?Begreppet patientår är fullkomligt vedertaget och behöver inte preciseras?

Anmäld: Pfizer
Anmälare: MSD
Ärende: Marknadsföring av Lipitor
Ärendenr: IGM W379/01

15 mar 2002, kl 14:36
0

MSD anser att Pfizers formuleringar annonser och brev är alltför vaga, och att dessa bör preciseras. Läsaren vilseleds till uppfattningen att bara Lipitor är aktuell för behandling och påståendet strider mot artikel 4 i regelverket. Pfizer har lovat att upphöra med marknadsföringen men MSD anser inte så vara fallet.

MSD anmärker vidare på ett bokningsbrev till Sveriges läkarkår. MSD har uppmanat Pfizer att upphöra med formuleringar i brevet. Pfizer har gått med på det men i ett brev till Dalarnas läkemedelskommitté förekommer liknande och/eller samma formuleringar. Det rör formuleringar kring effektiv sänkning av LDL-kolesterol, hur kostnaden för kolesterolsänkning kan sänkas och hur stora besparingar som kan göras genom att förskriva Lipitor.

I en annons med rubriken ?Vilken statin sänker LDL-kolesterol effektivast??, anser MSD att Pfizer vilseleder läsaren under rubriken ?Styrka och dokumentation?. MSD menar att av tretton referenser är det ingen studie som räddar liv. Det finns inte heller någon studie som tar upp långtidsdokumentation över 3-5 år. MSD menar att Lipitor helt saknar denna typ av dokumentation vilken enligt Läkemedelsverket är viktig att beakta vid valet av statin. Enligt MSD ger Pfizers formuleringar en ?vilseledande trygghet? vilket strider mot artikel 4.

Vidare tycker MSD att Pfizer fortsätter med vaga svepande formuleringar som bör preciseras bland annat ?kliniska händelser?, ?patientpopulation?, ?erfarenhet? och ?patientår?.

Inte förvånande bestrider Pfizer MSD:s anmärkningar. I ett brev till MSD har Pfizer lovat att inte använda viss formulering. Trots det anmäler MSD. Anmärkningen på det första bokningsbrevet tycker Pfizer att IGM ska avvisa eftersom man upphört med åtgärden. Anmärkningarna på brevet till Dalarnas läkemedelskommitté anser Pfizer är ryckta ur sitt sammanhang och bör avvisas eftersom MSD inte fört fram någon upphörandeuppmaning.

Vad gäller annonsen om vilken statin som bäst sänker kolesterolet har Pfizer svårt att tolka vad MSD anmärker på. Pfizer förklarar vad man menar ? precis som MSD gör i sina egna annonser för Zocord.

IGM:s slutliga bedömning är att Pfizer inte har handlat i strid med god sed på läkemedelsinformationens område. Därför åläggs istället MSD att betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.