Annons

Hälsobranschen: En blandad och brokig skara aktörer

Försäljningen av hälsoprodukter harfördubblats under 1990-talet. Det är en vanlig uppfattning attförståelsen och intressetför naturläkemedel har ökat. En positiv rapportering av kvällstidningar har bidragit till detta, anser enföretagsföreträdare.

4 jul 2002, kl 22:37
0

Annons

Att beskriva branschen "naturläkernedel" är ogörligt – den finns helt enkelt inte. Hanteringen och försäljningen av naturläkemedel är inte fristående utan integrerad med andra produkter där hälsoanknytningen är mer eller mindre självklar. Utöver dagens cirka 70 godkända naturläkemedel finns frilistade naturmedel, kosttillskott, kosmetika, hygienprodukter, "functional foods" etc som säljs med hänvisning till hälsoargument. Så ska man tala om en bransch så får det bli "hälsobranschen".
Hälsokostrådet år ett nav för denna hälsobransch. I rådet är de flesta företag som importerar, tillverkar, distribuerar och säljer de olika hälsoprodukterna medlemmar. Hälsobranschens Leverantörsförening består av 50 företag som tillsammans svarar för mer än 90 procent av de produkter som säljs på den svenska hälsomarknaden.
Dessutom är cirka 8 000 enskilda konsumenter medlemmar i rådet liksom de 200 medlemmarna i Svenska läkares förening för biologisk medicin.
Hälsokostrådet, som bildades 1976, arbetar med långsiktiga frågor om policy, utbildning, produktkontroll, myndighetsärenden etc. Syftet är att skapa förtroende för hälsobranschens produkter och verksamhet.


Ökande försäljning
Vi konsumenter köpte hälsoprodukter för runt 2,5 miljarder kronor förra året i Sverige, enligt statistik som sammanställts av Hälsokostrådet. Försäljningens värde har fördubblats sedan 1990. Siffrorna gäller den totala försäljningen i hålsofackbutiker, hälsokost/naturkost i dagligvaruhandeln, apotekens försäljning samt postorder- och annan försäljning av natur(läke)medel och vitaminer/mineraler.
Naturmedel och naturläkemedel var den största enskilda gruppen produkter 1998. Då var försäljningen värd 1,2 miljarder kronor. Livsmedel och kosttillskott står vardera för en fjärdedel av försäljningen, medan bland annat hudvårdsprodukter står för resten.
Hälsofackhandeln är den största försäljningskanalen för hälsoprodukter med en andel på 41 procent förra året. Dagligvaruhandelns andel är 30 procent och apotekens andel 21 procent. Övriga försäljare är marginella i jämförelse med de ovannämnda.
Hälsofackhandeln består 487 fackhandelsbutiker, 150 auktoriserade hälsobutiker, 300 auktoriserade hälsorådgivare samt 1 500 diplomerade hälsorådgivare.


Apoteksförsäljning växer
Apoteken har en större marknadsandel av mineraler och vitaminer ån när det gäller naturläkemedel. Av förra årets totala försäljning av vitaminer och mineraler svarade apoteken för drygt hälften, 375 miljoner kronor.
Apotekens andel av naturläkemedelsförsäljningen var 14 procent av den totala. Men apoteken tar marknadsandelar eftersom försäljningen stiger snabbare där än i branschen som helhet. 1998 var apotekens försäljning av naturläkemedel och frilistade naturmedel 165 miljoner kronor, en ökning med 25 miljoner kronor jämfört med året innan.
Den här sortens produkter har alltid funnits på apotek. När produkterna började kallas naturmedel på 1970-talet fanns till exempel Gericomplex och Tigerbalsam i apotekssortimentet. Idag finns cirka 30 produkter tillgängliga på apotek, varav hälften är naturläkemedel.


Fri marknad
Det innebär sålunda att enbart 15 av totalt drygt 70 naturläkemedel finns på apotek.
Tidigare hade Apoteket en egen kvalitetskontroll av naturmedel, men sedan begreppet naturläkemedel infördes görs denna kontroll av Läkemedelsverket.
– När nya produkter godkänns av Läkemedelsverket tittar vi närmare på dem. En del finns ju redan i vårt sortiment sedan gammalt, säger Karin Mattsson, ansvarig för naturläkemedel och frilistade naturmedel på Apoteket AB.
– När det gäller naturläkemedel och naturmedel så agerar vi på en fri marknad. Vi bestämmer själva vilka produkter vi vill saluföra, och vilka vi inte vill sälja. De ska passa in i vårt totala sortiment för egenvärd och även ge ett visst ekonomiskt bidrag.
Apoteket AB har också andra krav på hur produkten marknadsförs och på seriositeten hos leverantörsföretaget. Idag samarbetar Apoteket med ett 15-tal leverantörer inom området.
Apoteket har märkt ett ökat informationsbehov från kunderna och från läkarkåren. I början av året tog man fram ett informationsmaterial för att möta dessa behov. I egna studier har man också sett att apotekens förtroende som informationskälla för naturmedel och naturläkemedel har ökat markant sedan i början av 1990-talet.


Förkylningsmedel störst
Hälsokostrådet delar i sin statistik in naturläkemedel och frilistade naturmedel i olika grupper, baserade på antingen indikationer eller preparattyp (se tabell på föregående sida). Det enda måttet på storleken är försäljningsvärdet. Det saknas kvantitativa uppgifter om användningen.
Störst försäljningsvärde noteras för förkylningsmedel. Av de största var Echinagard godkänt som naturläkemedel i april 1999. Försäljningen av ginsengmedel minskade något under förra året. Därmed tappade gruppen sin tätposition till förkylningspreparaten.
Johannesörtspreparaten visar den snabbaste ökningstakten – försäljningen mer än fördubblades under förra året.


Omsvängning i attityd
Det tycks finnas en ökande acceptans för naturläkemedel i läkarkåren. Det är i alla fall erfarenheten från ett företag som säljer både traditionella läkemedel och naturläkemedel.
– Det har skett en stor förändring under de senaste ett till två åren. Vi har besökt och informerat läkare om naturläkemedel i flera år, men intresset har blivit markant större först nu, säger Lars Franzén, affärsområdesansvarig för egenvårdsprodukter hos Bochringer Ingelheim.
Boehringer Ingelheim är ett av de få företag som utöver konventionella läkemedel även saluför naturläkemedel. För närvarande har företaget fyra godkända naturläkemedel: Movina (johannesört), Ginsana och Gericomplex (ginseng) samt Gink-Yo (Gingko biloba). Vitlökspreparater Kwai är ytterligare ett medel, som dock ännu inte är godkänt som naturläkemedel.


Allmän ökad förståelse
Lars Franzén konstaterar att naturläkemedel möter en allt större acceptans i allt bredare led i samhället. Han tror att kvällstidningarna har stor del i detta
– Det förekommer generellt sett väldigt många positiva löpsedlar och stora rubriker i kvällspressen. Och hälsobilagorna har blivit fler. Tidningarnas publicitet har dock inte varit entydigt positiv på senare tid.
Trenden gäller inte bara för naturläkemedel. Lars Franzén ser ett ökat intresse för egenvårdsprodukter över huvud taget, liksom för övriga förändringar i livsstilen som sundare kost och mer motion.
– För oss är det viktigare att prata om vilka problem som söker en lösning, än om ett medel är ett konventionellt OTC-läkemedel, naturläkemedel eller kosttifiskott, säger han.