Annons

Ifrågasatt effekt av pneumokockvaccination

I bland annat Stockholm erbjuds alla ålderspensionärer subventionerad  vaccination mot pneumokocksjukdom. Kritiker menar att det vetenskapliga underlaget inte ger något belägg för en sådan.

22 jun 2002, kl 20:31
0

De tre senaste höstarna har Stockholms ålderspensionärer erbjudits pneumokockvaccinering  samtidigt med in-
fluensavaccineringen. Av länets cirka
260 000 pensionärer har runt 100 000 hittills anammat erbjudandet att för 150 kronor få två vaccinationer istället för en.
Överläkaren vid infektionskliniken på Karolinska sjukhuset, Åke Örtqvist, som tillsammans med smittskyddsenheten i Stockholm initierat kampanjen anser att det finns såväl medicinska som hälsoekonomiska skäl att rekommendera alla över 65 att vaccinera sig mot pneumokocksjukdom.
? Studier har visat att vaccinet ger ett cirka 70-procentigt stöd mot de allvarliga invasiva sjukdomarna, säger han.


Inget stöd
I det senaste numret av den oberoende franska tidskriften Prescrire (2000;09:48) får dock inte den rekommendationen något stöd. Vaccinet som består av polysackaridantigener från de 23 vanligaste av totalt 90 pneumokockserotyperna, har inte visat sig skydda mot lunginflammation orsakad av pneumoni hos äldre personer.
Inte heller har man funnit stöd för att det skyddar mot meningit eller bakteriemisk pneumoni. Prescrire skriver: ?Den enda tillförlitliga kliniska studie som gjorts på det 23-valenta pneumokockvaccinet konfirmerar resultaten från tidigare randomiserade prövningar på äldre vacciner och visar ingen preventiv effekt på pneumoni eller dödsfall. Vaccination med Pneumo 23 är inte motiverat enbart utifrån att någon är äldre än 65 år eller bor på institution.?
Till en liknande slutsats kommer också forskarna Andrew Moore, Philip J Wiffen och Benjamin A Lipsky i sin metaanalys publicerad i BioMed Central i oktober (www.biomedcentral.com/1471-2296). Det finns inte några randomiserade studier som ger belägg för att rekommendera pneumokockvaccin till högriskgrupper, anser de.


Sällsynt sjukdom
I båda studierna hänvisar man bland annat till en randomiserade studie som Åke Örtqvist själv gjort (Lancet 1998; 351:399-403). Även om det i den finns en tendens för att vaccinet skyddar mot allvarliga pneumokocksjukdomar är studien för liten för att vara statistiskt signifikant, hävdar man.
Det håller också Åke Örtqvist med om.
? Eftersom de invasiva sjukdomarna är sällsynta behövs det mycket stora populationer för att det ska bli statistiskt signifikanta data. Men tillsammans med de fallkontrollstudier som gjorts i USA kan man visa att pneumokockvaccinering ger ett cirka 70-procentigt skydd mot de allvarliga sjukdomarna. Däremot har det inte någon större effekt på vanliga pneumosjukdomar som till exempel lunginflammation.
Någonstans runt 30-40/100 000 ålderspensionärer räknar man med insjuknar i invasiv sjukdom. 1,5 miljoner svenskar är över 65 år.
? Det är trots allt en mycket ovanlig sjukdom och ännu ovanligare att den leder till döden. Jag kan till exempel inte minnas att vi här förra året hade någon som dog i den allvarliga formen, säger Bengt Norman, smittskyddsläkare i Östergötland och med i Socialstyrelsens expertråd.
? Istället för att rekommendera allmän pneumokockvaccinering, och till och med subventionera den, vore det vettigare att i så fall göra influensavaccineringen gratis för högriskgrupperna. Det är ju klart belagt att den minskar sjukligheten betydligt bland de äldre.
Än finns det inget som talar för att man ska vaccinera stora grupper med pneumokockvaccin anser Bengt Norman.
? Influensavaccineringen har ju också betydelse för pneumokocksjukdomar. Det är ofta de som insjuknar i influensa som sedan får en pneumokocksjukdom.
? Sedan får man inte glömma logistiken. Om alla ålderspensionärer skulle vaccineras också mot detta innebär det ett tryck på vårdcentralerna som de inte skulle klara idag.
Kritisk till att pneumokockvaccination ofta ?slinker med?, som han säger, i rekommendationerna om influensavaccination är också distriktsläkaren Jan Håkansson i Jämtland.
?Så länge det inte finns några belägg för att det har någon preventiv effekt är jag rädd att vaccinationsverksamheten kan råka i vanrykte av sådana här rekommendationer.