Annons

Läkarna missar att informera om utbyte

De flesta läkare talar inte alltid om för patienten att medicinen på receptet kan komma att bytas mot ett annat likvärdigt.

24 apr 2013, kl 11:56
0

Medan närmare 70 procent av apotekspersonalen alltid informerar kunderna om att de gör ett generiskt utbyte, är det betydligt färre av förskrivarna som informerar patienterna om att medicinen kan komma bytas ut.

Bara drygt tio procent av förskrivarna uppger i en undersökning gjord av TLV att man alltid informerar patienten om generiskt utbyte. Lite knappt hälften uppger att de gör det ofta.
– Att så många bland förskrivarna inte informerar patienterna är ett lägre resultat än vad vi hoppats på, kommenterar Martin Forsberg kommunikationschef på TLV resultatet av webbenkäten som genomförts tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB.

Eftersom det handlar om självskattningsfrågor vet man att de tillfrågade tenderar att svara så som man vill framstå, det vill säga i praktiken är det färre som informerar om utbytet, tror Martin Forsberg.

Apotekspersonal är ålagd att informera om utbytet, medan det är otydligare när det gäller förskrivare 
– Nej det finns inte lika tydligt uttryckt i regelverket som när det gäller apotekspersonal. Men vi tolkar det så att det ingår i det allmänna informationsansvar som läkare har enligt patientsäkerhetsreglerna.

TLV:s slutsats av undersökningen är att patienternas tilltro till utbytet skulle förbättras och att en del av den oro och förvirring som uppstår vid byten skulle minska om förskrivarna också informerade om bytet.

Men då behöver de, i alla fall enligt den här enkäten, bättre kunskap om bytet. Bara drygt hälften, 58 procent av förskrivarna anser sig kunna förklara utbytet för sina patienter. Å andra sidan uppger ungefär 20 procent av apotekspersonalen att de inte heller har kunskap nog.

Det är dock tveksamt vilka slutsatser man kan dra av undersökningen. Av de 1 200 förskrivare och 2 700 apotekspersonal som fick enkäten svarade 396 förskrivare, 33 procent, och 1 215 av de som arbetar på apotek, 45 procent.
– Tyvärr fick vi inte den svarsfrekvens vi hoppades på så svaren ska tolkas med försiktighet. Men svarsfrekvensen ligger i nivå med andra studier som publicerats. Och de som svarat är representativa för de yrkesgrupper vi velat studera, säger Martin Forsberg.