Annons

Begränsat saltintag och viktnedgång minskade behov av läkemedel hos äldre

Kan man utan risk sätta ut blodtryckssänkande läkemedel hos äldre genom att minska deras saltintag (natrium) och dessutom få överviktiga att gå ned i vikt? Det var ett mål för den amerikanska så kallade TONE-studien, Trial of nonpharmacologic interventions in the elderly.Totalt 975 män och kvinnor, varav 585 överviktiga, i åldern 60?80 år rekryterades till […]

19 jul 2002, kl 03:38
0

Kan man utan risk sätta ut blodtryckssänkande läkemedel hos äldre genom att minska deras saltintag (natrium) och dessutom få överviktiga att gå ned i vikt? Det var ett mål för den amerikanska så kallade TONE-studien, Trial of nonpharmacologic interventions in the elderly.
Totalt 975 män och kvinnor, varav 585 överviktiga, i åldern 60?80 år rekryterades till studien. Alla behövde blodtryckssänkande läkemedel, antingen ett diuretikum eller diuretikum plus ytterligare ett hypertonimedel. Deltagarnas systoliska blodtryck var, med behandling, högst
145 mmHg och det diastoliska högst
85 mmHg (genomsnittsvärden vid nio mätningar vid tre olika tillfällen).
Överviktiga deltagare randomiserades till reducerat natriumintag (målet var högst 80 mmol, 1,8 gram, per dag), viktminskning (målet var minst 4,5 kgs viktminskning), båda åtgärderna eller så fick de samma vård som tidigare. Saltminskningen åstadkoms med nutritionister och mättes genom kontroll av natriumhalten i urinen. De normalviktiga randomiserades till antingen reducerat saltintag eller oförändrad vård.
Den blodtryckssänkande terapin sattes ut efter tre månader.
Vid upprepade kontroller följdes sedan blodtrycket. Primär ?endpoint? var hypertoni (systoliskt tryck ≥150 mmHg eller diastoliskt tryck ≥90 mmHg) som uppträdde efter det att blodtryckssänkande läkemedel hade satts ut, behov av hypertoniläkemedel eller kardiovaskulär sjukdom. Uppföljningstiden var 15?36 månader, median 29 månader.
Under de tre första månader där saltreduktion och viktminskning pågick med samtidig medicinering minskade blodtrycket. Viktminskning sänkte det systoliska trycket något mera medan saltreduktion sänkte det diastoliska trycket effektivare.
Den kombinerade behandlingen gav den största sänkningen av både systoliskt och diastoliskt blodtryck. Effekten av kombinerade åtgärder var tydligare än vad andra tidigare studier visat.
Under uppföljningen noterades ingen skillnad mellan de olika studiegrupperna i fråga om antalet kardiovaskulära incidenter.
Författarna konstaterar att sammantaget minskade behovet av blodtryckssänkande läkemedel med cirka 30 procent. Och det var möjligt efter relativt måttliga livsstilsförändringar ? en åstadkommen viktminskning på 3,5 kg och en minskning av saltintaget med en tredjedel. 
JAMA 1998;279:839?46