Hjärntumörer kan behandlas snabbare
Foto: Istock

Hjärntumörer kan behandlas snabbare

Ökad kunskap i vården om symtom på hjärntumörer hos barn skulle kunna förkorta tiden från symtomdebut till diagnos och behandling, visar en ny studie.

8 sep 2022, kl 08:28
0

Annons

Vården behöver bättre kunskap om tidiga symtom på hjärntumörer hos barn. Det är en av slutsatserna i en ny svensk studie som har publicerats i Pediatric blood & cancer. Forskarna undersökte hur lång tid det gick mellan de första märkbara symtomen och diagnos och behandling. Studien finansierades av bland andra Barncancerfonden.

Förbättrad behandling av hjärntumörer hos barn

Hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen hos barn, efter leukemier. Nästan 100 barn i Sverige diagnostiseras varje år med en hjärntumör. Behandlingsmetoderna förbättras kontinuerligt och läkemedel får en allt viktigare roll som komplement till kirurgi. Dels utvecklas cytostatikabehandlingarna och dels börjar målriktade läkemedel få en allt större roll.

Tack vare bland annat bättre behandlingar överlever i dag fyra av fem barn som drabbas av en hjärntumör. Forskarna bakom den aktuella studien tror att snabbare diagnos och kortare tid till behandling skulle kunna förbättra överlevnaden ytterligare.

Forskarna använde data från det svenska barncancerregistret. Under studieperioden 2013-2016 var det 319 barn i åldrarna 0-18 år som diagnostiserades med en tumör i hjärnan eller ryggmärgen. Genomsnittsåldern vid diagnosen var åtta år.

Stora skillnader i tid till diagnos

Det fanns en stor variation när det gällde hur lång tid det gick från att symtomen började uppmärksammas till att barnet fick remiss för undersökning och behandling. Tiden varierade mellan knappt tre och drygt 25 veckor, medianvärdet låg på drygt åtta veckor.

Forskarna ser flera orsaker till dessa skillnader.

– Vi har kunnat se att det finns skillnader som har samband med barnets ålder, typ av cancer och hur man sökt vård. Låggradiga tumörer med diffusa symtom är, kanske som förväntat, en riskfaktor för senare diagnos men vi kan också se att till exempel att vara tonåring ökar tiden till diagnos liksom val av vårdnivå, säger Olof Rask, överläkare och barnneurolog vid Skånes universitetssjukhus, som är en av forskarna bakom kartläggningen i ett pressmeddelande.

Vissa symtom är mindre kända

Hjärntumörer är en stor sjukdomsgrupp med många underdiagnoser och symtomen varierar beroende på var i hjärnan tumören uppstår. Symtomen kan också vara diffusa och komma smygande.

Studien visade att typen av symtom påverkade tiden till diagnos av hjärntumören. Barn som hade flera symtom samtidigt fick diagnos tidigare än de som sökte för enbart ett symtom. Välkända symtom på hjärntumör som huvudvärk tillsammans med kräkningar var också kopplade till snabbare diagnos än mindre kända symtom som synpåverkan och försenad pubertet.

Vart i vården familjerna först vände sig var en annan faktor som påverkade tiden till diagnos. Uppgifter om var man först sökte vård fanns för 260 av barnen. De som vände sig till en akutmottagning fick diagnos snabbare än de som sökte i primärvården eller hos en specialistläkare, till exempel barn- eller ögonläkare.

– Positivt är att vi ser att barn och familjer söker vård relativt tidigt i sjukdomsförloppet, oberoende av tumörtyp eller lokalisation.  Men det innebär samtidigt att det är inom vården vi ser en förbättringspotential, säger i pressmeddelandet en annan av forskarna, Pernilla Grillner som är överläkare i barnonkologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Vi tror att det behövs en utbildningsinsats för professionen så att de mindre kända symtomen bättre fångas upp och utreds.