 kronor, medan sjukhusläkare i Kronoberg ligger lägst med 737 kronor och Göteborg högst med 888 kronor. För hjärt-kärlmedel är variationen 100 kronor inom intervallet 200-300 kronor.


Antibiotika förskrivs olika
? Ett av de områden som vi har lyft fram i rapporten är antibiotikaförskrivningen där förskrivningen ser väldigt olika ut, säger Anders Wessling.
V-penicilliner svarar för den största andelen av vårdcentralsläkarnas förskrivning av antibiotika. Andelen varierar mycket kraftigt, från 29 procent i Göteborg till 50 procent i Jämtland. Tetracykliner svarar för 10-12 procent av förskrivningarna med undantag för Göteborg där de svarar för 21 procent.
Förutom en stor variation i fördelningen på olika typer av antibiotika, finns också en stor variation i kostnaden för antibiotika.
Men samtidigt finns det läkemedelsgrupper där skillnaderna inte är så stora.
? Fördelningarna när det gäller till exempel astmaläkemedel är väldigt likartade för primärvårdsläkare inom olika områden, säger Anders Wessling.
Avsikten är att med upprepade studier kunna följa vilka effekter som tillväxten av primärvården och överföringen av patienter dit har på läkemedelsförskrivningen. Man kan då se om organisatoriska förändringar ger ändrat förskrivningsmönster för vårdcentralsläkare. Om mönstret ändras visar det att nya medicinska behov som kräver annan behandling tillkommer.
Med utgångspunkt av studierna kan man också följa effekter av förändrat och förstärkt läkemedelskommittéarbete.