Annons
Inte kostnadseffektivt med allmän TBE-vaccinering
Både antalet TBE-fall och antalet TBE-vaccinerade har ökat kraftigt de senaste åren.

Inte kostnadseffektivt med allmän TBE-vaccinering

Folkhälsomyndigheten har analyserat införande av allmän TBE-vaccination i Stockholms län.

8 jan 2019, kl 10:01
0

Annons

I dagsläget vaccinerar sig mellan 27 och 45 procent av invånarna i olika åldersgrupper i Stockholms län mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE, på egen bekostnad. Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting gjort en hälsoekonomisk analys av att införa allmän vaccination mot TBE i regionen. Analysens slutsats är att kostnaden blir för hög i förhållande till nyttan i samtliga de tre scenarier som testats.

”Inget scenario kan betraktas som kostnadseffektivt”, skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport.

I den hälsoekonomiska analysen jämförs ett läge utan vaccination med en situation där kostnadsfria vaccinationer skulle resultera i en 50-procentig vaccinationstäckning jämnt fördelat över befolkningen.

I analysen räknar utredarna in alla effekter som TBE-smitta kan föra med sig i form av bland annat vårdkostnader akut och vid följdsjukdomar, produktionsbortfall och sänkt livskvalitet. Likaså vägs alla kostnader för allmän TBE-vaccinering in.

Kostnadseffektiviteten för allmän vaccinering analyseras ur ett samhällsperspektiv och mäts i kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår, qualy. I analysen varierar denna kostnad mellan 7,5 miljoner kronor och 18,5 miljoner kronor i de olika scenarion som studerats. En kostnad över en miljon kronor per qualy brukar anses som mycket hög.

En viktig förklaring till att kostnadseffektiviteten blir så låg är att risken för TBE-smitta är låg när den beräknas som ett genomsnitt i regionens hela befolkning. För närvarande insjuknar omkring 8 per 100 000 invånare och år. I vissa geografiska områden är dock risken att smittas betydligt högre än i andra områden.

”Hade analysen gjorts endast för de riskutsatta områdena hade resultatet kunnat bli ett annat. Däremot är en sådan strategi svår att genomföra på grund av att det är svårt att avgränsa erbjudandet om fri vaccination”, skriver Folkhälsomyndigheten.

I Sörmland erbjuds sedan i fjol alla barn och unga under 19 år kostnadsfri TBE-vaccinering.