EMEA prioriterar biverkningar

EU kommer att satsa mer på forskning om biverkningar av läkemedel. Det
stå klart efter att unionens läkemedelsmyndighet identifierat vilka
områden som behöver ökade insatser.

14 aug 2009, kl 15:11
0

Annons

Det står nu klart vilka forskningsområden som kommer att vara i fokus för EMEA vad gäller läkemedelsanvändning under 2010. Sex områden har identifierats av myndighetens kommitté för humanläkemedel, CHMP.

Ett av de områden som kommer att prioriteras är kartläggningen av långtidsbiverkningar på barn som behandlas med metylfenidat mot ADHD. Tidigare i år konstaterade CHMP att fördelarna med behandlingen övervägde nackdelarna men att det fortfarande saknas studier på långtidseffekterna. Framförallt finns en oro för ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer och psykiatriska störningar hos användarna.

Ett annat område som kommer att undersökas är sambandet mellan självmord och förbrukning av antidepressiva hos unga där ett antal studier kommit under året som tyder på en ökad självmordsrisk hos unga som behandlas med vissa typer av antidepressiva. Unga står också i fokus för ett projekt som ska ta reda på långtidseffekterna av immunhämmande medel, framför allt TNF-alfahämmare. Användningen av monoklonala antikroppar ökar stadigt bland patienter med sjukdomar som reumatoid artrit och ms och är enligt EMEA ett extra angeläget område.

EMEA kommer också under nästa år att kartlägga läkemedelsanvändning hos gravida, antipsykotiska medel hos dementa och effekter på skelettet efter långtidsanvändning av bisfosfonater.  

Forskningen kommer att bedrivas under Europakommissionens sjunde ramverksprogram.