Annons

Konsulenter undviker allvarliga biverkningar

I Frankrike finns ett hemligt nätverk av läkare, som övervakar läkemedelskonsulenternas verksamhet. Resultatet är nedslående och kvaliteten på den förmedlade informationen blir allt sämre.

20 aug 2002, kl 15:45
0

Det hemliga franska läkarnätverket består av läkare som prenumererar på den helt fristående tidskriften Prescrire. Det är också där som resultaten publiceras.

Bernard Becel är nätverkets samordnare. Han är, sedan 25 år, privatpraktiserande läkare i Montfort-sur-Risle, ett pittoreskt litet samhälle i Normandie.

Becel har varit med från starten, för elva år sedan. Han säger:

? Jag engagerade mig därför att jag trodde att en övervakning av detta slag skulle kunna bidra till att göra läkemedelskonsulenterna lite mer seriösa. Tyvärr har jag blivit mycket besviken.

Största möjliga hemlighetsmakeri
Cirka hundra läkare ingår i nätverket. De är jämt fördelade över landet och mellan stad och landsbygd. Huvudsakligen handlar det om allmänpraktiserande läkare.

Samtliga läkare är anonyma. De är till och med okända för varandra. Bara samordnaren och en person på redaktionen har alla namnen.

Nätverket förnyas regelbundet. Delvis sker det för att öka tillförlitligheten i utvärderingarna. Men det är också en säkerhetsåtgärd. Eftersom läkarna i nätverket antecknar noga och kanske är ovanligt frågvisa, finns risken att läkemedelsrepresentanterna fattar misstankar.

? Alla läkemedelskonsulenter är noga med att föra register. De försöker, så gott de kan, att inringa sina kunder, säger Bernard Becel.

Största möjliga hemlighetsmakeri är alltså av vikt. Uppgiften för läkarna i nätverket är nämligen att, mer eller mindre, betygsätta läkemedelskonsulenternas insatser. Det sker utifrån ett standardformulär, som läkarna fyller i varje gång en läkemedelskonsulent har varit på besök. Formuläret innehåller ett antal frågor och svaren ger besked om i vilken mån som den förmedlade informationen har varit korrekt ? eller närmare bestämt, har överensstämt med tillgängliga fakta.

Fel om indikationer och dosering
I Frankrike borde det vara en enkel sak. Där är nämligen läkemedelskonsulenterna ålagda att, i samband med varje presentation, överlämna officiell dokumentation: dels produktresumén, dels utlåtandet från ett speciellt organ som klassar läkemedlens medicinska nytta i en skala från 1 till 5.

Denna ordning har tillkommit för att minska utrymmet för ogrundade försäljningsargument. Men dessvärre är det långt ifrån alltid som läkemedelskonsulenterna är försedda med de officiella dokumenten, trots att detta krav är inskrivet i lag.

? Ju mindre läkemedlet i fråga har att tillföra, desto vanligare är det att dokumentationen saknas, säger Bernard Becel.

De läkare, som ingår i det hemliga nätverket, är alltså ofta hänvisade till att i efterhand verifiera korrektheten i den information, som läkemedelskonsulenterna lämnar. Bland annat ska läkarna svara på följande fråga:

?Stämmer de indikationer, som representanten har angett, med dem som förekommer i produktresumén??

Under förra året lämnades felaktiga uppgifter om indikationerna för 35 procent av de presenterade läkemedlen. Delvis angav representanterna helt andra indikationer än de officiella.

Lika illa var det med informationen om lämplig dosering. Den var felaktig för

16 procent av läkemedlen.

Små gåvor knyter vänskapsband
Men det allra allvarligaste var att representanterna ofta helt underlät att informera om riskerna för biverkningar, kontraindikationer och interaktioner med andra läkemedel. Sådan information gavs bara för cirka 10 procent av läkemedlen.

? Läkemedelsföretagen tror att de gynnar konkurrenterna genom att påtala de egna preparatens biverkningar. Men så är det ju inte. Det är först när man, som läkare, känner till riskerna, som man vågar förskriva, säger Bernard Becel.

I stället för att ge saklig och fullständig information om sina produkter, finns det företag som försöker vinna läkarnas gunst med gåvor och erbjudanden av olika slag. Visserligen handlar det som regel om gåvor utan alltför stort värde, såsom cd-skivor, elektroniska agendor och visitkort med doktorns namn. Men, säger Bernard Becel:

? De små gåvorna är inte oskyldiga. De har sin funktion, när det gäller att knyta vänskapsband.

Ingen uppgift i läkarnas fortbildning
Med åren har Becel blivit alltmer desillusionerad. Trots att läkemedelskonsulenternas verksamhet alltmer har omgärdats av föreskrifter i form av regler och rekommendationer, har kvaliteten på den lämnade informationen blivit allt sämre. Delvis kan det vara ett utslag av att konkurrensen på marknaden har hårdnat. Delvis kan det sammanhänga med att allt färre av de nya läkemedlen tillför något nytt.

? Det brukar sällan finnas något att anmärka på presentationen av ett läkemedel, som utgör en innovation. Men dessvärre är det ju inte särskilt vanligt med sådana läkemedel, säger Bernard Becel.

Efter att under elva år ha närstuderat läkemedelskonsulenternas verksamhet har Bernard Becel kommit till slutsatsen att de inte har någon uppgift att fylla i läkarnas fortbildning:

? Konsulenterna är avlönade för att öka försäljningen av sin arbetsgivares produkter. Då kan det aldrig bli tal om objektiv och allsidig information. Det ligger i sakens natur.