Annons

Labilt rättsläge hämmar brottsutredningar

För närvarande är det tämligen riskfritt att sälja läkemedel utanför monopolet i Sverige. Åklagare åtalar inte eftersom brister i lagstiftningen försvårar att fälla företag för olaga läkemedelsförsäljning. Och i konsekvens med det lägger polisen inte några resurser på att utreda eventuella lagbrott. 16 anmälda internetföretag har klarat sig undan åtal.

23 aug 2005, kl 17:51
0

Annons

Dessutom har det uppmärksammade Hannermålet ytterligare komplicerat bilden. I somras friade Stockholms tingsrätt företaget Bringwell som sålt nikotinläkemedel. Men tingsrättens dom är överklagad till Svea hovrätt.

? Rättsläget är labilt för närvarande. Vi vet ju inte hur det slutliga utfallet blir i Hannermålet. Det är alltid olyckligt med otydlighet i rättssystemet, särskilt i brottmål. Men det är rimligt att hela rättsprocessen stannar upp i avvaktan på ökad tydlighet, säger Sven-Erik Alhem, överåklagare vid Utvecklingscentrum Malmö inom Åklagarväsendet.

? Hannermålet handlade om hur det statliga monopolet var utformat i maj 2001. Förändringar därefter kan ha ändrat förutsättningarna. Enligt min bedömning i dagsläget är det inte fritt fram för andra än Apoteket att sälja läkemedel, säger Sven-Erik Alhem.

Sedan EG-domstolen kom med sitt uttalande har det i debatten funnits olika bedömningar. Rolf Olofsson, advokat hos White & Case Advokat AB i Stockholm, deltog på Hannersidan i det uppmärksammade målet.

? EG-domstolen har konstaterat att monopolet strider mot EG-rätten. Svenska staten har sedan domen inte vidtagit de åtgärder som krävs för att monopolet ska vara förenligt med EG-rätten. Så vi har svårt att se att monopolet ens efter anpassningar kan bli förenligt med EG-rätten, säger Rolf Olofsson.

Som skrivits tidigare (LMV 7-8/05) har en hänvisning i lagtexten till en upphävd förordning försvårat att få fällande domar i mål om olaglig läkemedelsförsäljning, oberoende av Hannermålet. Men nu kan denna miss i lagstiftningen försvinna.

Sverige håller på att implementera ett EG-direktiv, det vill säga anpassa den nationella lagstiftningen till EG-rätten (se LMV 7-8/05). Detta medför att hela lagstiftningen måste ses över liksom förordningar och Läkemedelsverkets föreskrifter. Efter översynen ska det inte finnas något i den nationella lagstiftningen som är i strid mot EG-rätten. Enligt direktivet skulle anpassningen vara klar till den 30 oktober i år. Men så blir det inte.

? Vi planerar att en lagrådsremiss kan komma i september eller oktober. Sedan ska proposition skrivas och beslut tas i riksdagen innan ändringarna träder i kraft. I förslaget ingår att hänvisningen till den upphävda läkemedelsförordningen 1962:701 ersätts med hänvisningar till läkemedelslagen, säger regeringens utredare Tomas Forenius i Malmö.