Göteborg ligger före Lund: Dragkamp om utbildning av apotekare

Lunds universitet kan klara av att starta utbildning och forskning för apotekare före sekelskiftet. Det är slutsatsen av en snabbutredning som gjorts på uppdrag av regeringen under sommaren. Men Göteborg ligger före och har redan ansökt om examensrätt för apotekare.

22 jul 2002, kl 06:52
0

Annons

Visserligen går bedömningarna isär om huruvida det utbildas för många eller för få apotekare för närvarande i Sverige. Ändå finns det ett intresse att starta nya apotekarutbildningar hos universiteten i både Lund och Göteborg.
Högskoleverket fick i början av sommaren i uppdrag att till den 15 augusti utreda om det finns behov av apotekarutbildning vid ytterligare en högskola. Farmaceutiska fakulteten i Uppsala bedriver idag den enda högskoleutbildningen för apotekare.
Om utredningen visade på ett behov skulle Högskoleverket dessutom undersöka möjligheterna att bedriva den nya apotekarutbildningen vid Lunds universitet.
? Vi tar inte ställning till frågan om behovet, vi ger snarare ett underlag för beslut. Antalet utexaminerade apotekare ökar kraftigt för närvarande. Men arbetsmarknaden är svår att förutsäga, bland annat beroende på vad som händer med Apoteksbolaget. Industrin har ett behov i dag, men det är omöjligt att förutse behovet av apotekare om 10?20 år, säger Stefan Odeberg, utredare på Högskoleverket.


Lund klarar uppdraget
Lennart Paalzow, dekanus vid Farmaceutiska fakulteten i Uppsala, har på uppdrag av utredningen granskat förutsättningarna att starta apotekarutbildning i Lund.
Han konstaterar att universitetet kan göra detta på sikt under förutsättning att man får betydande ekonomiska resurser. Han förutser också svårigheter att rekrytera kvalificerade lärare. Uppsala brottas redan nu med problemet att behålla disputerade forskare och med att rekrytera kompetenta universitetslektorer. Läkemedelsindustrin erbjuder ofta både attraktiv forskningsmiljö och höga löner.
Även om Lunds universitet kan utnyttja kompetens från andra fakulteter både i Skåne och i Köpenhamnsområdet, kan en apotekarutbildning komma igång tidigast hösten 1999.


Göteborg satsar
Samtidigt som Lunds förutsättningar undersökts har Göteborg ansökt om examensrätt för apotekare. Universitetet har sedan 1995 ett biovetenskapligt läkemedelsprogram (180 poäng). Nu vill man inrätta en tillvalslinje där studenterna ska kunna avlägga apotekarexamen.
? Ansökan om examensrätt har nyligen lämnats och inte ännu behandlats. Under hösten kommer denna att granskas och vi ska lämna svar på ansökan, säger Stefan Odeberg.
När Högskoleverket tar ställning till examensrätten granskar man enbart kvaliteten på den utbildning som ges. Frågan om det utbildas tillräckligt mycket apotekare eller ej faller utanför.
? Om vi bifaller ansökan kan Göteborg i princip börja examinera apotekare på en gång, säger Stefan Odeberg.
Det torde innebära att de första apotekarna, som examineras utanför Uppsala, kommer från Göteborg och inte från Lund. n
Sten Erik Jensen
Utredaren Lars Jeding har inte ännu tagit ställning för eller emot fortsatt monopol för Apoteksbolaget. Men rent teoretiskt kan det statliga monopolet upphöra när det nuvarande avtalet mellan bolaget och staten går ut vid årsskiftet 1998-1999.


Ännu har enmansutredaren Lars Jeding inte bestämt sig om han ska föreslå fortsatt eller upphört monopol för apoteksväsendet i Sverige.
En artikel i Finanstidningen 30 juli under rubriken ?Monopolet mot avveckling? inleddes med meningen ?Apoteksbolagets dagar som statligt monopol ser ut att vara räknade.?
? Typisk affärstidningsjournalistik, kommenterar Lars Jeding.
I artikeln säger Jeding att monopolet kan (vår kursivering) upphävas när det nuvarande avtalet går ut 31 december 1998. Fast det blir stressigt att hinna genomföra en sådan förändring tills dess.
? När jag lämnat mina utredningsförslag ska de remissbehandlas och regeringen kan kanske hinna att lägga en proposition till riksdagen sent under våren 1998. Men då är det inte långt kvar till 1999, säger Lars Jeding.
När detta skrivs, i mitten av augusti, är inte Lars Jeding klar med sin analys.
? Det vore främmande för allt seriöst utredningsarbete att redan nu ta ställning för det ena eller andra alternativet. Vi får avvakta tills olika scenarier är tecknade och konsekvenserna av dem kan skådas, säger han.
Däremot är det klart att farmaceutisk kompetens får en central betydelse i Jedings kommande förslag.
? Farmacins betydelse för läkemedelsförsörjningen blir allt större. Det finns fortsatt ett starkt behov av ett farmaceutiskt kompetensmonopol, liksom att samhället ska ha ett mycket starkt inflytande över försörjningen, säger han.
? Även om distributionen är viktig är den inte lika central. Distributionen av läkemedel kan ske på flera olika sätt, säger Lars Jeding.