Apoteket försämrade sitt resultat

Trots ökade intäkter försämrades resultatet från en vinst på 29 MSEK till en förlust på 144 MSEK under 2001.

14 mar 2002, kl 13:20
0

Enligt Apotekets bokslutskommuniké ökade intäkterna med 6,5 procent, från 27 893 miljoner kronor till 29 699 miljoner kronor under år 2001. Ökningen beror på en ökad volymtillväxt och på att det dessutom har skett en förskjutning mot nyare och dyrare läkemedel.

Trots det försämrades Apotekets resultat efter finansiella poster till -144 miljoner kronor. Det ska jämföras med en vinst på 29 miljoner kronor för 2000.

Den främsta orsaken till det svaga resultatet är den marginalsänkning som tidigare genomförts och som gett Apoteket en mindre andel av försäljningskronan. Bruttomarginalen uppgick till 17,7 procent (17,8 procent 2000). Bidragande orsaker till resultatförsämringen är också högre personal- och utvecklingskostnader samt att jämförelseåret 2000 innehöll återbäring från Apotekets pensionsstiftelse.

– Den resultatnivå vi redovisar för år 2001 är givetvis inte hållbar långsiktigt. Vi kommer att komplettera vårt nuvarande sätt att distribuera läkemedel och ge information med nya kanaler för att kunna hantera den ökande försäljningen på ett mer kostnadseffektivt sätt, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket AB.

Apoteket AB kommer nu att ta fram ett årgärdsprogram för att åstadkomma en resultatförbättring.

– Åtgärdsprogrammet innebär bland annat att vi utvecklar vår tjänsteförsäljning och intensifierar vårt effektiviseringsarbete. Vi för samtidigt diskussioner om ett nytt avtal med staten, där våra långsiktiga finansieringsförutsättningar läggs fast.

Riksförsäkringsverket beslutade om en höjning av marginalen för receptbelagda läkemedel inom förmånssystemet från och med den 1 november 2001. Detta kommer att ge Apoteket ett positivt resultatbidrag på 290 miljoner kronor på årsbasis med full effekt från år 2002. Marginalhöjningen möjliggör för Apoteket att forsätta att dosdispensera läkemedel. En verksamhet som ger stora positiva effekter för både individen och samhället men som hittills varit förlustbringande för Apoteket.

Kundernas bedömning av Apotekets verksamhet ligger kvar på en hög nivå. Nöjd-Kund-Index (NKI) för Apoteket för år 2001 var 79, samma som föregående år.

Läs mer om Apotekets resultat i nästa nummer av Läkemedelsvärlden som kommer ut måndag 25 mars.