Annons

Förbisedd läkemedelsbiverkan: Många läkemedel kan orsaka eller förvärra tinnitus

Cirka en miljon svenskar har idag tinnitus, 200 har allvarliga besvär. Tinnitus kan förvärras eller orsakas av läkemedel, en ofta förbisedd läkemedelsbiverkan, säger Alf Axelsson, överläkare på hörselvårdsavdelningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

20 jul 2002, kl 16:29
0

Tinnitus är ett symtom som innebär att den som drabbas hör ett ljud i det ena eller båda öronen eller inne i huvudet. Tinnitus är inte en sjukdom i sig, det är ett tecken på att en skada har uppstått, oftast i innerörat eller i hörselnerven. Tinnitus är ett dolt handikapp som gör att människor med tinnitus har svårt att få förståelse från omgivningen.
? Tinnitus tillhör dom mest svårförståeliga symtom som finns. Det har liknats vid kronisk smärta, säger Alf Axelsson.
Information intar en central ställning för att öka förståelsen om tinnitus och förbättra behandlingen. Det finns ett antal läkemedel som kan förvärra tinnitus och även i enstaka fall orsaka det. I FASS finns det sammanlagt över 100 läkemedel där tinnitus anges som biverkan. Det står omväxlande som en CNS-biverkan, neurologisk biverkan eller öronbiverkan.


Välj rätt läkemedel
? Det är viktigt att uppmärksamma patienterna på att det finnas läkemedel som kan försämra deras tinnitus, säger Alf Axelsson. Det kan finnas alternativ som inte förvärrar problemen som kan väljas i stället.
Ofta kopplar man inte ihop öronsusningen med läkemedel. Alf Axelsson tror att det finnas stora mörkertal här och att det är försvinnande få läkare som rapporterar det som läkemedelsbiverkan när en patient kommer och klagar på öronsusning.
? I FASS anges tinnitus omväxlande som öronsusning och tinnitus, något som borde rättas till, säger Alf Axelsson. Det är mycket olika teorier om vad som orsakar tinnitus och lite slumpmässigt hur det står angivet. Jag tycker att det borde räknas till sinnesorganen, alltså en CNS-biverkan.
 Som ett följdsymtom av den ständiga tinnitus som patienterna aldrig blir av med är det många människor som blir deprimerade och psykofarmaka kan vara indicerat.
? Eftersom psykofarmaka till och med kan försämra tinnitus är det viktigt att uppmärksamma läkare och patienter på att man väljer ett läkemedel som inte har den här biverkan, säger Alf Axelsson. Det finns också läkemedel som i vissa fall används mot tinnitus där det är angivet som läkemedelsbiverkan, det gäller antiepileptika .


Olika svårighetsgrad
Generellt får mer än 90 procent av dem som en gång har fått tinnitus leva med resten av livet. I nio fall av tio är tinnitus ett symtom som åtföljer hörselnedsättning och den vanligaste orsaken är bullerskador.
I Sverige brukar tinnitus delas in i tre svårighetsgrader. Grad ett innebär att man tillfälligt har tinnitus och endast har den i tyst miljö, t ex när man lagt sig för att sova. Grad två innebär att man har tinnitus kontinuerligt dygnet runt. Grad tre innebär att symtomen är närvarande hela tiden och att man är starkt medveten om dem. De flesta tinnitusdrabbade har grad två.
De drabbade möts ofta i sjukvården av beskedet att det inte finns något att göra. Det har därför bildats patientföreningar och tinnitusgrupper där man kan få stöd och hjälp.
De bästa behandlingsresultaten har man fått med behandling av psykologisk natur. Sjukgymnastik och akupunktur hör till de behandlingar som används. Idag finns inga forskningsresultat som antyder att medicinbehandling skulle hjälpa mot tinnitus.


Rapporteras sällan
Bengt-Erik Wiholm på Läkemedelsverket bekräftar att det är få biverkningsrapporter om tinnitus.
? Området är nog för de flesta läkare lika oklart som det står uttryckt i FASS, säger Bengt-Erik Wiholm. Vid vissa läkemedel som kinin och acetylsalicylsyra i hög dos vid behandling av reumatiska sjukdomar är läkarna medvetna om att de kan ge den här biverkan.
Det är inte öronläkare eller neurologer som rapporterar utan allmänläkare. De som rapporterar vet bara att det är öronsus och inte så mycket om mekanismerna bakom.
Det har under den senaste tioårsperioden kommit drygt 100 biverkningsrapporter på tinnitus. Den läkemedelsgrupp som har flest rapporter är selektiva serotoninåterupptagshämmare, följt av NSAID-preparat och icke selektiva monoaminoåterupptagshämmare.
Det enskilda läkemedel som har flest rapporter är Seroxat följt av Cipramil. För Seroxat finns det angivet i FASS som biverkan, men inte för Cipramil. Björn Velin på Lundbeck i Helsingborg menar att det varit oklarheter kring tinnitus-biverkan.
? Det finns rapporter men samtidigt uppgifter om att Cipramil hjälper mot tinnitus, säger han. Vi har inga planer på att ta in det som biverkan i FASS-texten.
na fungera i ett fall och jag tror att det går att utveckla i flera fall, säger han.