Apotekets forskning till Läkemedelsverket i förslag

Det forsknings- och utvecklingsarbete som idag bedrivs inom Apoteket AB
bör hamna hos Läkemedelsverket. Vid verket bör också inrättas ett
rådgivande organ för läkemedelsanvändning. Det är några av
bedömningarna socialdepartementet gör.

11 jan 2010, kl 13:02
0

Annons

Från och med den 1 juli i år bör Apoteket AB:s enhet för forskning och utveckling skiljas från företaget. Verksamheten liksom den personal som är anställd vid Apoteket FoU bör föras över till Läkemedelsverket och de doktorander som är anställda av Apoteket ska ges möjlighet att avsluta sin utbildning. Det är förslag som finns med i en promemoria från socialdepartementet.

Anders Carlsten, forskningschef på Apoteket AB, är positiv till den påtänkta huvudmannen.
– Jag är väldigt nöjd med att man beslutat att verksamheten ska få vara kvar Att den hamnar hos Läkemedelsverket tror jag blir bra, även om forskningen kanske får sig en annan inriktning på en omreglerad marknad.

Enligt Anders Carlsten är det en ny dynamisk apoteksmarknad som väntar och vad hans enhet kommer att ägna sig åt beror dels på vad den nya huvudmannen vill men också efterfrågan från allmänheten.
– En myndighet bedriver ju i vanliga fall inte forskning men jag tror att mycket kommer att handla om patientsäkerhet och läkemedelsanvändning. Det blir också intressant att se vilka ambitioner den nya branschorganisationen har, säger han.

I diskussionerna om Apotekets forskning har både Apotekarsocieteten och Svenska Läkaresällskapet nämnts som tänkbara huvudmän. Att de inte bedöms vara lämpade beror bland annat på att statliga medel då skulle överföras till fristående organisationer vilket skulle kunna leda till upphandlingsrättliga problem.
– Den aktör som tar över verksamheten ska få omkring 16 miljoner kronor för att driva verksamheten. Hamnar dessa hos en privat aktör kan man behöva genomföra en offentlig upphandling, det slipper man om den läggs hos en myndighet, säger Helena Nilsson tjänsteman på socialdepartementet.

I departementets bedömning finns också förslag om att ett särskilt råd för bättre läkemedelsanvändning bör inrättas vid Läkemedelsverket. Rådet ska ha till uppgift att verka för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom området som TLV, SKL, läkemedelskommittéerna och Apotekens Service AB.

Stiftelsen Nepi, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, som inrättats av Apoteket AB tillsammans med Apotekarsocieteten bör enligt regeringens bedömning finnas kvar men utan engagemang från Apoteket AB. Deras roll föreslås ersättas av andra där Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Läkaresällskapet nämns som tänkbara alternativ. Verksamheten bör knytas till ett centrum för bättre läkemedelsanvändning som bör inrättas vid Läkemedelsverket.

Promemorian är nu ute på remiss hos ett 50-tal berörda och senast den 29 januari ska deras synpunkter ha lämnats till socialdepartementet.