Läkemedel för postpartum depression godkänt i USA

Läkemedel för postpartum depression godkänt i USA

Läkemedlet ges som intravenös injektion och har visats ge snabb lindring av depressiva symtom.

20 mar 2019, kl 11:57
0

Annons

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt det första läkemedlet specifikt riktat mot postpartum depression (PPD), det vill säga ångest och depression i nära anslutning till förlossningen. Ofta förekommer tankar på att skada sig själv eller barnet.

Det nu godkända läkemedlet, Zulresso (brexanolon), är godkänt för behandling av vuxna kvinnor med postpartum depression och ges som intravenösa injektioner under 60 timmar. I studier har i det visats ge en snabb och statistisk signifikant lindrande effekt på depression jämfört med placebo.

– Postpartum depression är ett allvarligt tillstånd som, när det är svårt, kan vara livshotande. Kvinnor kan uppleva tankar om att skada sig eller skada sitt barn. Postpartum depression kan också störa anknytningen mellan mamman och barnet. Detta är första gången ett läkemedel specifikt godkänts för behandling av postpartum depression, vilket ger ett viktigt nytt behandlingsalternativ, sade Tiffany Farchione chef FDA:s avdelning för psykiatriska produkter, i ett pressmeddelande.

Brexanolon är en intravenös formulering av allopregnanolon som är en progesteronmetabolit och verkar genom att påverka neurotransmittorn GABA. Läkemedlet binder till GABA A-receptorer i hjärnan och ökar därmed deras funktionalitet. En teori om uppkomsten av PPD, baserad på tidigare fynd, är att ”triggers” som inflammation, hormonsvängningar och kronisk stress hos vissa kvinnor ger en underfunktion i GABA-systemet och i förlängningen andra neurologiska förändringar som leder till PPD.

Godkännandet från FDA baseras på två dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade fas III-studier med totalt 246 kvinnor. I den första studien ingick 138 kvinnor med allvarlig PPD som randomiserades till att få injektioner med antingen 90 mg/kg brexanolon, 60 mg/kg brexanolon eller placebo.

I den andra studien ingick 108 kvinnor med måttlig PPD som randomiserades till att få antingen 90 mg/kg brexanolon eller placebo

Behandlingarna gavs i en vårdmiljö och patienterna följdes under 30 dagar efter behandlingen.

Innan behandlingen startade skattades kvinnornas depression enligt en vedertagen skattningsskala (HAM-D). Liknande skattningar gjordes sedan flera gånger efter avslutad behandling, med det sista tillfället på dag 30.

Resultaten visade att omedelbart efter behandlingen skattades depressionssymtomen signifikant lägre i grupperna som fått aktiv substans jämfört med placebo. Skillnaden bestod över hela uppföljningsperioden och gällde både för svår och medelsvår PPD.

De vanligaste biverkningarna var trötthet, muntorrhet, medvetandesänkning och rodnad. Två patienter uppvisade allvarliga biverkningar i form av självmordstankar och överdosförsök samt förändrat medvetandetillstånd och svimning.

FDA-godkännandet av brexanolon kommer dock med en varning, en så kallad ”boxed warning”. Där slås fast att behandling med brexanolon endast får ges inom ramen för ett särskilt program och att läkemedlet endast får administreras av hälso- och sjukvårdspersonal i en certifierad sjukvårdsmiljö.

Patienternas medvetandegrad måste också övervakas kontinuerlig under hela behandlingen eftersom det finns en risk för plötslig medvetandeförlust och överdriven sedering. Under infusionen måste patienterna dessutom övervakas i samband med umgänge med sitt eller sina barn.

Företaget bakom Zulresso (brexanolon), Sage therapeutics, genomför också en fas III-studie med brexanolon mot PPD i tablettform.

I Europa är brexanolon mot PPD sedan 2016 en del av EMA:s Prime-program. Programmet innebär ett nära samarbete med den regulatoriska myndigheten för att underlätta utvecklandet och godkännandet av vissa läkemedel för tillstånd där behoven bedöms som extra stora.

En eventuell ansökan om marknadsgodkännande i Europa finns än så länge ingen uppgift om.