Lagförslag om läkemedel lämnat till riksdagen

Regeringen lämnade på onsdagen över ett lagförslag om ökad
kvalitet vid läkemedelsförskrivning till riksdagen. Om lagändringarna går igenom
innebär det bland annat att Apotekens Service AB ska kunna lämna ut
uppgifter om förskrivare på individnivå.

16 mar 2010, kl 11:40
0

Annons

Tanken med de föreslagna lagändringarna är underlätta informationsutbyte mellan olika aktörer och vårdinstanser som har att göra med en persons läkemedelsbehandling. Med ändringarna kommer det enligt regeringen kunna skapas bättre förutsättningar att göra statistiska jämförelser och kontrollera om behandlingsrekommendationer följs.

I propositionen som överlämnades till riksdagen på måndagen finns bland annat ett förslag om att inrätta ett centrum för bättre läkemedelsanvändning vid Läkemedelsverket. Den utrednings- och utvecklingsverksamhet som i dag bedrivs vid Stab FoU vid Apoteket AB kommer att föras över till en särskild funktion inom verket.

Regeringen vill också att Läkemedelsförteckningen i framtiden ska innehålla uppgifter om förskrivares namn, yrke, specialitet och arbetsplats. Detta för att förskrivare som kommer in i ett senare skede ska kunna kontakta de tidigare vid oklarheter i en patients läkemedelsbehandling.

Ett annat förslag innebär att Apotekens Service AB ska lämna ut uppgifter på individnivå om uttag av läkemedel och andra varor, till landstingen. Syftet är att landstingen ska få möjlighet att göra bättre medicinsk uppföljning av enskilda patienters uttag av förskrivna läkemedel hos apoteken.

Lagförslagen föreslås börja gälla den 1 juni 2010.