Annons

Kvinnor drabbas hårdare av slaganfall

Män har större risk att drabbas av stroke men kvinnorna drabbas hårdare. En studie vid Umeå universitetssjukhus visar att kvinnorna både var sjukare när de kom till sjukhuset och klarade sig sämre efter slaganfallet.

12 jul 2002, kl 21:00
0

När man analyserade 1996 års data från det nationella kvalitetsregistret Riks-Slaganfall fann man tydliga skillnader i hur svårt drabbade män respektive kvinnor blev. I registret fanns 14 308 slaganfallspatienter, 7 300 män och 7 008 kvinnor och där kunde man se att det hade gått sämre för kvinnorna jämfört med männen efter slaganfallet. Kvinnorna hade en dödlighet efter tre månader på 17,7 procent jämfört med männens 14,2 procent och de kunde i mindre grad återgå till eget boende när de skrevs ut från sjukhuset.
I en studie vid Umeå universitet gick man vidare och tog in mer data för att analysera den här skillnaden. Man gjorde fördjupade analyser på 357 slumpmässigt utvalda slaganfallspatienter på sju sjukhus via klinisk information från patientjournaler och kunde där bekräfta de olikheter som visats i Riks-Slaganfall.
? Vi sorterade bort sådana självklara förklaringsvariabler som att kvinnorna oftare var ensamboende, att de hade lite mer associerade sjukdomar och att de var äldre. När vi hade justerat för dessa omständigheter kvarstod en signifikant skillnad mellan män och kvinnor, säger Eva-Lotta Glader vid institutionen för Klinisk Medicin vid Umeå universitet. Kvinnorna var i allmänhet sjukare och hade oftare sänkt medvetande.


Biologiska skillnader?
Risken att drabbas av slaganfall ökar drastiskt med åldern, för vart 20:e år efter 50 års ålder tiodubblas risken. Män har 50 procents högre risk att drabbas av slaganfall än kvinnor, men det är ändå ungefär lika många män och kvinnor som drabbas i Sverige vilket beror på att det finns betydligt fler kvinnor i hög ålder.
Den vanligaste formen av slaganfall ? som står för 85 procent ? är hjärninfarkt, d v s när en propp täpper till ett kärl i hjärnan så att blodförsörjningen till det område i hjärnan som kärlet normalt försörjer med blod stoppas.
Professor Kjell Asplund vid medicinkliniken på Universitetsjukhuset i Umeå betonar att det inte finns något som tyder på att det skulle finnas skillnader i vården av kvinnliga och manliga slaganfallpatienter som skulle kunna påverka sjukdomsbilden.
? Kvinnorna är betydligt sjukare redan när de kommer till sjukhuset och har oftare sänkt medvetande, säger han. De får större hjärnskador vilket kan ha att göra med de försvarsmekanismer man har mot infarktskador i hjärnan.
Man vet inte idag vad det beror på och man ska nu gå vidare med fördjupade studier.
Skillnader mellan män och kvinnor har tidigare visats för hjärtinfarkt. Forskningen tyder på att det skulle bero på flera rent biologiska skillnader baserat på hormonella olikheter och på att vi är olika byggda. Kvinnors kranskärl är till exempel smalare än mäns vilket gör att hjärtat reagerar olika hos män och kvinnor om man har högt blodtryck.